Công cụ tính lương – Tính lương GROSS sang NET và NET sang GROSS

Estimated read time 9 min read

Lương GROSS là gì ?

Lương GROSS là tổng thu nhập gồm có những khoản ngân sách như mức lương cơ bản, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập ( nếu có ) … đây là mức thù lao xứng danh cho việc làm mà nhân viên cấp dưới đã góp phần cho doanh nghiệp. Và khi công ty trả lương GROSS thì nhân viên cấp dưới tự chủ động trừ những khoản ngân sách nêu trên .
Ví dụ : Khi tuyển dụng, công ty thỏa thuận hợp tác trả Lương GROSS cho bạn là 10 triệu thì bạn phải trích đóng 10,5 % lương cho BHXH, BHYT, BHTN ( 8 % BHXH, 1.5 % BHYT và 1 % BHTN ) theo pháp luật của nhà nước …. và số tiền bạn được nhận đem về nhà mỗi tháng là 8.950.000 VNĐ

Lương NET là gì ?

Lương Net là mức lương trong thực tiễn mà doanh nghiệp trả hàng tháng sau khi trừ những khoản đóng. Đây là khoản thù lao nhân viên cấp dưới sẽ được nhận mà không đóng thêm bất kỳ khoản phí nào khác như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá thể .
Ví dụ: Khi công ty thỏa thuận trả Lương NET cho bạn là 10 triệu thì có nghĩa bạn sẽ được nhận 10 triệu đem về nhà mỗi tháng và không mất bất kì khoản phí nào cho BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN. Những khoản phí này sẽ do doanh nghiệp đóng theo quy định của nhà nước cho nhân viên.

Có thể tóm tắt mối quan hệ bằng công thức chung dưới đây:
Lương NET = Lương GROSS – (BHXH + BHYT + BHTN) – Thuế TNCN

Bảo hiểm xã hội là gì ?

Là khoản phí mà người lao động ( NLĐ ) và người sử dụng lao động ( NSDLĐ ) phải đóng cho cơ quan bảo hiểm .
Trong đó, NLĐ đóng 8 % và NSDLĐ đóng 17 % không quá 20 lần lương cơ sở ( năm 2019 là 1.490.000 )
Xem thêm BHXH nếu muốn hiểu rõ

Bảo hiểm y tế là gì ?

Bảo hiểm y tế hay bảo hiểm sức khỏe thể chất là một hình thức bảo hiểm theo đó người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc hàng loạt ngân sách khám chữa bệnh cũng như ngân sách mua thuốc men khám chữa bệnh .
Trong đó, NLĐ đóng 1,5 % và NSDLĐ đóng 3 % không quá 20 lần lương cơ sở ( năm 2019 là 1.490.000 )
Xem thêm BHYT nếu muốn hiểu rõ

Bảo hiểm thất nghiệp là gì ?

Bảo hiểm thất nghiệp là một giải pháp tương hỗ người lao động xử lý thực trạng thất nghiệp, nhằm mục đích trợ giúp kịp thời cho người lao động trong thời hạn chưa tìm kiếm được việc làm và tạo thời cơ cho họ học nghề, tìm kiếm việc làm mới .
Trong đó, NLĐ đóng 1% và NSDLĐ đóng 1% không quá 20 lần lương tối thiểu vùng

Lương tối thiểu vùng 2019 là 4.180.000
Xem thêm BHTN nếu muốn hiểu rõ

Thuế thu nhập cá thể là gì ?

Thuế thu nhập cá thể là : khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ những nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước .
Xem thêm để biết

Diễn giải cách tính lương GROSS sang NET ?

Công thức : Lương NET = lương GROSS – (BHXH + BHYT + BHTN) – Thuế TNCN – Phí công đoàn (nếu có)

BHXH = Lương đóng bảo hiểm * 8%
Nếu lương đóng bảo hiểm lớn hơn 20 lần lương cơ sở
BHXH = (20 * lương cơ sở) * 8%
Ví dụ 1: Lương đóng bảo hiểm 20.000.000 thì BHXH là 1.600.000
Ví dụ 2: Lương đóng bảo hiểm 50.000.000 thì BHXH là 2.224.000 thay vì 4.000.000

BHYT = Lương đóng bảo hiểm * 1.5%
Nếu lương đóng bảo hiểm lớn hơn 20 lần lương cơ sở
BHYT = (20 * lương cơ sở) * 1.5%
Ví dụ 1: Lương đóng bảo hiểm 20.000.000 thì BHYT là 300.000
Ví dụ 2: Lương đóng bảo hiểm 50.000.000 thì BHYT là 417.000 thay vì 750.000

BHTN = Lương đóng bảo hiểm * 1%
Nếu lương đóng bảo hiểm lớn hơn 20 lần lương tối thiểu vùng
BHTN = (20 * lương tối thiểu vùng sở) * 1%
Ví dụ 1: Lương đóng bảo hiểm 20.000.000 thì BHTN là 200.000
Ví dụ 2: Lương đóng bảo hiểm 100.000.000 thì BHTN là 796.000 thay vì 1.000.000 (ví dụ vùng I)

Thuế TNCN = (Lương GROSS – Phí bảo hiểm – Các khoản giảm trừ) * Thuế suất – Khấu trừ
Nếu (Lương GROSS – Phí bảo hiểm – Các khoản giảm trừ) nhỏ hơn 0 thì không phải đóng thuế
Ví dụ 1: Lương GROSS là 20.000.000 giảm trừ bản thân 9.000.000, phụ thuộc 0 người

Thu nhập tính thuế (TNTT) = (20.000.000 – (1.600.000 + 300.000 + 200.000) – 9.000.000)
Thuế TNCN = TNTT * 10% – 250.000
Thuế TNCN = 640.000
NLĐ chịu 5% tiền thuế trong mức 5 triệu và 10% thuế trong mức 5-10 triệu (xem bảng trên để biết thuế suất)

Ví dụ 2: Lương GROSS là 50.000.000 giảm trừ bản thân 9.000.000, phụ thuộc 2 người (3.600.000 mỗi người)
TNTT = (50.000.000 – (2.224.000 + 417.000 + 500.000) – 9.000.000 – (3.600.000 * 2))
Thuế TNCN = TNTT * 20% – 1.650.000
Thuế TNCN = 4.481.800

Cách tính thuếCách tính thuế

Theo cách tính trên ta có :
Ví dụ 1 : Lương GROSS là 20.000.000 giảm trừ bản thân 9.000.000, phụ thuộc 0 người
Lương NET = 20.000.000 – (1.600.000 + 300.000 + 200.000) – 640.000 – 139.000
Lương NET = 17.260.000

Ví dụ 2 : Lương GROSS là 50.000.000 giảm trừ bản thân 9.000.000, phụ thuộc 2 người
Lương NET = 50.000.000 – (2.224.000 + 417.000 + 500.000) – 4.481.800/b>
Lương NET = 42.377.200

Diễn giải cách tính lương NET sang GROSS ?

Các loại bảo hiểm và thuế tính giống trên, nhưng ta phải có lương GROSS thì mới tính được bảo hiểm đúng không nào?
Vì vậy ta có 1 loại lương gọi là lương GROSS giả định (GRGĐ)
Đầu tiên ta phải tính thu nhập làm căn cứ quy đổi (TNQĐ) và thu nhập tính thuế (TNTT)
TNQĐ = Lương NET – các khoản giảm trừ
GRGĐ = TNTT + Giảm trừ gia cảnh + Phí bảo hiểm
Sau khi tính được các phí bảo hiểm bằng lương GROSS giả định, bao gồm khấu trừ nếu vượt mốc, ta sẽ có các khoản phí bảo hiểm (PBH)
Lương GROSS = TNTT + PBH
Thu nhập tính thuế tính (TNTT) theo công thức dưới này, nếu thu nhập tính thuế nhỏ hơn 0 thì
Lương GROSS = Lương NET + PBH
Diễn giải cách tính lương net sang grossDiễn giải cách tính lương net sang gross

Theo cách tính trên ta có :
Ví dụ 1 : Lương NET là 20.000.000 giảm trừ bản thân 9.000.000, phụ thuộc 0 người
TNQĐ = 20.000.000 – 9.000.000
TNTT = (11.000.000 – 750.000) / 0.85 = 12.058.824
Thuế TNCN = 12.058.823,53 * 15% – 750.000 = 1.058.824
GRGĐ = 12.058.824 + 9.000.000 + (1.882.353 + 352.941 + 235.294)
Lương GROSS = 12.058.824 + (1.882.353 + 352.941 + 235.294) + 9.000.000 = 23.529.412

Ví dụ 2 : Lương GROSS là 50.000.000 giảm trừ bản thân 9.000.000, phụ thuộc 2 người
TNQĐ = 50.000.000 – 9.000.000 – 7.200.000
TNTT = (33.800.000 – 3.250.000) / 0.75 = 40.733.333
Thuế TNCN = 40.733.333 * 25% – 3.250.000 = 6.933.333
GRGĐ = 40.733.333 + 9.000.000 + 7.200.000 + (2.224.000 + 417.000 + 636.127)
Lương GROSS = 40.733.333 + (2.224.000 + 417.000 + 636.127) + 9.000.000 + 7.200.000 = 60.210.460

Ví dụ 3 : Lương GROSS là 5.000.000 giảm trừ bản thân 9.000.000
TNQĐ = 5.000.000 – 9.000.000
Vì TNTT nhỏ hơn 0 nên
Thuế TNCN = 0
Lương GROSS = 5.000.000 + (446.927 + 83.799 + 55.866) = 5.586.592

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours