Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Estimated read time 17 min read

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Với mục tiêu giúp học viên thuận tiện trong việc làm bài tập trắc nghiệm môn Hóa học, VietJack biên soạn bản Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay. Hi vọng loạt bài này sẽ như là cuốn sổ tay kỹ năng và kiến thức và công thức giúp bạn học tốt môn Hóa học .
Tải xuống

I. PHẦN VÔ CƠ:

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý : Điều kiện vận dụng công thức : nkết tủa < nCO2 . 2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
Điều kiện vận dụng công thức : nCO32 – < nCO2 3. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

4. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý : Hai hiệu quả trên tương ứng với hai trường hợp NaOH dùng thiếu và NaOH dùng dư .
Trường hợp 1 ứng với kết tủa chưa đạt cực lớn ;
Trường hợp 2 ứng với kết tủa đã đạt cực lớn sau đó tan bớt một phần .
5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na[Al(OH)]4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

6. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
Trường hợp 1 ứng với kết tủa chưa đạt cực lớn ;
Trường hợp 2 ứng với kết tủa đã đạt cực lớn sau đó tan bớt một phần .
7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng H2SO4 loãng giải phóng H2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

8. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl giải phóng H2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

9. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

10. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

11. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

12. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

13. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2, S, H2S:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

14. Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
+ ) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0 .
+ ) Giá trị nHNO3 không nhờ vào vào số sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp .
+ ) Công thức này chỉ dùng khi cho hỗn hợp sắt kẽm kim loại công dụng với HNO3 .
+ ) Chú ý khi công dụng với Fe3 + vì Fe khử Fe3 + về Fe2 + nên số mol HNO3 đã dùng để hòa tan hỗn hợp sắt kẽm kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu % .
15. Tính số mol H2SO4 đặc, nóng cần dùng để hoà tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo sản phẩm khử SO2 duy nhất:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

16. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợp các kim loại tác dụng HNO3 (không có sự tạo thành NH4NO3):

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
+ ) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0 .
+ ) Nếu có sự tạo thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3 có trong dd sau phản ứng .
17. Tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với HNO3 dư giải phóng khí NO:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

18. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng, dư giải phóng khí NO2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
+ Hỗn hợp không nhất thiết phải đủ bốn chất vẫn hoàn toàn có thể vận dụng được công thức .
+ Dạng toán này, HNO3 phải dư để muối thu được là Fe ( III ). Không được nói HNO3 vừa đủ vì hoàn toàn có thể phát sinh Fe dư khử Fe3 + về Fe2 + :
+ Nếu giải phóng hỗn hợp NO và NO2 thì công thức là :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

19. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý : Hỗn hợp không nhất thiết phải đủ 4 chất vẫn hoàn toàn có thể vận dụng được công thức .
20. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

21. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

22. Tính VNO (hoặc NO2) thu được khi cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) tác dụng với HNO3:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

23. Tính pH của dd axit yếu HA:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
+ ) α là độ điện li
+ ) Công thức này đúng khi Ca không quá nhỏ ( Ca ≥ 0, 01M )
24. Tính pH của dd hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
Dung dịch trên được gọi là dung dịch đệm .
25. Tính pH của dd bazơ yếu BOH:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

26. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3:
Nếu triển khai tổng hợp NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3 thì hiệu suất tổng hợp là :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Với X là hỗn hợp khởi đầu và Y là hỗn hợp sau .
27. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd kiềm.
Dù M là sắt kẽm kim loại nào trong các sắt kẽm kim loại có hiđroxit lưỡng tính ( Zn, Cr, Sn, Pb, Be ) thì số mol OH – dùng để Mn + kết tủa hàng loạt sau đó tan vừa hết cũng được tính là :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

28. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd MO2n-4 (hay [M(OH)4] n-4) với dd axit:

Dù M là sắt kẽm kim loại nào trong các sắt kẽm kim loại có hiđroxit lưỡng tính ( Zn, Cr, Sn, Pb, Be ) thì số mol H + dùng để kết tủa M ( OH ) n Open tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính là :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

29. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời hạn, rồi hòa tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

30. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời hạn, rồi hòa tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

II. PHẦN HỮU CƠ:

31. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá anken:
Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken CnH2n và H2 ( tỉ lệ 1 : 1 ) được hỗn hợp Y thì hiệu suất hiđro hóa là :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

32. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no:
Tiến hành phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no CnH2nO từ hỗn hợp hơi X gồm anđehit CnH2nO và H2 ( tỉ lệ 1 : 1 ) được hỗn hợp hơi Y thì hiệu suất hiđro hóa là :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

33. Tính % ankan A tham gia phản ứng tách (bao gồm phản ứng đề hiđro hoá ankan và phản ứng cracking ankan:
Tiến hành phản ứng tách ankan A, công thức C2H2n + 2 được hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng là :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
Công thức trên vẫn đúng nếu hỗn hợp X không xuất hiện H2 mà chỉ gồm các hiđrocacbon .
34. Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách của A:
Tiến hành phản ứng tách V ( l ) hơi ankan A, công thức C2H2n + 2 được V ’ hơi hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì ta có :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý : Công thức trên luôn đúng dù phản ứng tách có xảy ra trọn vẹn hay không, hoặc hỗn hợp X không xuất hiện H2 mà chỉ gồm các hiđrocacbon .
35. Tính số đồng phân ancol đơn chức no:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Điều kiện : 1 < n < 6 36. Tính số đồng phân anđehit đơn chức no:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Điều kiện : 2 < n < 7 37. Tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Điều kiện : 2 < n < 7 38. Tính số đồng phân este đơn chức no:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Điều kiện : 1 < n < 5 39. Tính số ete đơn chức no:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Điều kiện : 2 < n < 6 40. Tính số đồng phân xeton đơn chức no:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Điều kiện : 2 < n < 7 41. Tính số đồng phân amin đơn chức no:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Điều kiện : n < 5 42. Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

43. Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol giữa ancol và O2 trong phản ứng cháy:
Giả sử đốt cháy trọn vẹn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức CnH2n + 2O x cần k mol O2 thì ta có :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

44. Tính khối lượng ancol đơn chức no (hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no) theo khối lượng CO2 và khối lượng H2O:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
Khối lượng ancol đơn chức ( hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no ) còn được tính :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

45. Tính số đi, tri, tetra …, n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

46. Tính số triglixerit tạo bởi gilxerol với các axit cacboxylic béo:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

47. Tính số ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

48. Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý : ( A ) : Amino axit ( NH2 ) nR ( COOH ) m .
49. Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vứa đủ với b mol HCl:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

50. Tính số liên kết π của hợp chất hữu cơ mạch hở A, công thức CxHy hoặc CxHyOz dựa vào mối liên quan giữa số mol CO2; H2O thu được khi đốt cháy A:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
Hợp chất CxHyOzNtClu có số πmax = Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay.

51. Xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay
Lưu ý :
+ M1 là phân tử khối hỗn hợp anken và H2 khởi đầu .
+ M2 là phân tử khối hỗn hợp sau phản ứng, không làm mất màu dd Br2 .
+ Công thức của ankin dựa vào phản ứng hiđro hóa là :
Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Tải xuống
Xem thêm các bài tổng hợp kiến thức và kỹ năng và công thức Hóa học cơ bản không thiếu và cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung chương trình học các cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours