Tổng hợp kiến thức, công thức môn Toán lớp 6 chi tiết – Công thức Toán 6 Số học, Hình học đầy đủ

Estimated read time 20 min read

Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Số học, Hình học chi tiết, đầy đủ cả năm

Việc nhớ đúng mực một công thức Toán lớp 6 trong hàng trăm công thức không phải là việc thuận tiện, với mục tiêu giúp học viên thuận tiện hơn trong việc nhớ Công thức, VietJack biên soạn bản tóm tắt Công thức Toán lớp 6 rất đầy đủ, chi tiết cụ thể Số học và Hình học được biên soạn theo từng chương tổng hợp lại các kiến thức và kỹ năng cơ bản môn Toán lớp 6. Hi vọng loạt bài này sẽ như là cuốn sổ tay công thức giúp bạn học tốt môn Toán lớp 6 hơn .
Tải xuống

Mục lục Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6

Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học

1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp:
– Tập hợp là một khái niệm cơ bản. Ta hiểu tập hợp trải qua các ví dụ .
– Tên tập hợp được đặt bằng vần âm in hoa .
– Các thành phần của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu ” ; ” ( nếu có thành phần là số ) hoặc dấu “, “. Mỗi thành phần được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý .
– Kí hiệu : 1 ∈ A đọc là 1 thuộc A hoặc 1 là thành phần của A ;
5 ∉ A đọc là 5 không thuộc A hoặc 5 không là thành phần của A ;
– Để viết một tập hợp, thường có hai cách :
+ Liệt kê các thành phần của tập hợp .
+ Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các thành phần của tập hợp đó .
– Một tập hợp hoàn toàn có thể có một thành phần, có nhiều thành phần, có vô số thành phần, cũng hoàn toàn có thể không có thành phần nào ( tức tập hợp rỗng, kí hiệu ∅ ) .
– Nếu mọi thành phần của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B. Kí hiệu : A ⊂ B đọc là : A là tập hợp con của tập hợp B hoặc A được chứa trong B hoặc B chứa A .
– Mỗi tập hợp đều là tập hợp con của chính nó. Quy ước : tập hợp rỗng là tập hợp con của mọi tập hợp .
* Cách tìm số tập hợp con của một tập hợp: Nếu A có n phần tử thì số tập hợp con của tập hợp A là 2n.
– Giao của hai tập hợp ( kí hiệu : ∩ ) là một tập hợp gồm các thành phần chung của hai tập hợp đó .
2. Tập hợp các số tự nhiên: Kí hiệu N
– Mỗi số tự nhiên được màn biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Điểm màn biểu diễn số tự nhiên a trên tia số gọi là điểm a .
– Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N * .
– Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên :
+ Trong hai số tự nhiên khác nhau, có 1 số ít nhỏ hơn số kia. Trên hai điểm trên tia số, điểm ở bên trái màn biểu diễn số nhỏ hơn .
+ Nếu a < b và b < c thì a < c . + Mỗi số tự nhiên có một số ít liền sau duy nhất, ví dụ điển hình số tự nhiên liền sau số 2 là số 3 ; số liền trước số 3 là số 2 ; số 2 và số 3 là hai số tự nhiên liên tục. Hai số tự nhiên liên tục thì hơn kém nhau một đơn vị chức năng . + Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất . + Tập hợp các số tự nhiên có vô số thành phần . 3. Ghi số tự nhiên: Có nhiều cách ghi số khác nhau:
– Cách ghi số trong hệ thập phân : Để ghi các số tự nhiên ta dùng 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cứ 10 đơn vị chức năng ở một hàng thì làm thành một đơn vị chức năng ở hàng liền trước nó .
+ Kí hiệu: Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất chỉ số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng chục là a, chữ số hàng đơn vị là b. Viết được Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất = a.10 + b

Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất chỉ số tự nhiên có ba chữ số, chữ số hàng trăm là a, chữ số hàng chục là b, chữ số hàng đơn vị là c. Viết được Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất = a.100 + b.10 + c
– Cách ghi số La Mã : có 7 chữ số
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất
+ Mỗi chữ số La Mã không viết liền nhau quá ba lần .
+ Chữ số có giá trị nhỏ đứng trước chữ số có giá trị lớn làm giảm giá trị của chữ số có giá trị lớn .
– Cách ghi số trong hệ nhị phân : để ghi các số tự nhiên ta dùng 2 chữ số là : 0 và 1 .
– Các ví dụ tách 1 số ít thành một tổng :
Trong hệ thập phân : 6478 = 6. 103 + 4. 102 + 7. 101 + 8. 100
Trong hệ nhị phân : 1101 = 1. 23 + 1. 22 + 0. 21 + 1. 20
4. Các phép toán:

a, Phép cộng:

a + b = c
( số hạng ) + ( số hạng ) = ( tổng )

b, Phép trừ: Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ
a – b = x
( số bị trừ ) – ( số trừ ) = ( hiệu )
c, Phép nhân:
a. b = d
( thừa số ). ( thừa số ) = ( tích )
d, Phép chia: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết
a : b = x
( số bị chia ) : ( số chia ) = ( thương )
Tổng quát: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, ta luôn tìm được hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho:
a = b. q + r trong đó 0 ≤ r < b ( số bị chia ) = ( số chia ). ( thương ) + ( số dư ) Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết . Nếu r ≠ 0 thì ta có phép chia có dư . * Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên:

Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất

e, Chú ý:
+ Trong thống kê giám sát hoàn toàn có thể thực thi tựa như với tính chất a ( b – c ) = ab – ac
+ Dạng tổng quát của số chẵn ( số chia hết cho 2 ) là 2 k ( k ∈ N ), dạng tổng quát của số lẻ ( số chia cho 2 dư 1 ) là 2 k + 1 ( k ∈ N ) .
f, Phép nâng lên lũy thừa:
– ĐN : Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a .
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất (n ≠ 0); a gọi là cơ số, n gọi là số mũ.
a2 gọi là a bình phương ( hay bình phương của a ) ;
a3 gọi là a lập phương ( hay lập phương của a )
Quy ước : a1 = a ; a0 = 1 ( a ≠ 0 )
– Nhân hai lũy thừa cùng cơ số : Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ .
am. an = am + n
– Chia hai lũy thừa cùng cơ số : Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số ( khác 0 ), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ .
am : an = am – n ( với a ≠ 0 ; m ≥ n )
– Thêm : ( am ) n = am. n ; ( a. b ) n = an. bn
* Số chính phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, …)

5. Thứ tự thực hiện các phép tính:
– Đối với biểu thức không có dấu ngoặc :
+ Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta thực thi phép tính theo thứ tự từ trái sang phải .
+ Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực thi theo thứ tự : Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ .
– Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta triển khai theo thứ tự ( ) → [ ] → { }
6. Tính chất chia hết của một tổng:

– Tính chất 1 : Nếu tổng thể các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng 1 số ít thì tổng chia hết cho số đó .
a Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất m, b Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất m, c Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất m ⇒ (a + b + c) Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất m
– Tính chất 2 : Nếu chỉ có một số ít hạng của tổng không chia hết cho một số ít, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó .
a Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất m, b Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất m, c Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất m ⇒ (a + b + c) Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất m

7. Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9:

Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất

8. Ước và bội:
– Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a .
– Ta hoàn toàn có thể tìm các bội của 1 số ít bằng cách nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3, …
– Ta hoàn toàn có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a
– Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước .
* Cách kiểm tra 1 số là số nguyên tố: Để kết luận số a là số nguyên tố (a > 1), chỉ cần chứng tỏ rằng nó không chia hết cho mọi số nguyên tố mà bình phương không vượt quá a.
– Phân tích một số ít tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố
* Cách tính số lượng các ước của một số m (m > 1): ta xét dạng phân tích của số m ra thừa số nguyên tố: Nếu m = ax thì m có x + 1 ước
Nếu m = ax. by thì m có ( x + 1 ) ( y + 1 ) ước
Nếu m = ax. by. cz thì m có ( x + 1 ) ( y + 1 ) ( z + 1 ) ước .
– Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tổng thể các số đó .
– Bội chung của hai hay nhiều số là bội của toàn bộ các số đó .
– ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó .
– Các số nguyên tố cùng nhau là các số có ƯCLN bằng 1
– Để tìm ước chung của các số đã cho, ta hoàn toàn có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó .
– BCNN của hai hay nhiều số là số lớn nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó .
– Để tìm BC của các số đã cho, ta hoàn toàn có thể tìm các bội của BCNN của các số đó .
– Cách tìm ƯCLN và BCNN :
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất
* Bổ sung :
+ Tích của hai số tự nhiên khác 0 bằng tích của ƯCLN và BCNN của chúng :
a. b = ƯCLN ( a, b ). BCNN ( a, b )
+ Nếu tích a. b chia hết cho m, trong đó b và m là hai số nguyên tố cùng nhau thì a m
+ Một cách khác tìm ƯCLN của hai số a và b ( với a > b ) :
Chia số lớn cho số nhỏ .
Nếu a Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Số học chi tiết nhất b thì ƯCLN(a,b) = b
– Nếu phép chia a cho b có số dư r1, lấy b chia cho r1 .
– Nếu phép chia b cho r1 có số dư r2, lấy r1 chia cho r2 .
– Cứ liên tục như vậy cho đến khi số dư bằng 0 thì số chia ở đầu cuối là ƯCLN phải tìm .

Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học

1. Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm ( Dùng các vần âm in hoa : A, B, C, … để đặt tên cho điểm ) .
2. Bất cứ hình nào cũng là tập hợp toàn bộ những điểm. Một điểm cũng là một hình .
3. Sợi chỉ stress, mép bảng, … cho ta hình ảnh của đường thẳng. Đường thẳng không bị số lượng giới hạn về hai phía .
4. Khi ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng
5. Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất kể đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng .
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất
Kí hiệu : điểm A thuộc đường thẳng d ; điểm D không thuộc đường thẳng D
6. Nhận xét : Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại .
7. Nhận xét : Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
8. Có ba cách gọi tên một đường thẳng : một vần âm thường, hai vần âm thường, đường thẳng đi qua hai vần âm in hoa ( đường thẳng AB, … )
9. Ba vị trí tương đối giữa hai đường thẳng :
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất
– Trùng nhau ( k ≡ n )
– Cắt nhau ( m ∩ l ; m ∩ k )
– Song song ( k / / l )
Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt. Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào .
10. Tia : Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O được gọi là một tia gốc O ( còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc O )
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất
+ ) Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau .
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất
Nhận xét : Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau .
+ ) Hai tia trùng nhau : Tia Ox và tia OB trùng nhau
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất
11. Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và toàn bộ các điểm nằm giữa A và B. Hai điểm A, B là hai mút ( hoặc hai đầu )
12. Nhận xét : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất
13. Trên tia Ox khi nào cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a ( đvđd )
14. Trên tia Ox, OM = a, ON = b, nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N. Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất
15. Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B ( MA = MB ). Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB .
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

M là trung điểm của AB ⇔ Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

Hoặc M là trung điểm của AB ⇔ Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

Hoặc M là trung điểm của AB ⇔ Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất
16. Tia nằm giữa hai tia : Cho 3 tia Ox, Oy, Oz chung gốc. Lấy điểm M bất kỳ trên tia Ox, lấy điểm N bất kể trên tia Oy ( M và N đều không trùng với điểm O ). Nếu tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy .
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 6 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

Tải xuống
Xem thêm các bài tổng hợp kỹ năng và kiến thức, công thức các môn học lớp 6 hay, chi tiết cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung chương trình học các cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours