Lý thuyết, bài tập Tổng hợp các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có đáp án

Estimated read time 6 min read
Tailieumoi. vn xin ra mắt đến các quý thầy cô, các em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu Lý thuyết, bài tập Tổng hợp các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có đáp án, tài liệu gồm có 32 trang, không thiếu kim chỉ nan, giải pháp giải cụ thể và bài tập có đáp án ( có giải thuật ), giúp các em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi môn Hóa sắp tới. Chúc các em học viên ôn tập thật hiệu suất cao và đạt được tác dụng như mong đợi .
Mời các quý thầy cô và các em học viên cùng tìm hiểu thêm và tải về chi tiết cụ thể tài liệu dưới đây :
PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG

 – Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa

– Dạng 2 : Kim loại, oxit sắt kẽm kim loại, bazo, muối công dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh
– Dạng 3 : Kim loại tính năng với dung dịch muối
– Dạng 4 : Hợp chất lưỡng tính
– Dạng 5 : Bài tập về điện phân
– Dạng 6 : Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm
– Dạng 7 : Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit sắt kẽm kim loại
– Dạng 8 : Bài tập xác lập công thức hóa học
– Dạng 9 : Bài tập về hiệu suất
I- DẠNG 1
BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT KIM LOẠI, BAZƠ, MUỐI …TÁC DỤNG VỚI AXIT KHÔNG CÓ
TÍNH OXI HÓA ( HCl, H2SO4 loãng )
1. Phương pháp giải chung :
– Cách 1: Cách giải thông thường: sử dụng phương pháp đại số, thiết lập mối quan hệ giữa dữ kiện bài
toán với ẩn số, sau đó giải phương trình hoặc hệ phương trình

– Cách 2: Cách giải nhanh: Sử dụng các định luật như: Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng, bảo toàn
nguyên tố ( Kết hợp với pp đại số để giải)

* Chú ý : Thông thường một bài toán phải phối hợp từ 2 phương pháp giải trở lên, chứ không đơn thuần
là áp dụng 1 phương pháp giải

Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được
m gam muối và 1,456 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là:
A. 6,545 gam             B. 5,46 gam                    C. 4,565 gam                    D. 2,456 gam

2. Một số bài tập tham khảo:
Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dd H2SO4 0,1M(vừa đủ).Sau
phản ứng ,cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là:
A. 6.81g             B. 4,81g                 C.3,81g                 D.5,81g

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn bằng một lượng vừa đủ H2SO4 loãng thấy
thoát 1,344 lít H2 ở đktc và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 10,27g                 
B. 8.98
C. 7,25 g
D. 9,52 g
Bài 3. Hòa tan hết 6,3 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong vừa đủ 150 ml dung dịch gồm HCl 1M và
H2SO4 1,5M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 30,225 g               
B. 33,225 g
C. 35,25 g
D. 37,25 g
Bài 4. Hoà tan 17,5 gam hợp kim Zn – Fe –Al vào dung dịch HCl thu được Vlít H2 đktc và dung dịch A
Cô cạn A thu được 31,7 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị V là ?
A. 1,12 lít                   
B. 3,36 lít
C. 4,48 lít
D. Kết quả khác
Bài 5. Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit. Để hoà tan hoàn toàn m
gam oxit này cần 500 ml dd H2SO4 1 M. Tính m .
A. 18,4 g                   

B. 21,6 g
C. 23,45 g
D. Kết quả khác
Xem thêm

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours