các dạng bài tập ankan đầy đủ

Estimated read time 24 min read
Ngày đăng : 12/02/2016, 14 : 35

phan dang chi tiet cac dang bai tap ankan phu hop voi on tap kiem tra 1 tiet va on thi THPT QG. cac dang bai tap ankan tu ly thuyet den bai tap dinh luong, phu hop hoc sinh khoi 11 va ca nhung hoc sinh dang on thi THPT QG. la tai lieu tham khao hay cho giao vien BÀI TẬP ANKAN _Phan Trung Nam Chuyên đề 1: ANKAN Dạng 1: Đồng đẳng, đồng phân danh pháp Câu Dãy sau gồm chất thuộc dãy đồng đẳng metan A C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 B CH4, C2H2, C3H4, C4H10 C CH4, C2H6, C4H10, C5H12 D C2H6, C3H8, C5H10, C6H12 Câu Câu nói hidrocacbon no: Hidrocacbon no là: A hidrocacbon mà phân tử có liên kết đơn B Là hợp chất hữu mà phân tử có liên kết đơn C Là hidrocacbon mà phân tử chứa nối đôi D Là hợp chất hữu phân tử có hai nguyên tố C H Câu Ankan có loại đồng phân nào? A Đồng phân nhóm chức B Đồng phân cấu tạo C Đồng phân vị trí nhóm chức D Có loại đồng phân Câu 4: Chất có công thức cấu tạo: có tên : CH3 CH CH CH2 CH3 CH3 CH A 2,2-đimetylpentan C 2,2,3-trimetylpentan D 2,2,3-trimetylbutan Câu 5: Ankan có CTPT C5H12 có đồng phân? A B C Câu 6: Cho ankan có CTCT CH3 – CH – CH2 – CH – CH3 B 2,3-đimetylpentan D CH2 – CH3 CH3 Tên gọi A theo IUPAC là: A – etyl – – metylpentan B 3,5 – đimetylhexan C – etyl – – metylpentan D 2,4 – đimetylhexan Câu 7: Cho ankan A có tên gọi: – etyl – 2,4 – đimetylhexan CTPT A là: A C11H24 B C9H20 C C8H18 D C10H22 Câu 7B: Tên gọi chất có CTCT sau là: C2H5 | CH3 − C − CH − CH − CH − CH3 | | CH3 C H5 A 2-metyl-2,4-đietylhexan C 2,4-đietyl-2-metylhexan Câu 8: Tên gọi chất có CTCT sau là: C2H5 B 3-etyl-5,5-đimetylheptan D 5-etyl-3,3-đimetylheptan A –metyl – 2,4-dietylhexan B 2,4-dietyl-2-metylhexan C 5-etyl-3,3-dimetylheptan D 3-etyl-5,5-dimetylheptan CH3 – C – CH2 – CH – CH2 – CH3 CH3 C2H5 Câu 9: Ankan A có 16,28% khối lượng H phân tử Số đồng phân cấu tạo A là: A B C D Câu 10: Hãy chọn khái niệm hiđrocacbon no: A Hiđrocacbon no hiđrocacbon mà phân tử có liên kết đơn B Hiđrocacbon no hợp chất hữu mà phân tử có liên kết đơn C Hiđrocacbon mà phân tử chứa nối đôi gọi hiđrocacbon no D Hiđrocacbon no hợp chất hữu phân tử có nguyên tố cacbon hiđro Câu 11: Cho phản ứng : CH4 + O2 PbCl2 / CuCl  → HCHO + H2O t ,p (1) Ni, 2000 C  → CH4 Crackinh C4H10  → C3H6 + CH4 ete khan 2C2H5Cl + 2Na → C4H10 + 2NaCl (4) C + 2H2 Các phản ứng viết sai là: A (2) B (2),(3) (2) (3) C (2),(4) D tất Dạng :Phản ứng Câu 1: Hợp chất Y sau tạo dẫn xuất monohalogen ? CH3 CH CH2 CH3 CH3 A B C D Câu 2: Phản ứng 2-metylbbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho sản phẩm thế? A.2 B.3 C.4 Page D.5 BÀI TẬP ANKAN _Phan Trung Nam Câu 3: Hợp chất có công thức phân tử C4H9Cl có đồng phân? A B C D Câu 4: Khi clo hóa ankan thu hỗn hợp dẫn xuất monoclo dẫn xuất điclo Công thức cấu tạo ankan : A CH3CH2CH3 B (CH3)2CHCH2CH3 C (CH3)3C-CH2CH3 D CH3CH2CH2CH3 Câu Xác định sản phẩm phản ứng sau:CH3 – CH – CH2 – CH3 + Cl2 as  → 1:1 CH3 A (CH3)2CHCH(Cl)CH3 B (CH3)2C(Cl)CH2CH3 C (CH3)2CHCH2CH2Cl D CH2ClCH(CH3)CH2CH3 Câu 6: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C6H12, biết X không làm màu dung dịch brom, tác dụng với brom tạo dẫn xuất monobrom Tên X : A metylpentan B 1,2-đimetylxiclobutan C xiclohexan D 1,3-đimetylxiclobutan Câu 7: Xác định sản phẩm phản ứng sau : CH – CH – CH – CH | CH + Cl askt   → 1:1 A CH – CH – CH – CH | | CH3 Cl B CH – CH – CH – CH Cl | CH C CH – CCl – CH – CH | CH D CH Cl- CH – CH – CH | CH Câu 8: Xác định CTCT C6H14 biết tác dụng với clo theo tỉ lệ mol : cho sản phẩm Câu Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1, thu dẫn xuất monoclo đồng phân nhau? A B C D Câu Ankan X có công thức phân tử C5H12, tác dụng với clo tạo dẫn xuất monoclo Tên X A pentan B iso pentan C neo pentan D.2,2- đimetylpropan B H3C CH CH2 CH2 CH3 A CH -CH -CH -CH -CH -CH 2 CH3 C H3C CH CH2 CH3 CH3 D H3C CH CH CH3 CH3 CH3 CH3 Câu 10 A-08) Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu A B C D Câu 11:Cho ankan C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, ankan tồn đồng phân tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ mol 1:1) tạo monocloankan A C2H6, C3H8, C4H10, C6H14 B C2H6, C5H12, C6H14 C C2H6, C5H12, C8H18 D C3H8, C4H10, C6H14 Câu 12: Cho phản ứng: X + Cl2 → 2-clo-2-metylbutan X hidrocacbon sau đây? A CH3CH2CH2CH(CH3)2 B CH3CH2CH(CH3)2 C CH3CH(CH3)CH(CH3)2 D CH3CH2CH2CH3 Câu 13: Khi clo hóa ankan thu hỗn hợp dẫn xuất monoclo ba dẫn xuất điclo Công thức cấu tạo ankan : A CH3CH2CH3 B (CH3)2CHCH2CH3 C (CH3)2CHCH2CH3 D CH3CH2CH2CH3 Câu 14: Một ankan tạo dẫn xuất monoclo có %Cl 55,04% Ankan có CTPT là: A CH4 B C2H6 C C3H8 D C4H10 Câu 15: Clo hoá ankan thu dẫn xuất monoclorua có tỉ khối so với H2 39,25 Ankan có CTPT là: A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 16: Brom hoá ankan thu dẫn xuất chứa Brom có tỉ khối so với H2 87 CTPT ankan là: A CH4 B C3H8 C C5H12 D C6H14 Dạng 3: Xác định ankan dựa vào thành phần nguyên tố phản ứng với halogen Câu Xác định CTPT ankan trường hợp sau: a) Ankan chứa 16% hydro A C7H16 B C4H10 C C5H12 D C6H14 b) Ankan chứa 83,33% cacbon A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 c) Đốt cháy hoàn toàn lít ankan A lít H2O (các khí đo điều kiện) A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 d) Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam ankan A 26,4 gam CO2 A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 Câu Một ankan tạo dẫn xuất monoclo clo chiếm 33,33% khối lượng Xác định CTPT ankan A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 Câu Một ankan tạo dẫn xuất monobrom brom chiếm 73,39% khối lượng Xác định CTPT ankan A C4H10 B CH4 C C3H8 D C2H6 Câu Ankan X có cacbon chiếm 83,33% khối lượng phân tử X tác dụng với brom đun nóng có chiếu sáng tạo dẫn xuất đồng phân chứa nguyên tử brom phân tử Tên X Page BÀI TẬP ANKAN _Phan Trung Nam A isopentan B neopentan C 2-metylbutan D pentan Câu Cho ankan A tác dụng brom thu dẫn xuất chứa brom có tỉ khối không khí 5,207 Gọi tên ankan A Câu Một ankan phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:2 thu sản phẩm chứa 83,53% clo khối lượng CTPT ankan là: A C2H6 B C5H12 C C3H8 D CH4 Câu 7: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 82,776%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X A.2-metylpropan B 2,3-đimetylbutan C butan D 3-metylpentan E A, C Câu 8: Công thức đơn giản hiđrocacbon CnH2n+1 Hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng A.ankan B ankin C ankađien D anken Dạng 4: Phản ứng đốt cháy Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn a gam hiđrocacbon X, thu 1,12 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H2O a) Tính a? A B 7,2 C 10,08 D 6,12 b) Xác định CTPT X? A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 c) Xác định công thức cấu tạo X biết cho X tác dụng với Cl chiếu sáng, tỉ lệ mol 1:1 thu sản phẩm mà phân tử chứa nguyên tử clo? Câu Đốt cháy hoàn toàn Hidrocacbon A thu 2,24 lit CO2 (đktc) 3,6g H2O xác định CTPT A A C2H6 B C5H12 C C3H8 D CH4 Câu Đốt cháy hoàn toàn Ankan X phải cần 11,2 lit Oxi (đktc), sau phản ứng dẫn sản phẩm qua bình nước vôi dư thu 30 gam kết tủa Công thức phân tử X A C2H6 B C5H12 C C3H8 D CH4 Câu Đốt cháy hoàn toàn Ankan X phải cần 1,456 lit Oxi (đktc), sau phản ứng dẫn sản phẩm qua bình đựng H 2SO4 đặc dư khối lượng bình tăng 0,9 gam Công thức phân tử X A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 Câu Đốt cháy hoàn toàn Ankan X phải cần 1,792 lit Oxi (đktc), sau phản ứng dẫn sản phẩm qua bình nước vôi dư khối lượng bình tăng 3,28 gam Công thức phân tử X A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 Câu Đốt cháy Hidrocacbon A thu lit CO2 lit nước, đo điều kiện nhiệt độ áp suất Xác định CTPT A A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 Câu Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol ankan A dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa nước vôi dư thu 20 gam kết tủa sau thí nghiệm khối lượng bình phản ứng A tăng 13,3 gam B giảm 13,3 gam C tăng 6,7 gam D giảm 6,7 gam Câu Đốt cháy hết V lít (đktc) hidrocacbon X dẫn sản phẩm qua bình chứa dung dịch Ba(OH) dư Sau thí nghiệm thu 7,88g kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 5,22g Giá trị V A 1,12 B 0,224 C 0,896 D 0,112 Câu 9.Đốt cháy hết V lít (đktc) hidrocacbon X dẫn sản phẩm qua bình chứa nước vôi dư Sau thí nghiệm thu 15 g kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch tăng 10,2 g Giá trị V A 1,12 lit B 2,24 C 3,36 D 4,48 Câu 10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm hai ankan thu 3,36 lít CO (đktc) 3,96 gam H2O Thể tích oxi (lít) tham gia phản ứng (đktc) A 5,824 B 11,648 C 2,912 D Đáp án khác Câu 11 Cho hỗn hợp X gồm ankan đồng đẳng liên tiếp có khối lượng 20,6 gam tích thể tích 14 gam khí nitơ (ở điều kiện nhiệt độ, áp suất) Tìm CTPT % thể tích ankan Câu 12 Đốt cháy hoàn toàn V lít (đkc) hỗn hợp hydrocacbon đồng đẳng liên tiếp nhau, sản phẩm cháy từ từ cho qua bình đựng CaCl2 khan bình đựng KOH dư thấy khối lượng bình tăng 14,4 gam, bình tăng 22 gam Tìm CTPT % thể tích hydrocacbon Câu 13 Cho hỗn hợp X gồm ankan đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn 4,12 gam hỗn hợp X tạo 12,32 gam CO Tìm CTPT % thể tích ankan Câu 14 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrocacbon đồng đẳng liên tiếp cần 1,35 mol O tạo thành 0,8 mol CO2 CTPT hydrocacbon A CH4, C2H6 B C2H6 ; C3H8 C C3H8 ; C4H10 D C4H10 ; C5H12 Câu 15 Đốt cháy hoàn toàn V lít (đkc) hỗn hợp hydrocacbon đồng đẳng liên tiếp nhau, sản phẩm cháy thu có tỉ lệ thể tích CO2 H2O 12 : 23 Tìm CTPT % thể tích hydrocacbon Câu 16 Hỗn hợp A gồm etan propan Đốt cháy m gam A thu 8,96 lit CO (đktc) 9,9 gam nước Thành phần % khối lượng etan hỗn hợp là: A 74,58% B 25,42% C 33,33% D 66,67% Câu 17 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrocacbon đồng đẳng tạo thành 22 gam CO 12,6 gam H2O Xác định CTPT hydrocacbon biết số nguyên tử Cacbon hai phân tử gấp đôi A CH4, C2H6 B C2H6 ; C4H10 C C3H8 ; C6H14 D C4H10 ; C8H18 Câu 18 Hỗn hợp B gồm hai ankan trộn theo tỉ lệ mol 1:2 Đốt cháy hết hổn hợp B thu 8,96 lit CO (đktc) 9,9 gam H2O Công thức phân tử hai ankan là: A CH4, C2H6 B C2H6 ; C3H8 C C3H8 ; C4H10 D C4H10 ; C5H12 Câu 19: Khí CO2 sinh đốt 3,36 lít hỗn hợp propan butan dẫn vào dung dịch NaOH sau phản ứng tạo 28,62 gam Na2CO3 25,2 gam NaHCO3 Xác định % thể tích khí hỗn hợp trên? Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon dãy đồng đẳng, thu 2,24 lít khí CO (đktc) 3,24 gam H2O Hai hiđrocacbon X A C2H2 C3H4 B C2H4 C3H6 C CH4 C2H6 D C2H6 C3H8 Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) 9,9 gam nước Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên A 70,0 lít B 78,4 lít C 84,0 lít D 56,0 lít Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn lít hỗn hợp hai ankan đồng đẳng kế tiếp, toàn sản phẩm cháy dẫn qua bình (1) đựng CaCl2 khan, bình (2) đựng dung dịch KOH dư Sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 6,43 gam bình (2) tăng 9,82 gam a) Xác định CTPT hai ankan? Page BÀI TẬP ANKAN _Phan Trung Nam b) Tính % thể tích ankan hỗn hợp? Dạng Phản ứng tách Câu Crakinh hoàn toàn ankan không phân nhánh X thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối H2 18 Tên X A Propan B Butan C Pentan D Hexan Câu Khi crackinh toàn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử cuả X? A C5H12 B C4H10 C C6H14 D C7H16 Câu Crackinh 560 lít C4H10 thu 1010 lít hỗn hợp khí X khác khí đo (đkc) a Thể tích C4H10 chưa bị cracking A 110 lit B 450 lit C 225 lit D 220 lit b Hiệu suất phản ứng cracking A 80,36% B 60,71% C 19,64% D 59,825 Câu Crackinh C4H10 thu hỗn hợp gồm hidrocacbon có tỉ khối khí hydro 16,325 Tính hiệu suất phản ứng cracking A 77,64% B 66,67% C 33,33% D 50% Câu Crackinh 5,8 gam C4H10 hỗn hợp khí X Tìm khối lượng nước thu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X A gam B 18 gam C 10,8 gam D 9,9 gam Câu Nhiệt phân metan thu hỗn hợp X gồm C2H2 ; CH4 ; H2 Tỉ khối X so với H2 Tìm hiệu suất qúa trình nhiệt phân A 60% B 40% C 25% D 30% Câu Khi thực phản ứng nhiệt phân metan để điều chế axetilen thu hh X gồm axetilen, hyđro metan chưa phản ứng hết Tỉ khối X so với hiđro 4,44 Hiệu suất phản ứng nhiệt phân metan là: A 40% B 50% C 45% D 60% E 80% Câu Crackinh 0,1 mol pentan hỗn hợp X Đốt cháy hoàn toàn X, sản phẩm dẫn vào dung dịch Ca(OH) dư Hỏi khối lượng dung dịch cuối thu tăng hay giảm gam? A Tăng 17,2 gam B Giảm 17,2 gam C Tăng 32,8 gamD Giảm 32,8 gam Câu Thực phản ứng tách hydro từ ankan A thu hỗn hợp gồm H ba hidrocacbon B ; C ; D Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít B C D thu 17,92 lít CO2 14,4 gam H2O Xác định CTPT A Biết thể tích khí đo đktc A C4H8 B C4H10 C C5H10 D C5H12 Câu 10 Cracking ankan A thu hỗn hợp khí B gồm ankan anken có tỉ khối so với H2 = 14.5 Tìm công thức phân tử A A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 Câu 11 Craking butan thu 35 mol hỗn hợp A gồm H 2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị craking Cho A qua bình nước brom dư thấy lại 20 mol khí Nếu đốt cháy hoàn toàn A thu x mol CO2 a Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là:A 57,14% B 75,00% C 42,86% D 25,00% b Giá trị x A 60 b 70 C 80 D 85 Câu 12 Craking 8,8 gam propan thu hỗn hợp A gồm H 2, CH4, C2H4, C3H6 phần propan chưa bị craking Biết hiệu suất phản ứng 90% Khối lượng mol trung bình A là: A 39,6 B 23,16 C 2,315 D 3,96 Câu 13 Craking 40 lít butan thu 56 lít hỗn hợp A gồm H 2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị craking (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là: A 40% B 20% C 80% D 20% Câu 14 Craking m gam n-butan thu hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị craking Đốt cháy hoàn toàn A thu gam H2O 17,6 gam CO2 Giá trị m A 5,8 B 11,6 C 2,6 D 23,2 Câu 15 Cracking 560 lít C5H12 thu 1036 lít hỗn hợp C gồm nhiều hidrocacbon khác (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Hiệu suất phản ứng Cracking là: A.75% B.80% C.85% D.90% Câu 16 Thực phản ứng cracking m gam isobutan, thu hỗn hợp A gồm hiđrocacbon Dẫn hỗn hợp A qua bình nước brom có hòa tan 6,4 gam Brom Nước brom màu hết, có 4,704 lít hỗn hợp khí B (đktc) thoát Tỉ khối B so với hiđro 117/7 Trị số m là: A 8,7 gam B 5,8 gam C 6,96 gam D 10,44 gam Câu 17 Cracking C4H10 thu hh X gồm CH4,C3H6,C2H6,C2H4,H2 C4H10 dư M X=36,25 Tìm hiệu suất phản ứng cracking A 20% B 40% C 60% D 80% Câu 18 Khi cracking butan thu hỗn hợp gồm hiddrocacbon H2 tích 30 lít.Dẫn hh A vào dd nước Br2 dư thấy có 20 lít khí thoát, thể tích đo điều kiện tiêu chuẩn Hiệu suất phản ứng cracking là: A.65% B.50% C.60% D.66,67% Câu 19 Tiến hành cracking m gam Butan hỗn hợp X Dẫn X qua bình nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16,8 gam Khí thoát khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn 23,4 gam H2O 35,2 gam CO2 Tính m A 29 gam B 27,7 gam C 30,6 gam D Đáp án khác Câu 20 Nhiệt phân 13.2 gam propan thu hỗn hợp khí X Biết 90% propan bị nhiệt phân Tính thể tích oxi (lít-đktc) cần đốt cháy hoàn toàn khí X A 22,4 B 33,6 C 44,8 D 56 Câu 21 Thực phản ứng cracking 11,2 lít isopentan (dktc), thu hh A gôm ankan anken Trong hh A có chứa 7,2 gam ch ất X mà đốt cháy thu 11,2 lít CO2 (dktc) 10,8 gam H2O H% phản ứng cracking isopentan A 95% B 85% C 80% D 90% Câu 22: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C 4H10 (đktc) thu hỗn hợp A gồm CH 4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hoàn toàn A thu x gam CO2 y gam H2O Giá trị x y tương ứng Page BÀI TẬP ANKAN _Phan Trung Nam A 176 180 B 44 18 C 44 72 D 176 90 Câu 23 Thực phản ứng tách H từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm C 2H6 C3H8 thu 11,2 lit (đktc) hỗn hợp Y gồm anken, ankan H2 Tính thể tích dung dịch Brom 1M cần dùng để tác dụng hết với Y A 0,2 lít B 0,3 lít C 0,5 lít D 0,4 lít Câu 24 Dẫn 2,24 lit khí propan qua bình đựng Niken nung nóng thu 3,92 lit hỗn hợp khí Y Dẫn toàn Y qua bình đựng dung dịch Brom dư thấy có m gam Brom tham gia phản ứng Tìm m.(các khí đo đktc) A 24 gam B 12 gam D 16 gam D 28 gam Page … 55,04% Ankan có CTPT là: A CH4 B C2H6 C C3H8 D C4H10 Câu 15: Clo hoá ankan thu dẫn xuất monoclorua có tỉ khối so với H2 39,25 Ankan có CTPT là: A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 16: Brom hoá ankan. .. so với H2 87 CTPT ankan là: A CH4 B C3H8 C C5H12 D C6H14 Dạng 3: Xác định ankan dựa vào thành phần nguyên tố phản ứng với halogen Câu Xác định CTPT ankan trường hợp sau: a) Ankan chứa 16% hydro… Một ankan tạo dẫn xuất monoclo clo chiếm 33,33% khối lượng Xác định CTPT ankan A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C6H14 Câu Một ankan tạo dẫn xuất monobrom brom chiếm 73,39% khối lượng Xác định CTPT ankan

– Xem thêm –

Xem thêm: các dạng bài tập ankan đầy đủ, các dạng bài tập ankan đầy đủ,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours