Rèn luyện mật thư – Hệ thống thay thế » Sức trẻ MMT&TT

Estimated read time 4 min read
1. Ghép Morse : Dùng ký hiệu Morse, nghiên cứu và phân tích các ký hiệu dài thành hai ký hiệu ngắn, sau đó ta dùng mẫu tự sửa chữa thay thế .2. Hóa học:
Mật thư: 8, 2, 24, 17, 11, 15, 8, 22, 24, 16, 24, 10, 7
5, 2, 2, 15, 25, 5, 5, 22, 24, 16, 24, 15, 8, 7
16, 24, 19, 4, 2, 2, 26, 20, 16, 16, 20, 3, 2.
Khóa: Nguyên tử lượng của Oxy
Giải: Nguyên tử lượng của Oxy là 16, O = 16
A   B   C   D   E   F   G   H   I    J   K   L   M
2    3   4   5    6   7    8   9  10  11 12 13  14
N   O   P   Q  R   S   T   U   V  W   X   Y   Z
15 16 17  18 19 20 21  22 23 24  25 26  1
Bản tin: GẶP NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG Ở CÂY SỐ BA

3. Đồng hồ:
Mật thư: 5.4.2.2.3.83   93.83.0   8.10.0.0.63    9.7.7.9 83.7.7.4.23   03.0.7.9 1.0.7.9
Khóa: 03 (0 giờ 30) = B
Giải:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
0   03  1   13  2   23  3   33  4  43  5   53  6
N   O   P    Q  R   S   T   U    V    W   X     Y    Z
63  7   73   8  83  9   93 10 103 11  113  12 123
Bản tin: KIỂM TRA QUÂN SỐ RỒI BÁO CÁO

4. Caesar (chữ so le)
Mật thư: F K X F V – P X Z Q J I –
W K D Z Q J V – O R Z L M
Khóa: A đi chăn Dê
Giải: A = D
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
D   E    F   G   H   I    J    K   L  M   N   O  P
N   O   P   Q  R   S   T    U   V   W    X    Y    Z
Q   R    S   T   U  V   W   X   Y    Z     A    B    C
Bản tin: CHÚC MỪNG THẮNG LỢI

5. Caesar (biến thể 2)
Mật thư: 6.3.3.IX – VI.1.5.V – X.IX.1.1.VII.V – II.II.1.VII.IV.10 – 1.1.2.IV.V – II.II.1.12.VII.1.III
Khóa: A = 1; D = SII
Giải: Mật thư dòng ký hiệu số thường và La mã
A   B   C   D   E   F   G   H    I   J   K   L   M
1    I     2   II    3   III   4   IV   5  V    6  VI  7
 N   O    P    Q  R    S   T   U   V   W   X    Y    Z
VII   8   VIII    9  IX   10  X   11  XI  12  XII  13  XIII
Bản tin: KỂ LẠI TRẬN ĐÁNH BẠCH ĐẰNG

6. Caesar (biến thể 3)
Mật thư: 5.10.17.25.7 – 17.25.20 – 5.17.17.6.9 – 24.11.7.7.16 – 14.7.7 – 24.3.25.16 – 22.3.15.21
Khóa: Bò con bằng tuổi Dê
Giải: Bê (B), vậy B = D = 4
A   B   C   D   E   F   G   H    I   J   K    L   M
3   4    5   6   7    8   9   10  11 12 13  14  15
N   O   P    Q   R   S   T   U    V  W   X   Y   Z
16 17  18  19  20 21 22  23  24 25 26   1   2
Bản tin: CHỜ Ở CÔNG VIÊN LÊ VĂN TÁM

7. Caesar (biến thể 4)
Mật thư: AE.GI.QY.AE.RT – ZD.XD.KQ.IK – TX.RX.GK – FP.FJ.HV.DF.PT
Khóa: AC = B
Giải: Mẫu tự thật nằm giữa 2 mẫu tự đã cho
Bản tin: CHÚC BẠN VUI KHỎE

8. Caesar (biến thể 5)
Mật thư: In quốc vang chung chân cứu đường quân đoàn máu cờ
Khóa: Ba câu đầu bài Quốc ca
Giải:
Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang
—A        B       C     D    E       F       G      H       I          J         K       L      M
trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước.
—N        O        P        Q     R     S   T    U       V        W        X        Y      Z
Bản tin: TÌM KHO BÁU

————
Bài viết do Viết Hưng sưu tầm – biên soạn, nếu các bạn có thắc mắc hoặc góp ý thì để lại comment, mình sẽ giải đáp tại bài viết này. Trân trọng 😀

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours