Ebook Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô Phần 1 991077 – NGUYỄN VĂN NGỌC PGS. HOÀNG YẾN HƯỚNG DẪN – StuDocu

Estimated read time 18 min read

NGUYỄN VĂN NGỌC

PGS. HOÀNG YẾN

HƯỚNG DẪN GIẢI

B À I TẬ P K IM H T Ế v f M Ô

NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HOC KINH TẾ QUỐC DÀN

Mục lục

 • LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC • ■
 • Bài 1 Tổng quan về kinh tẻ vĩ mò
  • Bài 2 Sô liệu kinh tế vĩ mó
 • Bài 3 Sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân
  • Bài 4 Tăng trưởng kinh tế
  • Bài 5 T hất nghiệp
  • Bài 6 Tiền tệ và lạm phát
  • Bài 7 Nền kinh tế Itjở
  • Bài 9 Tổng cầu I Bài 8 Giới thiệu những biến động kinh té lOố
  • Bài 10 Tổng cầu II
  • Bài 11 Tổng cung
   • Bài 12 Cuộc tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mỏ
   • Bài 13 Nền kinh tẽ mở trong ngắn hạn
   • Bài 14 Lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế
   • Bài 15 Tiêu dùng 2Ỉ
   • Bài 16 Bàn về vấn đề nợ chính phủ
   • Bài 17 Đầu tư
   • Bài 18 Cung tiền và cầu tiền

Lời nói đâu

LỜI NÓI ĐẦU

Khi nghiên CÍÙI hất kỳ môn học nào, bạn dềii phải trải qua hai
công đoạn: ĩlìii lượrỉì kiến ỉlìức và luyện íập khả năng vận dụng. Là
sinh viên, bạn thu lượm kiến thức ỉlìông qua việc nghe giáng, đọc
iịìáo trình và tài liệu liên quan. Để rèn luyện và náng cao khả
nàng vận dụng ỉìlìững kiến tlỉức đã tlìii lượm được, bạn ĩóm tắt và
ghi nhớ nhữỉìg điều đã học, sau đó siiv nghĩ đế trd lời các cáu hỏi
và giải bài tập. Kììì ĩhực hiện công đoạn hai này, hạn có thể gặp
một sổ khó khăn, cỏ thể bạn không biết bản tóm tắt của mình đã
bao gồm hết các nội dưng chủ yếu chưa. Cũng có thể bạn khổng
biết cách trả lời câu hỏi và giái hài tập. Ngay cả khi làm được
điểu đó, có thể bạn vẩu băn khoăn không biết mình đã đì đến kết
quả đúng chưo.

Cuốn Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mó này giúp hạn tháo gỡ nliữnq khó klìăn đó khi học môn kinh tế vĩ mô, Cuốn sách vấn đáp tổng thể các cáu hỏi ôn tập và gỉải tất cá các bài tập vận dụng ghi trong phần CHỖÌ aìa mỗi hái giáỉì ^ trong cuốn Bài giảng kinh tế vĩ mô ịNgiiyễn Văn Níịọc \ Nhà xuất bàn Đại học Kinh tếqiiốc dân, 2007 ). Vì vậy, nó là ĩrợ ĩỉìủ đắc lực clìo bạn khi học các khóa học kinh tế vĩ mô được thiếĩ kế dựa trên Cỉum sách này. Nó cũng cỏ ĩác dụng tốt so với các khóa học kinh tế vĩ mổ khác, vì nhìn chỉing các chươììg tnnlì kiìỉli íế’ĩ mô có ììlùềư cỉiểm tưưng đồng .Để tạo thuận tiện cho hạn khi sử dụng cuốn sách này, chúng tôi cho in lạí cả phần tóm tắi nội dung, cáu hỏi ôn tập và hài tập vận dụng trong cuốn Bài giảng kinh tế vĩ mô. Cách làm này nhầm tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho bạn khi nghiên cihi cuốn sách : bạn không cần có cuốn Bài giàng kinh tế vĩ mô bên cạnh khi nghiên CÍÙI nó .Hy vọng cuốn sách này sè hữii ích vá trở thành người hạn thân mật của bạn !Tác giá

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ vĩ MÔ

cũng như tác động ảnh hưởng qua lại các tác nhãn kinh tế này trên từng thị trường đơn cử. Kinh tế vĩ mô điều tra và nghiên cứu hoạt động giải trí của nền kinh tế với tư cách một tổng thể và toàn diện và các chủ trương mà chính phủ nước nhà thực thi để tác động ảnh hưởng tới các tổn ^ l * – fợng kinh tế. Vì biến cố kinh tế vĩ mô phát sinh lừ nhiểu ảnh hưởng tác động qua lại mang lính chất vi mô, nên nhà kinh tế vĩ mô sử dụng nhiều công cự được tăng trưởng trong môn kinh tế vi mô .

II. CÂU HỎI ÒN TẬP

/. Hã \ iỊÌái thích sự kiiác nhau qiữa kinh tế rĩ mô và kinh tế vi mô. Hai hộ mân khoa học này có quan lìệ với nhau ìihư thế nào ?< 7 i'á lởiKinh tế vi mô điều tra và nghiên cứu phương pháp ra quyết định hành động của các hộ mái ấm gia đình và doanh nghiệp riêng biệt cũng như ảnh hưởng tác động qua lại giữa họ với nhau. Mô hình kinh tế vi mô về hộ mái ấm gia đình và doanh nghiệp được thiết lập dựa tiên nguyên tắc tối ưu hóa. Nghĩa là, hộ mái ấm gia đình và doanh nghiệp được giả định là tìm cách đạt được mối lợi tối đa từ khối lượng nguồn lực hiện có. Ví dụ, khi đưa ra quyết định hành động mua hàng, hộ mái ấm gia đình tìm cách tối đa hóa ích lợi, tức thỏa mãn nhu cầu tối đa nhu yếu cúa mình, còn các doanh nghiệp đưa ra quyết định hành động sản xuất thứ gì, mỗi thứ bao nhiêu để tối đa hóa doanh thu. Ngược lại, kinh tế học vĩ mô điều tra và nghiên cứu nền kinh tế với tư cách một toàn diện và tổng thể. Nó tập trung chuyên sâu vào những yếu tố như : các yếu tố quyết định hành động tổng sản lượng, việc làm, mức giá chung và tỷ giá hối đoái. Vì các biến số kinh tế vĩ mô là hiệu quả của sự tương tác giữa hàng triệu hộ mái ấm gia đình và doanh nghiệp, nên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhận định và đánh giá rằng kinh tế vi mô là cơ sở cho kinh tế vĩ mô .

 1. Tại sao các nhà kình tế lập ra những mô hình?

lồ i Các nhà kinh tế lập ra quy mô vì họ coi chúng là công cụ để tóm lược mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Các quy mô hữu dụng vì chúng bỏ lỡ ( hay trừu tượng hóa ) nhiều chi tiết cụ thể sống sót trong nền kinh tế và được cho phép tất cả chúng ta tập trung chuyên sâu vào việc điều tra và nghiên cứu những mối liên hệ kinh tế quan trọng nhất .

3. Mô hình cán bằng thị trường là gì?

Bài 1. Tông quan vê kinh tê vĩ mô

hoạt. Song trong nhiều trường hợp, Ngân sách chi tiêu linh động không phải là giả định thực tiễn. Ví dụ, các hợp đồng lao động thường quỵ định tiền lương cho khoảng chừng thời hạn dài tới 3 năm, các công ty phát hành tạp chí chỉ đổi khác giá cả từ 3 đến 4 năm một lần .4. Khi nào ỊỊÌả dịnh cán hằng thị trường được coi là thích hợp và khi nào thì kliỏiii ’^, ‘ á ur, Hầu hết các nhà kinh tế vĩ mô đều tin rằng tính linh động của giá thành là một giả định hài hòa và hợp lý để điều tra và nghiên cứu các yếu tố kinh tế dài hạn. Trong dài hạn, Ngân sách chi tiêu kiểm soát và điều chỉnh để đáp lại những đổi khác trong cung, cầu hoặc cả hai. mặc dầu trong thời gian ngắn siá cả hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh chậm rãi hay cứng ngắc .

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG • ■ •

y. Theo bạn trong ĩhời gian qua có nlìữỉìg vấỉì đê kinh té’vĩ mô nào ?£ x ) ‘ ì Ị / iííiHai yếu tố nổi cộm được nhiều người chăm sóc là lạm phát kinh tế và thất nghiệp. Hiện nav tỷ suất thất nehiệp ( 6 % ) và lạm phát kinh tế ( trên 6 % ) đang ở mức cao. Vì vậy, chính phủ nước nhà đang tập trung chuyên sâu nhiều nổ lực vào việc giải quyết và xử lý hai yếu tố này. Những yếu tố khác như tãng trưởng » hiệu suất cao góp vốn đầu tư, nợ chính phủ nước nhà, tỷ giá hối đoái, cán cân giao dịch thanh toán và năng lực cạnh tranh đối đầu quốc tế cũng được xã hội chăm sóc, nhưng không nghiêm trọng .

 1. Tlìco bạn, một bộ môn khoa học phải có những đặc ĩnùìg cơ bản nào? Lĩnh
  vực nghiên cícii nền kinh tế có những đặc trưng dó không? Theo hạn có nén gọi
  kiĩilì ĩếvĩmô lù bộ môn klìoư lìọc klìôỉig? Tại sao nên vù tại sao khỏng nên?

Jíò ì ụ iủ iNhiều triết gia tin rằng toàn bộ các bộ môn khoa học đều có đặc thù chung là sử dụng giải pháp nghiên cứu và điều tra khoa học để thiết lập các mối liên hệ không thay đổi. Các nhà khoa học dựa vào sổ liệu, thường do các cuộc thực nghiệm có trấn áp phân phối, để ủng hộ hoặc bác bỏ một giả thuyết. Các nhà kinh tế gặp khó khăn vất vả nhiều hơn trong việc sử dụng thực nghiệm. Họ không hề triển khai thực nghiệm có trấn áp so với nền kinh tế, mà phải dựa vào quy trình tăng trưởng tự nhiên của nó để tích lũy sô liệu. Kinh tế học thực sự là một khoa học trong chừng mực mà các nhà kinh tế hoàn toàn có thể sử dụng chiêu thức điều tra và nghiên cứu khoa học, hình thành các giả thuyết và kiểm định chúng .

Bài 2. Sô liệu kinh tế vĩ mô

Bài 2

SỐ LIỆU KÍNH TẾ VĨ MÒ

I. TÓM TẮT NỘI DUNG

Các nhà kinh tế khám phá hiện tượng kỳ lạ kinh tế vĩ mô bằng cách dựa vào cả triết lý và tác dụng quan sát, gồm có hiệu quả quan sát ngẫu nhiên và thống ké kinh tế. Ba chỉ tiêu thống kê kinh tế được các nhà kinh tế và hoạch định chủ trương chăm sóc nhiều nhất là tổng sản phẩm trong nước { GDP ), chỉ số giá tiêu dùng ( CPỈ ) và tỷ iệ thất nghiệp ( / ( ) •GDP phản ánh cả tổng thu nhập của mọi người trong nền kinh tế và tổng tiêu tốn của họ để mua sản lượng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế. GDP danh nghĩa giám sát giá trị của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ theo giá hiện hành trên thị trường. GDP trong thực tiễn giám sát giá trị của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ theo giá cố định và thắt chặt. GDP trong thực tiễn chỉ biến hóa khi lượng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ biến hóa, trong khi GDP danh nghĩa đổi khác khi lượng hàng, Chi tiêu hoặc cả hai đổi khác. Chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP là tỷ suất tính bằng Tỷ Lệ giữa GDP danh nghĩa và GDP trong thực tiễn. Nó là một chỉ số giá và cho tất cả chúng ta biết đà ngày càng tăng của Chi tiêu. GDP là tổng của 4 nhóm tiêu tốn : tiêu dùng ( C ), góp vốn đầu tư ( / ), mua hàng của cơ quan chính phủ ( G ) và xuất khẩu ròng ( NX ), nghĩa là GDP – c + ỉ + G + NX. Mỗi nhóm tiêu tốn này là một thành tố ( tiêu tốn ) của GDP. Chỉ số giá tiêu dùng ( CPỈ ) phản ánh giá của giỏ sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng nổi bật mua. Giống như chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP, CPI phản ánh mức giá chung và sự biến hóa của nó. Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ suất Phần Trăm số người muốn thao tác, nhưng không có việc làm. Sự ngày càng tăng tỷ suất thất nghiệp thường đi kèm với hiện tượng kỳ lạ giảm sút GDP thực tiễn. Quy luật Okun nói rằng nếu tỷ suất thất nghiệp không đổi khác, vận tốc tăng trưởng của GDP trong thực tiễn sẽ bằng khoảng chừng 3 % / năm và mỗi khi tỷ suất thất nghiệp tăng thêm một Phần Trăm, tỷ suất này lại giảm 2 Phần Trăm .

11

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ vĩ MÔ

Các số liệu được xác lập trong bài này được các nhà hoạch định chủ trương công cộng và sư nhân sử dụng để theo dõi những đổi khác diễn ra trong nền kinh tế và đề ra các chủ trương thích hợp. Chúng cũng được các nhà kinh tế sử dụng để kiến thiết xây dựng và kiểm định các triết lý kinh tế .

II. CÂU HỎI ÒN TẬP

 1. Hãy nêu ra hai sảìi plìẩm được tính vào GDP. GDP làm thế/lào để phán ánh
  hai sự việc cùng một lúc?

Qrủ iồiHai mẫu sản phẩm được tính vào GDP ( của năm nay ) là thịt và gạo mà mái ấm gia đình tôi đã mua vào ngày 30 tháng 9 .GDP phản ánh cả tổng thu nhập của mọi người trong nền kinh tế và tổng tiêu tốn để mua sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế. GDP hoàn toàn có thể đồng thời phản ánh cả hai đại lượng này vì thực ra chúng chỉ là một : so với nền kinh tế với tư cách một tổng thể và toàn diện, thu nhập phải luôn luôn bằng tiêu tốn. Để hiểu tại sao lại như vậy, tất cả chúng ta cần tìm hiểu và khám phá biểu đồ về luồng chu chuyển của thư nhập. Biểu đồ này cho thấy đây là hai chiêu thức khác nhau, nhưng tương tự nhau để thống kê giám sát dòng tiền chu chuyển trong nền kinh tế .Một cách khác, đcfn giản hơn là quan tâm rằng trong nền kinh thị trường, mọi thanh toán giao dịch đểu có bên bán và bên mua ; từ đó tất cả chúng ta suy ra rằng tiêu tốn của người này phải bằng thư nhập của người kia và thế cho nên đương nhiên là tổng của chúng phải bằng nhau .

 1. Chỉ số giá tiêii dùng cho chúng ta biết điều gì?

ftì ‘i
Chỉ số giá hàng tiêu dùng cho biết mức giá chung trong nền kinh tế. Nó cho ta
thấy giá (tính bằng phầm trăm) của một giỏ hàng hoá cố định tính theo giá hiện
hành so với giá của giỏ hàng hoá đó trong năm cơ sở. Dưới dạng công thức
chúng ta có thể viết:
CPI = (Lpịqo/ỵpoqo) -V 100
3. Hãy nêu ra ba nhóm người mà Cục Thống kê Lao động Mỹ sử dụng để phán
loại mọi người trong nền kinh tế.

Qrú lồ i Ba nhóm người đó là : người có việc làm, người thất nghiệp và người không nằm trong lực lượng lao động. Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ suất Tỷ Lệ lực lượng lao động bị thất nghiệp, nó được tính như sau :

12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ vĩ MÔ

Chỉ SỐ giá tiêu dùng { CPĨ ) ‘ rnức giá chung của giỏ sản phẩm & hàng hóa mà người tiêu dùng nổi bật mua. Sự đổi khác trong CPI được gọi là tỷ suất lạm phát kinh tế .Cán càn thương mại : chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu .Tỷ lệ lạm phát kinh tế : tỷ suất Tỷ Lệ đổi khác của mức giá chung n – ( F-F. ị ) / P_i

 1. Mộĩ người nông dân ĩrồng lúa và bán ỉ kg íhóc cho người xay xút với giá 3
  nghìn đồng. Người xay xát xav thóc thành gạo và bán gạo cho người làm bánh
  đa với già 4 nghìn đồng, Người làm bánh đa xơy gạo ĩhành bột và tráng hánlì
  đa, saii đó bán cho một kỹ sư lấy 6 nghìn đồng, Người kỹ sư đó ăn bánh da. Mỗi
  người trong chuỗi các giao dịch này tạo rơ bao nhiêu giá trị gia tăng? GDP
  trong ĩrường hợp này bằng bao nhiêu?

Jíồ’i ÍỊÌáìGiá trị ngày càng tăng do mỗi người tạo ra là giá trị sản phẩm & hàng hóa được sản xuất ra trừ đi giá trị nguyên vật liệu thiết yếu mà mổi người phải trả để sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa đó. Vì vậy : > Giá trị ngày càng tăng của người nông dân bằng ; 3 nghìn đồng – 0 = 3 nghln đồng, > Giá trị ngày càng tăng của người xay xát bằng : 4 nghìn đồng – 3 nghìn đồng = 1 nghìn đồng, > Giá trị ngày càng tăng của người làm bánh đa bằng ; 6 nghìn đồng – 4 nghìn đồng = 2 nghìn đồng, và > GDP bằng tổng giá ưị ngày càng tăng ở tổng thể các khâu của quy trình sản xuất ra chiếc bánh đa ; 3 nghin đồng + 1 nghìn đồng + 2 nghìn đồng = 6 nghìn đồng. Hãy chú ý quan tâm rằng giá trị của bánh đa ( sản phẩm & hàng hóa ở đầu cuối ) bằng 6 nghìn đồng, đúng bằng tổng giá trị ngày càng tăng .

ỉ. Giá sử một nữ giám đốc trẻ lấy người phục vụ trong gia đình của mình. Sau
khi cưới, chồng cô vẫn tiếp tục phục vụ cò như trước Vớ cô tiếp tục nuôi anh ta
với số tiền như trước (nhưng với tư cách là chồng, chứ không phái người làm
công ăn lương). Theo bạn, cuộc hôn nhơn này có tác động tới GDP không? Nếu
có, nó tác động ĩới GDP như thế nào?
MẦỈụừíi
Có, khi người nữ giám đốc trẻ lấy người phục vụ trong gia đình của mình, GDP
sẽ thay đổi: nó giảm một lượng đúng bằng tiền lương của người phục vụ. Chúng
ta có thể lý giải điều này như sau: do tiền lương của người phục vụ được tính

14

Bài 2. Số liệu kinh tế vĩ mô

vào GDP, nên khi anh ta cưới cô chủ và không được trả lương nữa, GDP phải giảm một lượng đúng bằng tiền lương trước đây của anh ta. Hãy quan tâm rằng nếu GDP lính cả giá trị của các dịch vụ nội trợ, thì đám cưới không ảnh hưởng tác động đến nó do người Giao hàng vẫn làm việc làm như cũ. Tuy nhiên, do GDP không phải là chỉ tiêu tuyệt vời về hoạt động giải trí của nền kinh tế và 1 số ít sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ bị bỏ lỡ, nên khi việc làm của người Giao hàng chuyển thành công việc nội Irợ, nó bị đưa ra ngoài hạng mục sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được dùng để tính GDP, Ví dụ này minh họa cho trong thực tiễn là : GDP không tính đến bất kể sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ nào được tạo ra trong hộ mái ấm gia đình. Ngoài ra, GDP cũng không tính đến 1 số ít sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ khác như : tiền thuê quy đổi phải trả khi thuê hàng lâu bền ( ò tô, tủ lạnh ) và hoạt động giải trí kinh doanh phạm pháp .4. Hãy xếp các thanh toán giao dịch sau đây vào một trong 4 thành tố của tiêu tốn. a. Doanh nghiệp Honda Việí Nam bán chiếc xe Wave cho một nữ sình. b. Doanh nghiệp Honda Việĩ Nam bán chiếc xe Dream cho mộĩ sinh viên ở PìúUipins. c. Doanh nghiệp Honda Nước Ta bún chiếc xe Dreơm cho sỏ Công an Thành Phố Hà Nội. d. Doanh nghiệp Honda Việĩ Nam hán chiếc xe hơi vivic mới xiiổít xương cho Petro Việt Nơm. e. Doanìi nghiệp Honda Nước Ta chuyển chiếc Dream sản xiiấĩ cìiiỂii ngày 31 tháng 12 vào hàng tổn kho ,/. Vào ngàv I tháng ly doanh nghiệp Honda Nước Ta lấy chiếc Dream sản xuất năm trước ra bán cho người tiêu dùng .J C t ì i ( Ị Ì á i g. Tiêu dùng, vì đây là khoản chì tiêu của khu vực hộ mái ấm gia đình để mua hàn ? hóa. h. Xuất khẩu ròng, đây là khoản tiêu tốn của người quốc tế để mua sản phẩm & hàng hóa sản xuất trong nước. i. Mua hàng của cơ quan chính phủ, vì đây là khoản tiêu tốn của chính phủ nước nhà để mua sản phẩm & hàng hóa. j. Đầu tư, vì đây là khoản tiêu tốn của khu vực doanh nghiệp để mua sản phẩm & hàng hóa. k. Đầu tư, vì hàng tồn dư tăng thêm được coi là khoản tiêu tốn của khu vực doanh nghiệp để mua sản phẩm & hàng hóa của chính mình. 1. Tiêu dùng, vì đây là khoản tiêu tốn của khu vực hộ mái ấm gia đình để mua sản phẩm & hàng hóa. Hãy chú ý quan tâm rằng trong trường hợp này, góp vốn đầu tư phải giảm một lượng tương ứng vì hàng tồn dư của khu vực doanh nghiệp giảm .

15

Bài 2. Sô’liệu kinh tê vĩ mô

c. Mua hàng của cơ quan chính phủ có xu thế tăng. Tuy nhiên, sau khi đã tăng lên mức quá cao ( 21,0 % ) – tức tăng 7,2 % từ năm 1950 đến năm 1970 – nó đã giảm đôi chút ( xuống còn 18,9 % ) vào năm 1990 .d. Trona năm 1950 và 1970, xuất khẩu ròng mang dấu dương. Điều đó nói lên rằng quốc gia đã có thặng dư cán cân thương mại ( xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu ) trong thời kỳ này. Tuy nhiên, tình hình bị đảo ngược vào năm 1990. Trong năm này xuất khẩu ròng rnang dấu âm, quốc gia rơi vào thực trạng thâm hụt cán cân thương mại ( xuất khẩu nhỏ hon nhập khẩu ) .e. Chi tiêu cho mua hàns của chính phủ nước nhà ship hàng quốc phòng tăng 2,6 % từ năm 1950 đến năm 1970. Nơưyên nhân chính ở đây chắc như đinh là các cuộc cuộc chiến tranh mà quốc gia cần thực thi hoặc tinh hình bảo mật an ninh trên quốc tế xấu đi, Có thể do sau đó các cuộc cuộc chiến tranh đã kết thúc hoặc tình hình quốc tế được cải tổ, mà khoản tiêu tốn giảm tới 1,9 % vào năm 1990 ( so với năm 1970 ). f. Mua hàng của chính quyền sở tại địa phương có khuynh hướng giảm mạnh từ năm 1950 đến năm 1970 ( tới 3,7 % ). nhưng sau đó lại có xu thế tăng, mặc dầu chậm hơn ( 1,5 % ). g. Nhập khẩu tăng nhìn chung không thay đổi ( bằng khoảng chừng 11 % GDP ), tuy có giảm nhẹ ( 0,2 % ) vào năm 1970, nhưng sau đó lại tăng lên vào năm 1990 ( 0,1 % ) .

 1. Hay xem xé í một nền kinh tế sản .xuất và tiêii dùng bánh mỳ và ô tô. Bảng sait
  đây ghi sô’liệu cho hai năm khác nhau:

Đơn vị Năm 2000 Năm 2005 Giá ồ tố Giá bánh Lượng ỏ tỏ sả 11 xuất Lượng bánh sản xuấtNghìn dồng Nghìn dồng Cliiểc Hộp

50.

10

………… 100 ……..

5Õ0.ỒÕÕ……

60.

………….’……..

…………. 120 …….

400.

a. Hãy sử dụng năm 2000 làm cơ sở dể liììh GDP danh nghĩa, GDP thực tiễn, chỉ sô ‘ điều chình GDP ( chỉ số giá Lưspeyres ) và một chỉ sô ‘ giá có quyền số cô ‘ định nhưCPI ( chỉ số giá Paciscìie ). b. Giá cả tăng hao nhiêu trong kìiodng thời hạn giữa năm 2000 và 2005 ? Hãy so sánh nliíúig cáu trá lời do chỉ sô ‘ giá Laspeyres và Paasche đưa ra. Hãy lý giải sự khác nhơn. c. Giả sử bạn lả đại hiểu Quốc hội vâ đang viết ‘ một bản khuyến nghị vê ‘ việc đưa chỉ sỏ ‘ trượt giá vào để tính mức chi trả liền liiãi trí. Nghĩa là, bạn muốn

17

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ vĩ MÓ

khuyến n ^ ìiị một cách đểđiềii chỉnh khoản trợ cấp này nhằm mục đích loại trừ nhữiií ’ biến hóa trong giá hoạt động và sinh hoạt. Bạn sẽ sử dụng chỉ sô ‘ kiểm soát và điều chỉnh GDP hay CPI ? Tại sao ?Mời ạiííia. Nếu ký hiệu GDP danh nghĩa, GDP thực tiễn, chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP và chỉ số giá tiêu dùng lần lượt là GDPỵ, GDP ^, DtiDpVà CPỈ, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tính các đại lượng này như sau :

 • ƠDFn 2 (K)() = (50 X 100) + (10 X 500) = 10.000 (nghìn đồng)
  – Ơ D Pn, 2 (X )5 = (6 0 .0 0 0 X 120) + (20 X 40 0 .0 0 0 ) = 1 5 .2 0 0 .0 0 0 (nghìn đồng)
 • G D P „ = GDP^ .2(KK)
 • GDP^ 2 im ^ (50 X 120) + (10 X 400) – 10.000 (nghìn đồng)

■ ^ GDP ) – GDP N 2 ( KW / GDP n ( XK ) X 100 = ( Ia ) Ợ ( ) / Saìí 7 o ) X 100 = ( 10.000.000 / 10.000 ) x io o = 100

 • ỡr,DP(K)5 = ilPiqỰTpoCỊi) X 100 = (15.200.000/10.000) xioo = 152
  • CPỈ 2 a>, = (Ip iV lP o Ợ d ) X 1 0 0 = (16.000.000/10.000) x io o = 160
   (với Z/7,c/„ = 60 X 100 + 20 X 500 = 16.000)
   b. Kết quả tính toán ở câu a cho thấy rằng nếu dựa vào chỉ số điều chỉnh GDP
   (chỉ số giá Paasche), chúng ta có thể nói rằng tính bình quân, giá cả của hàng
   hoá sản xuất ra năm 2005 đã tãng 52% so với năm 2000. Tuy nhiên, nếu dựa
   vào chỉ số giá tiêu dùng (chỉ số giá Laspeyres), chúng ta lại đi đến kết luận rằng
   tính bình quân, giá cả của hàng hoá sản xuất ra nãm 2005 đã tăng 60% so với
   năm 2000.
   Như vậy, câu trả lời về quy mô gia tăng của mức giá do chỉ số (chỉ số giá
   Paasche và Laspeyres đưa ra không giống nhau. Có 2 nguyên nhân dẫn tới sự
   khác nhau này. Nguyên nhân thứ nhất là giá tương đối của hai hàng hóa đã thay
   đổi. Trong khi giá ô tô chỉ tăng 20% [= (60 nghìn đồng – 50 nghìn
   đồng)/50 nghìn đồng X 100], thì giá bánh tăng tới 100% [= (20 nghìn đồng
  • 10 nghìn đồng)/10 nghìn đồng X 100]. Nguyên nhân thứ hai là cơ cấu hàng
   hóa sản xuất và tiêu dùng đã thay đổi. Lượng ô tô sản xuất ra tăng trong khi
   lượng bánh giảm xuống. Do chỉ số giá Paasche sử dụng quyền số thay đổi (í/i)
   và nó tính tới sự thay đổi này trong lượng hàng trong khi chỉ số giá Laspeyres
   sử dụng quyền số cố định (Ợ(,) và giữ nguyên cơ cấu hàng hóa cũ, nên kết quả
   tính được phải khác nhau.

18

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ \íỉ Mồ

£ f ) i ụiủi

a. Do năm 1 là năm cơ sở và năm 2 là năm hiện hành nên chúng ta có
CPỈ„im I = 100 (vì năm 1 là năm cơ sở)
CF/„,,„, = ii:p,q,/Lp,,ch) X 100 = (20 xio + 10 X 0)/(10 X 10 +
20 X 0) x ioo = 200
Kết quả tính toán cho ứiấy chỉ số giá tiêu dùng tính được đã tăng từ 100% lên 200′
b. Mức chi tiêu danh nghĩa để mua cam (£n) trong mỗi năm:

 • Năm 1: 1 = = 10 X 10 + 20 X 0 = 100 (đồng)
 • Năm 2: Ên,2 = = 20 X 0 + 10 X 10 = 100 (đồng)
  Như vậy, mức chi tiêu danh nghĩa không thay đổi từ năm 1 sang nãm 2.
  c. Mức chi tiêu thực tế {E^) trong mỗi năm

  • Năm 1: Er I = ZP()Ợ(| = 10 X 10 + 20 X 0 = 100 (đồng)
  • Năm 2\E^2 = SpoỢi = 10 X 0 + 20 X 10 = 200 (đồng)
   Kết quả tính toán cho thấy mức chi tiêu thực tế đã tăng từ 100 lên 200.
   đồng.
   d. Nếu định nghĩa chỉ sô’ giá bằng tỷ lệ giữa mức chi tiêu danh nghĩa và mức chi
   tiêu thự c t ế (k ý h iệ u k à Dqgp), c h ú n g ta có th ể tín h chỉ s ố g iá c h o m ỗ i n ăm n h ư sau;
  • Năm 1; ỠGI 5 P 1 = 100 (vì nãm 1 là năm cơ sở)
  • Nãm 2: Dgdp,2 = (£r, 2 /^r,i) X 100 = (200.000/100) X 100 = 200
   Kết quả tính toán cho thấy chỉ số giá tính bằng tỷ lệ giữa mức chi tiêu danh
   nghĩa và mức chi tiêu thực tế đã tăng từ 100 lên 200
   e. Nếu anh Ba cảm thấy thoả mãn như nhau khi ăn cam chanh hoặc cam sành,
   giá sinh hoạt thực sự đối với anh Ba không thay đổi, vì mức chi tiêu của anh vẫn
   như cũ và anh không cảm nhận thấy giá cả đã tăng lên. Rõ ràng câu trả lời này
   không phù hợp với các chỉ số tính được trong câu a và d; do cả CPI và D| 5 QP đều
   tăng 200, nên giá sinh hoạt phải tăng gấp đôi. Ví dụ này cho chúng ta thấy
   những điểm khác nhau giữa chỉ số Laspeyres và chỉ số Paasche. Do chỉ số
   Laspeyres sử dụng quyền số cố định (là lượng hàng – Ợ(|) và không tính tới khả
   năng thay thế hàng hóa đắt tiền bằng hàng hóa rẻ hơn, nên nó đánh giá sự gia
   tăng của giá sinh hoạt quá cao. Do chỉ số Paasche sử dụng quyền sô’ thay đổi (là
   lượng hàng – Ợ|) và tính tới khả năng thay thế hàng hóa đắt tiền bằng hàng hóa
   rẻ tiền, nên sự gia tăng của giá sinh hoạt quá thấp. Tuy nhiên, trong ví dụ của
   chúng ta, nó vẫn bằng 200 và không phản ánh đúng thực tế, vì anh Ba đã từ bỏ
   hoàn toàn cam chanh, chỉ mua cam sành là thứ có giá đã giảm một nửa và theo
   giả định thì phúc lợi của anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự thay thế này.

20

Bài 2, Sô liệu kinh tế vĩ mô

8, Hđv xem xét các hiến co sau dây và nhìn nhận xem chúng tác động ảnh hưởng tới GDP ĩlĩực tế như thế nào. Theo bạn thì nhữìig đổi khác trong GDP trong thực tiễn có phản ánh những đổi khác ĩươììg tự trong phĩìc lợi kinh íếkhông ? a. Một cơn bão đổ hộ vào Huế làm cho các khu vui chơi giải trí công viên bị ngừng hoạt động trong nhiều ngày. b. Việc pììáĩ hiện ra một giống lúa mới làm tăng sản lượỉĩg thóc củơ nông dân. c \ Mâu tììỉiần giữa công nhân và một ông chủ nước ngoải căng thẳng mệt mỏi đến mức công nhân qnyếĩ định dinh cỏng. d. Do nhỉi cầu VỂ nhiềii sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ hàng loạt giảm, nên nhiều doanh nghiệp trong nén kinh tế sa thài hớt công ìĩlìán. e. Quốc hội trải qua một đạo ỉitậĩ về thiên nhiên và môi trường nhu yếu các cỉoơĩĩlì nghiệp kììóng được sử dụng công nghệ tiên tiến gây ô nhiễm quá nhiều. f. Có nhiều học viên cấp ha thi trượt đợi học nhận làm việc làm cắĩ cỏ. g. Nhiềii ông chủ mái ấm gia đình qiiyếĩ định chỉ thao tác 4 ngày một ĩuần để có nhiều thời hạn chơi với con cái Ììơn .í ị i á i a. GDP bị giảm do tiền tha từ vé giảm. Phúc lợi kinh tế cũng giảm tương ứng vì giá trị của dịch vụ đi dạo vui chơi giảm. b. GDP đổi khác, hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào chỗ giá thóc giảm bao nhiêu. Nếu giá thóc giảm ít hcfn mức tăng của lượng thóc, GDP sẽ tăng. Nhưng nếu giá thóc giảm nhiều hơn mức tăng của lượng thóc, GDP sẽ giảm. Phúc lợi kinh tế chắc như đinh sẽ tăng vì nó nhờ vào vào lượng thóc, chứ không phụ thuộc vào vào giá thóc. c. GDP bị giảm do tiền lương của công nhân giảm. Phúc lợi kinh tế cũng giảm tương ứng vì giá trị của sản phẩm & hàng hóa do công nhân sản xuất ra giảm. d. GDP bị giảm do công nhân thất nghiệp không nhận được tiền lương. Phúc lợi kinh tế cũng giảm tương ứng vì giá trị của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra giảm. e. GDP tăng do các doanh nghiệp phải sản xuất và sử dụng các máy móc, thiết bị tốt hơn. Phúc lợi kinh tế vẫn như cũ vì các sản phẩm & hàng hóa này chỉ làm giảm cái hại ( ô nhiễm môi trường tự nhiên ), chứ không làm tăng cái lợi ( tiêu dùng thêm sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ ). f. GDP tăng do giá trị dịch vụ ( cắt cỏ ) tăng. Phúc lợi kinh tế cũng tăng vì hoạt động giải trí này làm cho cảnh sắc đẹp hơn. g. GDP bị giảm do tiền lương giảm. Phúc lợi kinh tế hoàn toàn có thể như cũ, thậm chí còn hoàn toàn có thể tăng nếu giá trị của thời hạn chơi với con cái nhiều hơn bằng hoặc cao hơn tiền lưcmg bị giảm .

21

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours