Các dạng bài tập kinh tế vi mô có đáp án – 1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi – StuDocu

Estimated read time 9 min read

1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phí

Một hãng cạnh tranh đối đầu tuyệt vời và hoàn hảo nhất có hàm tổng ngân sách là TC đo bằng USD TC = Qbình + Q + 169 trong đó Q. là sản lượng mẫu sản phẩm cona. Hãy cho biết FC, VC, AVC, ATC, và MC b. Nếu giá thị trường là 55 USD, hãy xác lập doanh thu được tối đa hãng hoàn toàn có thể thuc. Xác định sản lượng hòa vốn của hãng
d. Khi nào hãng phải đóng cử sản xuất
e. Xác định đường cung của hãng
f. Giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra?
g. Khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất ko và sản lượng là bao nhiêu?
BÀI GIẢI
a/ FC:chi phí cố định, là chi phí khi Q= 0, FC = 16 9
VC là chi phí biến đổi, = TC – FC = Q bình + Q
AVC:chi phí biến đổi trung bình, = VC/Q = Q+
ATC: chi phí trung bình = AVC+AFC hay = TC/Q = Q+1+169/Q
MC: chi phí biên, = (TC)’ = 2Q+
b/ Giá P = 55, để tối đa hóa lợi nhuận, MC=P
=> Q = 27 và TR-TC = 55×27 – 27×27-27-169 = 560
c/Hòa vốn khi TC=TR <=> PQ=TC
55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 hay Q = 3,
d/ Hãng đóng cửa khi P< ATC min Mà ATC = Q+1+169/ Q Lấy đạo hàm của ATC = 1 – 169/Q bình => Q= 13 => ATC min = 27
Vậy khi giá < hay = 27, hãng sẽ đóng cửa sản xuất e/Đường cung của hãng là đường MC, bắt đầu từ điểm đóng cửa P=27 trở lên. f/ Nếu CP đánh thuế 5$ thì chi phí sản xuất ở mỗi mcửa dịch lên thành 32. ức sẽ tăng lên 5$. Đường cung dịch lên trên, điểm đóng

g/Khi giá là 30, nếu như sau khi đánh thuế thì sẽ không sản xuất vì nó ở dưới điểm đóng cửa là 32.

Còn trước khi đánh thuế giá là 32 thì vẫn sẽ sản xuất. NSX sẽ sản xuất sao cho MC = P < => 2Q + 1 = 32 => Q = 15 ,

2. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu và hàm số cung

Hàm cầu và hàm số cung của một mẫu sản phẩm được cho dưQ : kg ) ới đây cầu : P = – 50% Q + 100 ; cung : P = Q + 10 ( P : đồng ,a. Hãy tìm điểm cân đối của thị trường b. Hãy tính độ co giản của cung và cầu theo giá tại điểm cân đối cảu thị trường c. Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, 5 đồng / đvspổn thất xã hội do thuế gây ra là bao nhithặng dư toàn xã hội. Giả sử chính phủ nước nhà đánh thuế êu ? vì sao lại có khoản tổn thất đó ?d. Nếu nhà nước áp đặt mức giá trần cho loại sản phẩm là hội và hãy lý giải tại sao lại có khoan tổn thất này ? 50 đồng, hãy tính khoản tổn thất vô ích của phúc lợi xã

BÀI GIẢI
a) Tại điểm cân bằng: PE=PS=PD, QE=QS=QD
=> Giải pt cung cầu có: PE=70 VÀ QE=
b) Ed= Q’dP/Q= – 2,33, Es= Q’sP/Q= 1,
c) Vẽ hình ra có : CS= 900, PS=
=> NSB=CS+PS=2700 G/S CP đánh thuế vào người sản xuất là : t= 5=> PS=Q+
Điểm cân bằng mới: PE’=71, QE’=56,
Giá mà người tiêu dùng phải trả: PD= Giá cân bằng sau thuế = 71,
Giá mà người sản xuất phải trả: PS= 71,67- T=66,67 CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,
Phần mất không là: 291,
d) PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300

3. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm AVC

1 doanh nghiệp trong thj trường cạnh tranh đối đầu hoàn hảo nhất cóđơn vị 1000 loại sản phẩm. hàm AVC = 2Q + 10 trong do AVC đơn vị chức năng là USD. Q là

a) Viết phương trình biểu diễn đường cung của doanh nghiệp
b) Khi gia bán của sản phẩm la 22 USD thì doanh nghdoanh nghiệp tiết kiệm được 1000 usd chi phí cố định thì lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêuiệp hòa vốn. Tính chi phí cố định của doanh nghiệp nếu

c ) Nếu cơ quan chính phủ trợ cấp 2 USD trên một đơn vị chức năng sản phẩnào tính doanh thu thu được. m bán ra thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn mức sản lượnga. Để tối đa hóa doanh thu với thu nhập đã cho, ôngích thu được ta sẽ mua bao nhiêu loại sản phẩm X ? bao nhiêu Y ?. Tính lợib. Giả định thu nhập ông ta giảm chỉ còn 360 USD, kết đó. hợp X, Y được mua là bao nhiêu để quyền lợi tối đa. Tìm quyền lợic. Giả định rằng giá của Y không đổi, giá X tăng thêđa hóa với I = 360 USD. m 50 % thì kế hợp X, Y được chọn là bao nhiêu để quyền lợi tối

BÀI GIẢI
a. Ta có:I=X+Y =>480=1X+3Y (1)
Đồng thời thì điều kiện để tối đa hóa lợi nhuậnh thì: (MUx/Px)=(MUy/Py) =>(0,5Y/1)=(0,5X/3) (2)
Từ (1) và(2) ta có: X=210 và Y=
Lợi ích là:TU=0,5.210=
b. Khi thu nhập giảm còn 360 thì 360=1X+3Y (1”)
Từ (1”) và (2) ta được hệ phương trình => Giải ra ta được tương tự
c. Vì giá hàng hóa X tắng lên 50% nên Px”=1,
Hệ phương trình: 360=1,5X+3Y và (0,5Y/1,5)=(0,5X/3)
=> X=120 ,Y=

5. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu

Một hãng sản xuất có hàm cầu là : Q = 130 – 10P a ) Khi giá bán P = 9 thì lệch giá là bao nhiêu ? Tínhxét. độ co và giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận

b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định giảmsai? Vì sao? già để tăng doanh thuết định này của hãng đúng hay

c ) Nếu cho hàm cung Qs = 80, hãy tính giá và lượng cânbằng và cho nhận xét. bằng ? Tính độ co và giãn của cầu theo giá tại mức giá cân

a) Ta có: P=9 thay vào pt đường cầu ta được: Q=130-10×9=40.
Ta lại có TR=PxQ= 9×40= 360
Vậy khi giá bán là P=9 thì doanh thu là TR= 360.
Ta có: Q= 130-10P => (Q)= - Độ co giãn của đường cầu = (Q)x P\Q= -10×9\40= -2,
Vậy khi giá thay đổi 1% thì lượng cầu thay đổi 2,25%
b) Khi giá là P= 8,5 thì lúc đó lượng cầu sẽ là Q=1khi hãng quyết định giảm giá thì doanh thu đạt được30-10×8,5=45 Lúc đó doanh thu sẽ là TR= 8,5×45=382,5 lớn hơn. Quyết định của hãng là đúng. Vậy

c ) Tại vị trí cân đối ta có : Qd = Qs < => 130 – 10P = < => 10P = < => P = => Pe = 5. Qe = Qs = 80. Vậy mức giá cân đối là P = 5, mức sản lượng cân đối là Q = Độ co và giãn của dừong cầu = – 10 × 5/80 = – 0,625. Vậy khi giá đổi khác 1 % thì lượng sẽ biến hóa 0,625 % .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours