Giải Bài Tập Vật Lí 11 – Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Estimated read time 11 min read

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 11 – Bài 3 : Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện giúp HS giải bài tập, nâng cao năng lực tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí :
C1 trang 17 sgk: Hãy chứng minh vectơ cường độ điện trường tại điểm M của một điện tích điểm Q có phương và chiều như trên hình 3.3

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 11 Bai 3 1

Trả lời:
Giả sử tại M điện tích thử q > 0
• Ở trường hợp a ) : Q. và q tích điên cùng dấu nên chúng đẩy nhau. Lực Cu-lông tính năng nên điện tích q có khunh hướng ra xa Q. Do q > 0 nên E tại M cùng chiều với F nên cũng hướng ra xa Q. ( > 0 ) .
• Ở trường hợp b ) : Q. và q tích điện trái dấu nên chúng hút nhau. Lực Cu-lông tính năng nên q ( tại M ) hướng về phía Q. Do đó Q > 0 nên E tại M cùng chiều với F nên cũng hướng về phía Q. ( < 0 ) . C2 trang 17 sgk: Dựa vào hệ thống đường sức trên hình 3.6 SGK và 3.7 SGK, hãy chứng minh rằng cường độ điện trường của một điện tích điểm càng gần điện tích điểm càng lớn.

Trả lời:
Càng gần điện tích điểm thì mạng lưới hệ thống đường sức càng chi chít nên ở đó điện trường sẽ mạnh ( theo quy ước vẽ đường sức điện )

Bài 1 (trang 20 SGK Vật Lý 11) Điện trường là gì?

Lời giải:
Điện trường là môi trường tự nhiên ( dạng vật chất ) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tính năng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó .

Bài 2 (trang 20 SGK Vật Lý 11) Cường độ điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào? Đơn vị cường độ điện trường là gì?

Lời giải:
• Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho công dụng lực của điện trường tại điểm đó .
• Nó được xác lập bằng thương số của độ lớn lực điện F tính năng lên một điện tích thử q ( dương ) đặt tại điểm đó và độ lớn của q .
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 2 Trang 20 Sgk Vat Ly 11
• Đơn vị cường độ điện trường trong hệ SI là V / m .

Bài 3 (trang 20 SGK Vật Lý 11) Vectơ cường độ điện trường là gì? Nêu những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm.

Lời giải:
• Cường độ điện trường E là đại lượng vectơ, gọi là vectơ cường độ điện trường ( hay gọi tắt là vectơ điện trường ) .
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 3 Trang 20 Sgk Vat Ly 11
• Vectơ điện trường E tại một điểm có :
– Phương và chiều của lực tính năng lên điện tích thử dương đặt tại điểm đó .
– Chiều dài ( Môđun ) màn biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ xích nào đó .
– Không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử q .

Bài 4 (trang 20 SGK Vật Lý 11) Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Lời giải:
Độ lớn của cường độ điện trường của một điện tích điểm Q. gây ra tại điểm cách nó một khoảng chừng r :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 4 Trang 20 Sgk Vat Ly 11

Bài 5 (trang 20 SGK Vật Lý 11) Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm xác định như thế nào?

Lời giải:
Vectơ cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm Q1, Q2, Q3, … …, Qi …, Qn gây ra tại một điểm M cách các điện tích khoảng cách lần lượt là r1M, r2M, …, riM, …, rnM được xác lập bằng tổng vectơ của cường độ điện trường gây ra bởi các điện tích điểm trong hệ gây ra tại điểm đó .
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 5 Trang 20 Sgk Vat Ly 11 1
Trong đó :
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 5 Trang 20 Sgk Vat Ly 11 2

Bài 6 (trang 20 SGK Vật Lý 11) Phát biểu nguyên lý chồng chất điện trường?

Lời giải:
Cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm do nhiều điện tích điểm gây ra bằng tổng các vectơ điện trường gây ra tại điểm đó .

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 6 Trang 20 Sgk Vat Ly 11

Bài 7 (trang 20 SGK Vật Lý 11) Nêu định nghĩa và các đặc điểm của đường sức điện.

Lời giải:
* Định nghĩa
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 7 Trang 20 Sgk Vat Ly 11
* Các đặc thù của đường sức điện trường .
– Qua mỗi điểm trong điện trường có một và chỉ một đường sức điện .
– Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ điện trường tại điểm đó .
– Đường sức điện của trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm, hoặc từ một điện tích ra vô cùng .
– Ở chỗ cường độ điện trường lớn thì các đường sức điện sẽ mau. Còn chỗ cường độ điện trường nhỏ thì các đường sức điện sẽ thưa .

Bài 8 (trang 20 SGK Vật Lý 11) Điện trường đều là gì?

Lời giải:
• Điện trường đều có cường độ tại mọi điểm như nhau .
• Vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm có cùng phương, chiều và độ lớn ,
• Các đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều .

Bài 9 (trang 20 SGK Vật Lý 11) Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm ?

A. Điện tích Q.
B. Điện tích thử q .
C. Khoảng cách từ r đến Q. và q .
D. Hằng số điện môi của thiên nhiên và môi trường .
Lời giải:
Đại lượng không tương quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q. tại một điểm là điện tích thử q vì điện trường tại một điểm được tính bằng công thức :
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 9 Trang 20 Sgk Vat Ly 11 1
Trong đó ε là hằng số điện môi của môi trường tự nhiên, rM là khoảng cách từ vị trí M đến điện tích Q.
Đáp án : B

Bài 10 (trang 21 SGK Vật Lý 11) Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. Niutơn
B.Cu lông
C.Vôn nhân mét .
D.Vôn trên mét .
Lời giải:
Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét .
Đáp án : D

Bài 11 (trang 21 SGK Vật Lý 11) Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ điện trường mà một điện tích điểm +4.10-8 C gây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong chân không.

Lời giải:
Cường độ điện trường tại điểm M cách điện tích Q. một đoạn r = 5 cm = 0,05 m :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 11 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 1
Phương và chiều của điện trường được màn biểu diễn như hình vẽ .
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 11 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 2
Đáp số : 144000 V / m

Bài 12 (trang 21 SGK Vật Lý 11) Hai điện tích điểm q1 = + 3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C được đặt cách nhau 10cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường hay không?

Lời giải:
Điểm có cường độ điện trường bằng không, tức là :
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 12 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 1
Suy ra :
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 12 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 2
Do đó điểm này nằm trên đường thẳng nối hai điện tích .
Vì q1 và q2 trái dấu nên điểm này nằm ngoài đoạn thẳng nối hai điện tích và ở về phía gần q1 ( vì q1 < | q2 | ) Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 12 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 3
Ta có :
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 12 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 4
Và r2 – r1 = 10 cm ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta tìm được r1 ≈ 64,6 cm và r2 = 74,6 cm .
Tại đểm đó không có điện trường vì EM = 0 .
Đáp số : r1 ≈ 64,64 cm ; r2 ≈ 74,64 cm .

Bài 13 (trang 21 SGK Vật Lý 11) Tại hai điểm A, B cách nhau 5cm trong không khí có hai điện tích điểm q1=+16.10-8 C và q2 = -9.10-8 C (hình 3.3). Tính cường độ điện trường tổng hợp và vectơ điện trường tại điểm C nằm cách A 4cm, cách B 3cm.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 13 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 1
Điện trường do hai điện tích q1 và q2 gây ra tại C được trình diễn như hình vẽ .
Ta có :
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 13 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 6
Trong đó :
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 13 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 2
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 13 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 3
Vì AB = 5 cm ; AC = 4 cm và BC = 3 cm
⇒ ΔABC vuông tại C ⇒ Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 13 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 4

Suy ra Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 13 Trang 21 Sgk Vat Ly 11 5

Và EC hợp với cạnh CB một góc 45o.

Đáp số : 9 √ 2.105 V / m

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours