Giải bài 31, 32, 33, 34 trang 110 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1

Estimated read time 4 min read
Câu 31 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1
Tính số đo x của góc AOB ở hình dưới, cho biết a / / b .
Giải

Qua O kẻ đường thẳng c / / a
Vì a / / b nên c / / b
\ ( \ widehat A = \ widehat { { O_1 } } \ ) ( hai góc so le trong )
Mà \ ( \ widehat A = 35 ^ \ circ \ ) nên \ ( \ widehat { { O_1 } } = 35 ^ \ circ \ )
Vì \ ( \ widehat { { O_2 } } \ ) và \ ( \ widehat B \ ) là hai góc trong cùng phía của hai đường thẳng song song nên \ ( \ widehat { { O_2 } } + \ widehat B = 180 ^ \ circ \ )
\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat {{O_2}} = 180^\circ – \widehat B \cr
& \Rightarrow \widehat {{O_2}} = 180^\circ – 140^\circ = 40^\circ \cr
& x = \widehat {AOB} = \widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}} = 35^\circ + 40^\circ = 75^\circ \cr}\)

Câu 32 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1
a ) Dùng êke vẽ hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c .
b ) Tại sao a / / b ?
c ) Vẽ đường thẳng d cắt a, b lần lượt tại C, D. Đánh số các góc đỉnh C, đỉnh D rồi viết tên các cặp góc bằng nhau .
Giải
a ) Hình vẽ :

b ) c cắt a và b, trong các góc tạo thành có cặp góc đồng vị bằng nhau và bằng 90 ° nên a / / b .

Câu 33 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1
a ) Vẽ a / / b và \ ( c \ bot a \ )
b ) Quan sát xem c có vuông góc với b hay không .
c) Lí luận tại sao nếu a // b và \(c \bot a\) thì \(c \bot b\)

Giải
a ) Hình vẽ :

b ) Dùng êke ta thấy b vuông góc với c
c ) Vì a / / b nên c cắt a tại A thì c cắt b tại B
Ta có : \ ( a \ bot c \ Rightarrow \ widehat { { A_1 } } = 90 ^ \ circ \ ) ; \ ( \ widehat { { A_1 } } \ ) và \ ( \ widehat { { B_2 } } \ ) là cặp góc đồng vị .
Suy ra : \ ( \ widehat { { B_2 } } = \ widehat { { A_1 } } = 90 ^ \ circ \ )
Vậy : \ ( b \ bot c \ ) .

Câu 34 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1
a ) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho b / / a và c / / a .
b ) Kiểm tra xem b và c có song song với nhau không .
c ) Lý luận tại sao nếu b / / a và c / / a thì b / / c ?
Giải
a ) Hình vẽ :

b ) b / / c
c ) Giả sử b và c không song song nên b cắt c tại điểm O nào đó .
Ta có \(O \notin a\) vì O ∈ b và  b  // a

Vậy qua điểm O kẻ được 2 đường thẳng b và c cùng song song với đường thẳng a, điều đó trái với tiên đề Ơ clít .
Vậy b / / c .

Giaibaitap.me

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours