Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 43 Bài 11 Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 | Kết nối tri thức

Estimated read time 12 min read

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 43 Bài 11 Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 43 Bài 11 Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 – Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 11 Phép trừ ( qua 10 ) trong khoanh vùng phạm vi 20 sách Kết nối tri thức với đời sống hay nhất, chi tiết cụ thể sẽ giúp học viên thuận tiện làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 43 .

Bài 1 Trang 43 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

a) Tính 11 – 4.

Tách : 11 = 10 + 1
10 – 4 = … …
6 + … … = … …
11 – 4 = … …
b ) Tính 12 – 3 .
Tách : 12 = 10 + … …
10 – … … = … …
… … + … … = … …
12 – 3 = … …
Trả lời:
a ) Tính 11 – 4 .
Tách : 11 = 10 + 1
10 – 4 = 6
6 + 1 = 7
11 – 4 = 7
b ) Tính 12 – 3 .
Tách : 12 = 10 + 2
10 – 3 = 7
7 + 2 = 9
12 – 3 = 9
Bài 2 Trang 43 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Tính nhẩm .
11 – 2 = … … 11 – 5 = … …
11 – 3 = … … 11 – 6 = … …
11 – 8 = … … 11 – 9 = … …
11 – 7 = … … 11 – 4 = … …
11 – 1 = … …
Trả lời:
Phép tính 11 – 2 = … …
Em thực thi nhẩm như sau :
Tách : 11 = 10 + 1
10 – 2 = 8
8 + 1 = 9
Vậy 11 – 2 = 9
Em làm tương tự như với các phép tính tiếp theo và được tác dụng như sau :
11 – 2 = 9 11 – 5 = 6
11 – 3 = 8 11 – 6 = 5
11 – 8 = 3 11 – 9 = 2
11 – 7 = 4 11 – 4 = 7
11 – 1 = 10
Bài 3 Trang 43 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Nối ( theo mẫu ) .
 bài 11

Trả lời:
Em thực thi trừ :
11 – 6 = 5 ; 12 – 3 = 9 ; 11 – 3 = 8 ; 11 – 5 = 6 ; 11 – 7 = 4 ; 11 – 4 = 7
Em nối như sau :
bài 11

Bài 4 Trang 44 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Tô màu vàng vào quả ghi phép tính có hiệu quả bé nhất, màu xanh vào quả ghi phép tính có hiệu quả lớn nhất .
bài 11

Trả lời:
Em thực thi phép tính trong từng quả :
+ Phép tính 11 – 2
Tách 11 = 10 + 1
10 – 2 = 8
8 + 1 = 9
Vậy 11 – 2 = 9
+ Phép tính 11 – 8
Tách 11 = 10 + 1
10 – 8 = 2
2 + 1 = 3
Vậy 11 – 8 = 3
+ Phép tính 11 – 4
Tách 11 = 10 + 1
10 – 4 = 6
6 + 1 = 7
Vậy 11 – 4 = 7
+ Phép tính 11 – 9
Tách 11 = 10 + 1
10 – 9 = 1
1 + 1 = 2
Vậy 11 – 9 = 2
Trong bốn phép tính, em thấy phép tính ở quả thứ nhất được tác dụng là 9, quả thứ hai được hiệu quả là 3, quả thứ 3 được hiệu quả là 7, quả thứ tư được hiệu quả là 2. Ta có : 2 < 3 < 7 < 9 nên em tô màu vàng vào quả chứa phép tính 11 – 9 là quả có tác dụng bé nhất, em tô màu xanh vào quả chứa phép tính 11 – 2 là quả có tác dụng lớn nhất . Em tô màu như sau : bài 11

Bài 1 Trang 44 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 
a ) Tính 13 – 4 .
Tách : 13 = 10 + … …
10 – 4 = … …
6 + … … = … …
13 – 4 = … …
b ) Tính 12 – 6
Tách : 12 = 10 + … …
10 – … … = … …
… … + … … = … …
12 – 6 = … …
Trả lời:
Em triển khai từng phép tính như sau :
a ) Tính 13 – 4 .
Tách : 13 = 10 + 3
10 – 4 = 6
6 + 3 = 9
Vậy 13 – 4 = 9
b ) Tính 12 – 6
Tách : 12 = 10 + 2
10 – 6 = 4
4 + 2 = 6
Vậy 12 – 6 = 6
Bài 2 Trang 44 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Tính nhẩm .
12 – 3 = … … 12 – 4 = … …
12 – 5 = … … 12 – 6 = … …
12 – 9 = … … 12 – 8 = … …
12 – 7 = … … 12 – 2 = … …
Trả lời:
Em thực thi phép tính : 12 – 3
Tách : 12 = 10 + 2
10 – 3 = 7
7 + 2 = 9
Vậy 12 – 3 = 9
Em triển khai tựa như với các phép tính và được hiệu quả sau :
12 – 3 = 9 12 – 4 = 8
12 – 5 = 7 12 – 6 = 6
12 – 9 = 3 12 – 8 = 4
12 – 7 = 5 12 – 2 = 10
Bài 3 Trang 44 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 
Số ?

13 13 13 13 13 13
9 8 7 6 5 4
4

Trả lời:
Em thực thi trừ : 13 – 9
Tách : 13 = 10 + 3
10 – 9 = 1
1 + 3 = 4
Vậy 13 – 9 = 4
Em thực thi tương tự như với các phép tính và được tác dụng sau :

13 13 13 13 13 13
9 8 7 6 5 4
4 5 6 7 8 9

Bài 4 Trang 44 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Nam có 13 quyển vở, Nam đã dùng 8 quyển. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển vở chưa dùng ?

Trả lời:
Để biết được số với còn lại của bạn Nam, em lấy số vở Nam có là 13 quyển trừ số vở đã dùng là 8 quyển. Em có phép tính : 13 – 8 = 5
Em trình diễn như sau :
Bài giải
Nam còn lại số quyển vở chưa dùng là :
13 – 8 = 5 ( quyển )
Đáp số : 5 quyển vở .
Bài 5 Trang 45 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 
Đ, S ?
bài 11 

Trả lời:
Em thực thi lần lượt các phép tính :
13 – 6 = 7 12 – 5 = 7
12 – 7 = 5 12 – 8 = 4
13 – 8 = 5 13 – 9 = 4
Vậy em điền được các hiệu quả như sau :
bài 11

 Bài 1 Trang 45 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
a ) Tính 14 – 7 .
Tách : 14 = 10 + … …
10 – 7 = … …
… … + … … = … …
14 – 7 = … …
b ) Tính 15 – 6 .
Tách : 15 = 10 + … …
10 – … … = … …
… … + … … = … …
15 – 6 = … …
Trả lời:
Em thực thi từng phép tính như sau :
a ) Tính 14 – 7 .
Tách : 14 = 10 + 4
10 – 7 = 3
4 + 3 = 7
14 – 7 = 7
b ) Tính 15 – 6 .
Tách : 15 = 10 + 5
10 – 6 = 4
5 + 4 = 9
15 – 6 = 9
Bài 2 Trang 45 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Số ?
bài 11

Trả lời:
Em triển khai phép trừ trong vòng tròn như sau :
a ) 14 – 6 = 8
14 – 8 = 6
14 – 9 = 5
14 – 7 = 7
b ) 15 – 6 = 9
15 – 5 = 10
15 – 8 = 7
15 – 7 = 8
15 – 9 = 6
Em điền như sau :
bài 11

Bài 3 Trang 45 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Tô màu đỏ vào những máy bay ghi phép trừ có hiệu bằng 6, màu xanh vào những máy bay ghi phép trừ có hiệu bằng 8 .
bài 11

Trả lời:
Em thực thi lần lượt từng phép tính trừ :
15 – 7 = 8 12 – 4 = 8
13 – 7 = 6               14 – 6 = 8

15 – 9 = 6 14 – 8 = 6
Em tô màu đỏ vào những máy bay ghi phép trừ có hiệu bằng 6 là : 13 – 7, 15 – 9, 14 – 8
Em tô màu xanh vào những máy bay ghi phép trừ có hiệu bằng 8 là : 15 – 7, 12 – 4, 14 – 6
bài 11

Bài 4 Trang 46 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Một giỏ có 15 quả măng cụt, Mai lấy ra 6 quả. Hỏi trong giỏ còn lại bao nhiêu quả măng cụt ?
Trả lời:
Giỏ có 15 quả măng cụt. Mai lấy ra 6 quả. Tính số quả còn lại em triển khai phép tính trừ : 15 – 6 = 9
Em trình diễn như sau :
Bài giải
Trong giỏ còn lại số quả măng cụt là :
15 – 6 = 9 ( quả )
Đáp số : 9 quả măng cụt .
Bài 5 Trang 46 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

 >; <; = ?
a ) 14 – 6 … 8 b ) 5 … 14 – 9
15 – 7 … 9 9 … 15 – 8
c ) 13 – 8 … 7
14 – 7 … 6
Trả lời:
Em triển khai các phép tính :
a ) 14 – 6 = 8 nên dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu =
15 – 7 = 8 nhỏ hơn 9 nên dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu < b ) 14 – 9 = 5 nên dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu = 15 – 8 = 7, 9 lớn hơn 7 nên dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu >
c ) 13 – 8 = 5, 5 nhỏ hơn 7 nên dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu < 14 – 7 = 7, 7 lớn hơn 6 nên dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu >
Em có hiệu quả như sau :
a ) 14 – 6 = 8 b ) 5 = 14 – 9
15 – 7 < 9 9 > 15 – 8
c ) 13 – 8 < 7 14 – 7 > 6

Bài 1 Trang 46 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
a ) Tính nhẩm .
16 – 7 = … … 17 – 8 = … …
18 – 9 = … … 16 – 8 = … …
17 – 9 = … … 16 – 9 = … …
b ) Số ?

Số bị trừ 17 18 16 17 16 16
Số trừ 9 9 7 8 8 9
Hiệu

Trả lời:
Em triển khai các phép tính trừ, tác dụng như sau :
a )
16 – 7 = 9 17 – 8 = 9
18 – 9 = 9 16 – 8 = 8
17 – 9 = 8 16 – 9 = 7
b )

Số bị trừ 17 18 16 17 16 16
Số trừ 9 9 7 8 8 9
Hiệu 8 9 9 9 8 7

Bài 2 Trang 46 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Tô màu xanh vào quả ghi phép trừ có hiệu lớn nhất, màu vàng vào quả ghi phép trừ có hiệu bé nhất .
bài 11

Trả lời:
Em triển khai phép tính trừ trong mỗi quả, được tác dụng như sau :
16 – 9 = 7
15 – 8 = 7
15 – 9 = 6
14 – 6 = 8
17 – 8 = 9
Trong các phép tính, em thấy quả ghi phép tính 17 – 8 được hiệu lớn nhất là 9 nên em tô màu xanh vào quả ghi phép trừ 17 – 8, quả ghi phép tính trừ 15 – 9 được hiệu bé nhất là 6 nên em tô màu vàng vào quả ghi phép trừ 15 – 9 .
Em tô như sau :
bài 11

Bài 3 Trang 47 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Mai hái được 17 bông hoa, Mi hái được 8 bông hoa. Hỏi Mai hái được hơn Mi bao nhiêu bông hoa ?
Trả lời:
Mai hái được 17 bông hoa, Mi hái được 8 bông hoa. Để tính xem Mai hái được hơn Mi bao nhiêu bông hoa, em triển khai phép tính trừ : 17 – 8 = 9 .
Em trình diễn như sau :
Bài giải :
Mai hái hơn Mi số bông hoa là:
 17 – 8 = 9 (bông)
Đáp số : 9 bông hoa .
Bài 4 Trang 47 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
> ; < ; = ? a ) 17 – 8 … 9 b ) 16 – 9 … 15 – 7 18 – 9 … 8 16 – 7 … 14 – 6 Trả lời:
Em thực thi từng phép tính
a ) 17 – 8 = 9, 9 bằng 9 nên em điền dấu = vào chỗ chấm .
18 – 9 = 9, 9 lớn hơn 8 nên em điền dấu > vào chỗ chấm .
b ) 16 – 9 = 7, 15 – 7 = 8, 7 < 8 nên em điền dấu < vào chỗ chấm . 16 – 7 = 9, 14 – 6 = 8, 9 > 8 nên em điền dấu > vào chỗ chấm .
Em điền như sau :
a ) 17 – 8 = 9 b ) 16 – 9 < 15 – 7 18 – 9 > 8 16 – 7 > 14 – 6
Bài 5 Trang 47 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 
Số ?
bài 11

Trả lời:
Em triển khai phép tính :
a ) 17 – 9 = 8, 8 + 6 = 14
b ) 9 + 7 = 16, 16 – 8 = 8
Em điền vào các hình như sau :
bài 11

Bài 1 Trang 47 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Số ?
bài 11

Trả lời:
Em thực thi phép tính từ vị trí xuất phát của xe hơi đến phép tính ở vị trí đích :
11 – 7 = 4, 14 – 8 = 6 ,
11 – 6 = 5, 13 – 9 = 4 ,
12 – 5 = 7, 16 – 7 = 9 ,
13 – 6 = 7, 15 – 8 = 7 ,
14 – 5 = 9, 17 – 9 = 8
Em điền vào hình như sau :
bài 11

Bài 2 Trang 48 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Tính .
a ) 9 + 6 = … … b ) 6 + 7 = … … .
6 + 9 = … … 7 + 6 = … … .
15 – 9 = … … 13 – 6 = … … .
15 – 6 = … … 13 – 7 = … …
c ) 4 + 8 = … …
8 + 4 = … …
12 – 4 = … …
12 – 8 = … …
Trả lời:
Em triển khai các phép tính, tác dụng như sau :
a ) 9 + 6 = 15 b ) 6 + 7 = 13
6 + 9 = 15 7 + 6 = 13
15 – 9 = 6 13 – 6 = 7
15 – 6 = 9 13 – 7 = 6
c ) 4 + 8 = 12
8 + 4 = 12
12 – 4 = 8
12 – 8 = 4
Bài 3 Trang 48 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 
Tính nhẩm .
a ) 13 – 3 – 5 = … … b ) 16 – 6 – 3 = … …
13 – 8 = … … 16 – 9 = … …
c ) 17 – 7 – 1 = … …
17 – 8 = … …
Trả lời:
Em triển khai phép tính :
a ) 13 – 3 – 5
Tính : 13 – 3 = 10
10 – 5 = 5
Vậy : 13 – 3 – 5 = 5
13 – 8
Tách 13 = 10 + 3
10 – 8 = 2
2 + 3 = 5
Vậy : 13 – 8 = 5
b ) 16 – 6 – 3
16 – 6 = 10
10 – 3 = 7
Vậy : 16 – 6 – 3 = 7
16 – 9
Tách 16 = 10 + 6
10 – 9 = 1
1 + 6 = 7
Vậy : 16 – 9 = 7
c ) 17 – 7 – 1
Tính 17 – 7 = 10
10 – 1 = 9
Vậy : 17 – 7 – 1 = 9
17 – 8
Tách 17 = 10 + 7
10 – 8 = 2
2 + 7 = 9
Vậy : 17 – 8 = 9
Em ghi hiệu quả như sau :
a ) 13 – 3 – 5 = 5 b ) 16 – 6 – 3 = 7
13 – 8 = 5 16 – 9 = 7
c ) 17 – 7 – 1 = 9
17 – 8 = 9
Bài 4 Trang 48 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Số ?
bài 11

Trả lời:
Thực hiện phép tính :
7 + 8 = 15, 15 – 6 = 9, 9 + 5 = 14
Em điền vào các hình như sau :
bài 11


 

Bài 5 Trang 48 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Cô Lan có 14 quả trứng gà. Cô dùng 5 quả để làm bánh. Hỏi cô Lan còn lại bao nhiêu quả trứng gà ?

Trả lời:
Cô Lan có 14 quả trứng gà. Cô dùng 5 quả để làm bánh. Tính số quả còn lại em triển khai phép tính trừ : 14 – 5 = 9
Em hoàn toàn có thể trình diễn như sau :
Bài giải
Cô Lan còn lại số quả trứng là :
14 – 5 = 9 ( quả )
Đáp số : 9 quả trứng gà .
Tham khảo giải sgk Toán lớp 2 :
Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với đời sống hay, chi tiết cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack
Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours