Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số cực hay – Toán lớp 12

Estimated read time 7 min read

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số cực hay

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số cực hay

Bài giảng: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

1. Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác định trên miền D

Số M gọi là giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) trên D nếu: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Kí hiệu: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Số m gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên D nếu: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Kí hiệu: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

2. Quy trình tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sử dụng bảng biến thiên

Bước 1. Tính đạo hàm f'(x).

Bước 2. Tìm các nghiệm của f'(x) và các điểm f'(x)trên K.

Bước 3. Lập bảng biến thiên của f(x) trên K.

Bước 4. Căn cứ vào bảng biến thiên kết luận Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

3. Quy trình tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số không sử dụng bảng biến thiên

Trường hợp 1. Tập K là đoạn [a; b]

Bước 1. Tính đạo hàm f'(x).

Bước 2. Tìm tất cả các nghiệm xi ∈[a; b] của phương trình f'(x) = 0 và tất cả các điểm αi ∈ [a; b] làm cho f'(x) không xác định.

Bước 3.Tính f(a), f(b), f(xi), f(αi).

Bước 4. So sánh các giá trị tính được và kết luận Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Trường hợp 2. Tập K là khoảng (a; b)

Bước 1. Tính đạo hàm f'(x).

Bước 2. Tìm tất cả các nghiệm xi ∈ (a; b) của phương trình f'(x) = 0 và tất cả các điểm αi ∈ (a; b) làm cho f'(x) không xác định.

Bước 3. Tính Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bước 4. So sánh các giá trị tính được và kết luận Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Chú ý: Nếu giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) là A hoặc B thì ta kết luận không có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất).

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 – 3×2 – 9x + 2 trên đoạn [-2; 2].

Hướng dẫn

Ta có: y’ = 3×2 – 6x – 9 = 0 ⇔Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Mà y ( – 2 ) = 0 ; y ( 2 ) = – 20 ; y ( – 1 ) = 7 .
Suy ra Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Ví dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hướng dẫn

Tập xác định: D = [-2; 2]. Ta có: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Khi đó y’ = 0 ⇔ Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Có y ( √ 2 ) = 2 √ 2, y ( 2 ) = 2, y ( – 2 ) = – 2 .
Vậy Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Ví dụ 3: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x – sin⁡2x trên đoạn [π/2; π]

Hướng dẫn
Ta có y ‘ = 1 – 2 cos2x = 0 ⇔ cos2x = 1/2 = cos π / 3 ⇔ x = ± π / 6 + kπ .
Xét x ∈ [ ( – π ) / 2 ; π ] ta được x = ± π / 6 ; x = 5 π / 6 .
f ( ( – π ) / 2 ) = – π / 2 ; f ( π ) = π ; f ( ( – π ) / 6 ) = – π / 6 + √ 3/2 ; f ( π / 6 ) = π / 6 – √ 3/2 ; f ( 5 π / 6 ) = 5 π / 6 + √ 3/2 .
Suy ra Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

B. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x3 – 3×2 – 9x + 35 trên đoạn [-4; 4]

Hiển thị đáp án
Hàm số f ( x ) liên tục trên [ – 4 ; 4 ]
Ta có f'(x) = 3×2 – 6x – 9; f'(x) = 0 ⇔Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
f ( – 4 ) = – 41 ; f ( – 1 ) = 40 ; f ( 3 ) = 8 ; f ( 4 ) = 15 .
Do đó Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Quảng cáo

Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải trên [0; 2]
Hiển thị đáp án
Hàm số đã cho xác lập và liên tục trên đoạn [ 0 ; 2 ] .
Ta có Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tính y ( 0 ) = 1/3 ; y ( 2 ) = – 5 .
Suy ra Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Câu 3: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải trên đoạn [2; 4]. Tìm m.
Hiển thị đáp án
Hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải liên tục trên đoạn [2;4].

Ta có Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tính y ‘ ( 2 ) = 7 ; y ‘ ( 4 ) = 19/3 ; y ‘ ( 3 ) = 6 .
Suy ra m = 6 .
Câu 4: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải trên đoạn [-1; 6]
Hiển thị đáp án
Hàm số đã cho xác lập và liên tục trên đoạn [ – 1 ; 6 ] .
Ta có: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
y ‘ = 0 ⇔ x = 5/2 ∈ [ – 1 ; 6 ] .
y ( – 1 ) = y ( 6 ) = 0, y ( 5/2 ) = 7/2 .
Vậy Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Câu 5: Tìm tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = f(x) = |x| + 3 trên [-1; 1]
Hiển thị đáp án
Ta có Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Ta có bảng biến thiên của hàm số đã cho .
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Vậy Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảitrên đoạn [0; 3]
Hiển thị đáp án
Hàm số đã cho xác lập và liên tục trên đoạn [ 0 ; 3 ] .
Ta có: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

y’ = 0 ⇔ Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tính y ( 1 ) = – 5 √ 5 ; y ( 0 ) = – 12 ; y ( 2 ) = – 8 √ 2 ; y ( 3 ) = – 3 √ 13 .
Suy ra Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Câu 7: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2 x + 2sinx – 1 bằng
Hiển thị đáp án
TXĐ : D = R. Đặt t = sinx, – 1 ≤ t ≤ 1. Khi đó y = f ( t ) = 2 t2 + 2 t – 1
Ta tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f ( t ) trên đoạn [ – 1 ; 1 ]. Đó cũng là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên R .
Ta có : f ‘ ( t ) = 4 t + 2 ; f ‘ ( t ) = 0 ⇔ t = – 1/2 ∈ ( – 1 ; 1 ) ; f ( – 1 ) = – 1 ; f ( – 50% ) = – 3/2 ; f ( 1 ) = 3
Do đó Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Câu 8: Cho hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho. Tìm M và m.
Hiển thị đáp án
Đặt t = sinx, -1 ≤ t ≤ 1 ⇒ Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

gia-tri-lon-nhat-gia-tri-nho-nhat-cua-ham-so.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours