Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4 – https://vietsofa.vn

Estimated read time 5 min read

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Phân số thứ nhất là \ ( \ dfrac { 4 } { 5 } \ ), phân số thứ hai là \ ( \ dfrac { 2 } { 7 } \ ). Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai .

Phương pháp giải:

– Muốn cộng ( hoặc trừ ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng ( hoặc trừ ) hai phân số đã quy đồng mẫu số .
– Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số .
– Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược .

Lời giải chi tiết:

Tính tổng : \ ( \ dfrac { 4 } { 5 } + \ dfrac { 2 } { 7 } = \ dfrac { 28 } { 35 } + \ dfrac { 10 } { 35 } = \ dfrac { 38 } { 35 } \ )
Tính hiệu : \ ( \ dfrac { 4 } { 5 } – \ dfrac { 2 } { 7 } = \ dfrac { 28 } { 35 } – \ dfrac { 10 } { 35 } = \ dfrac { 18 } { 35 } \ )
Tính tích : \ ( \ dfrac { 4 } { 5 } \ times \ dfrac { 2 } { 7 } = \ dfrac { 8 } { 35 } \ )
Tính thương : \ ( \ dfrac { 4 } { 5 } : \ dfrac { 2 } { 7 } = \ dfrac { 4 } { 5 } \ times \ dfrac { 7 } { 2 } \ ) \ ( = \ dfrac { 28 } { 10 } = \ dfrac { 14 } { 5 } \ )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số ?

 a) 

b) 

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :
a ) Số bị trừ \ ( = \ ) Hiệu \ ( + \ ) Số trừ ;
Số trừ \ ( = \ ) Số bị trừ \ ( – \ ) Hiệu ;
Hiệu \ ( = \ ) Số bị trừ \ ( – \ ) Số trừ .
b ) Tích \ ( = \ ) Thừa số \ ( \ times \ ) Thừa số ;
Thừa số \ ( = \ ) Tích \ ( : \ ) Thừa số đã biết .

Lời giải chi tiết:

a ) Cột thứ nhất : \ ( \ dfrac { 4 } { 5 } – \ dfrac { 1 } { 3 } = \ dfrac { 12 } { 15 } – \ dfrac { 5 } { 15 } \ ) \ ( = \ dfrac { 7 } { 15 } \ ), viết \ ( \ dfrac { 7 } { 15 } \ ) vào ô trống .
Cột thứ hai : \ ( \ dfrac { 1 } { 2 } + \ dfrac { 1 } { 4 } = \ dfrac { 4 } { 8 } + \ dfrac { 2 } { 8 } \ ) \ ( = \ dfrac { 6 } { 8 } = \ dfrac { 3 } { 4 } \ ), viết \ ( \ dfrac { 3 } { 4 } \ ) vào ô trống .
Cột thứ ba : \ ( \ dfrac { 7 } { 9 } – \ dfrac { 1 } { 5 } = \ dfrac { 35 } { 45 } – \ dfrac { 9 } { 45 } = \ dfrac { 26 } { 45 } \ ), viết \ ( \ dfrac { 26 } { 45 } \ ) vào ô trống .
Ta có hiệu quả như sau :


b ) Cột thứ nhất : \ ( \ dfrac { 2 } { 3 } \ times \ dfrac { 4 } { 7 } = \ dfrac { 8 } { 21 } \ ), viết \ ( \ dfrac { 8 } { 21 } \ ) vào ô trống .
Cột thứ hai : \ ( \ dfrac { 8 } { 9 } : \ dfrac { 1 } { 3 } = \ dfrac { 8 } { 9 } \ times \ dfrac { 3 } { 1 } = \ dfrac { 24 } { 9 } = \ dfrac { 8 } { 3 } \ ), viết \ ( \ dfrac { 8 } { 3 } \ ) vào ô trống .
Cột thứ ba : \ ( \ dfrac { 6 } { 11 } : \ dfrac { 2 } { 9 } = \ dfrac { 6 } { 11 } \ times \ dfrac { 9 } { 2 } = \ dfrac { 54 } { 22 } = \ dfrac { 27 } { 11 } \ ), viết \ ( \ dfrac { 27 } { 11 } \ ) vào ô trống .
Ta có hiệu quả như sau :

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính :
a ) \ ( \ dfrac { 2 } { 3 } + \ dfrac { 5 } { 2 } – \ dfrac { 3 } { 4 } \ ) ; \ ( \ dfrac { 2 } { 5 } \ times \ dfrac { 1 } { 2 } : \ dfrac { 1 } { 3 } \ ) ; \ ( \ dfrac { 2 } { 9 } : \ dfrac { 2 } { 9 } \ times \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) .
b ) \ ( \ dfrac { 4 } { 5 } – \ dfrac { 1 } { 2 } + \ dfrac { 1 } { 3 } \ ) ; \ ( \ dfrac { 1 } { 2 } \ times \ dfrac { 1 } { 3 } + \ dfrac { 1 } { 4 } \ ) ; \ ( \ dfrac { 2 } { 7 } : \ dfrac { 2 } { 3 } – \ dfrac { 1 } { 7 } \ )

Phương pháp giải:

– Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia thì ta tính lần lượt từ trái sang phải .
– Biểu thức có các phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia thì ta triển khai tính phép nhân, phép chia trước, triển khai tính phép cộng, trừ sau .

Lời giải chi tiết:

a ) \ ( \ dfrac { 2 } { 3 } + \ dfrac { 5 } { 2 } – \ dfrac { 3 } { 4 } = \ dfrac { 8 } { 12 } + \ dfrac { 30 } { 12 } – \ dfrac { 9 } { 12 } \ ) \ ( = \ dfrac { 38 } { 12 } – \ dfrac { 9 } { 12 } = \ dfrac { 29 } { 12 } \ )

+ ) \ ( \ dfrac { 2 } { 5 } \ times \ dfrac { 1 } { 2 } : \ dfrac { 1 } { 3 } \ ) \ ( = \ dfrac { 2 } { 10 } : \ dfrac { 1 } { 3 } \ ) \ ( = \ dfrac { 1 } { 5 } : \ dfrac { 1 } { 3 } \ ) \ ( = \ dfrac { 1 } { 5 } \ times \ dfrac { 3 } { 1 } = \ dfrac { 3 } { 5 } \ )

+ ) \ ( \ dfrac { 2 } { 9 } : \ dfrac { 2 } { 9 } \ times \ dfrac { 1 } { 2 } = \ dfrac { 2 } { 9 } \ times \ dfrac { 9 } { 2 } \ times \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) \ ( = \ dfrac { 18 } { 18 } \ times \ dfrac { 1 } { 2 } = 1 \ times \ dfrac { 1 } { 2 } = \ dfrac { 1 } { 2 } \ )

b ) \ ( \ dfrac { 4 } { 5 } – \ dfrac { 1 } { 2 } + \ dfrac { 1 } { 3 } = \ dfrac { 24 } { 30 } – \ dfrac { 15 } { 30 } + \ dfrac { 10 } { 30 } \ ) \ ( = \ dfrac { 9 } { 30 } + \ dfrac { 10 } { 30 } = \ dfrac { 19 } { 30 } \ )

+ ) \ ( \ dfrac { 1 } { 2 } \ times \ dfrac { 1 } { 3 } + \ dfrac { 1 } { 4 } = \ dfrac { 1 } { 6 } + \ dfrac { 1 } { 4 } \ ) \ ( = \ dfrac { 2 } { 12 } + \ dfrac { 3 } { 12 } = \ dfrac { 5 } { 12 } \ )

+ ) \ ( \ dfrac { 2 } { 7 } : \ dfrac { 2 } { 3 } – \ dfrac { 1 } { 7 } = \ dfrac { 2 } { 7 } \ times \ dfrac { 3 } { 2 } – \ dfrac { 1 } { 7 } \ ) \ ( = \ dfrac { 6 } { 14 } – \ dfrac { 1 } { 7 } = \ dfrac { 3 } { 7 } – \ dfrac { 1 } { 7 } = \ dfrac { 2 } { 7 } \ )

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được \ ( \ dfrac { 2 } { 5 } \ ) bể, giờ thứ hai chảy được \ ( \ dfrac { 2 } { 5 } \ ) bể .
a ) Hỏi sau \ ( 2 \ ) giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?
b ) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng \ ( \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Phương pháp giải:

– Số nước chảy vào bể sau \ ( 2 \ ) giờ = số nước chảy vào bể giờ thứ nhất \ ( + \ ) số nước chảy vào bể giờ thứ hai .
– Số nước còn lại = số nước bắt đầu có trong bể \ ( – \ ) số nước đã dùng .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt
Giờ thứ nhất : \ ( \ dfrac { 2 } { 5 } \ ) bể
Giờ thứ hai : \ ( \ dfrac { 2 } { 5 } \ ) bể
a ) Sau 2 giờ : …. bể ?
b ) Đã dùng : \ ( \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) bể
Còn lại : … bể ?
Bài giải
a ) Sau hai giờ vòi nước chảy được số phần bể là :
\ ( \ dfrac { 2 } { 5 } + \ dfrac { 2 } { 5 } = \ dfrac { 4 } { 5 } \ ) ( bể )
b ) Số phần nước còn lại sau khi dùng \ ( \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) bể là :
\ ( \ dfrac { 4 } { 5 } – \ dfrac { 1 } { 2 } = \ dfrac { 3 } { 10 } \ ) ( bể )
                                    Đáp số: a) \(\dfrac{4}{5}\) bể;

b ) \ ( \ dfrac { 3 } { 10 } \ ) bể .

Loigiaihay.com

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours