Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 10 Sách giáo khoa Toán 7

Estimated read time 3 min read
Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1
Tính :
\ ( a ) { { – 1 } \ over { 21 } } + { { – 1 } \ over { 28 } } ; \ )
\(b){{ – 8} \over {18}} – {{15} \over {27}};\)

\ ( c ) { { – 5 } \ over { 12 } } + 0,75 ; \ )
\ ( d ) 3,5 – \ left ( { – { 2 \ over 7 } } \ right ) \ )
Lời giải:
\ ( a ) { { – 1 } \ over { 21 } } + { { – 1 } \ over { 28 } } = { { – 4 } \ over { 84 } } + { { – 3 } \ over { 84 } } = { { – 7 } \ over { 84 } } = { { – 1 } \ over { 12 } } \ )
\ ( b ) { { – 8 } \ over { 18 } } – { { 15 } \ over { 27 } } = { { – 8 } \ over { 18 } } + \ left ( { – { { 15 } \ over { 27 } } } \ right ) = { { – 4 } \ over 9 } + { { – 5 } \ over 9 } = { { – 9 } \ over 9 } = – 1 \ )
\ ( c ) { { – 5 } \ over { 12 } } + 0,75 = { { – 5 } \ over { 12 } } + { 3 \ over 4 } = { { – 5 + 9 } \ over { 12 } } = { 4 \ over { 12 } } = { 1 \ over 3 } \ )
\ ( d ) 3,5 – \ left ( { – { 2 \ over 7 } } \ right ) = 3,5 + { 2 \ over 7 } = { { 35 } \ over { 10 } } + { 2 \ over 7 } = { 7 \ over 2 } + { 2 \ over 7 } \ )
\ ( = { { 49 + 4 } \ over { 14 } } = { { 53 } \ over { 14 } } = 3 { { 11 } \ over { 14 } } \ )

Bài 7 trang 10 sgk toán 7 tập 1
Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ \ ( \ frac { – 5 } { 16 } \ ) dưới các dạng sau đây :
a ) \ ( \ frac { – 5 } { 16 } \ ) là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ \ ( \ frac { – 5 } { 16 } = \ frac { – 1 } { 8 } + \ frac { – 3 } { 16 } \ )
b ) \ ( \ frac { – 5 } { 16 } \ ) là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ : \ ( \ frac { – 5 } { 16 } = 1 – \ frac { 21 } { 16 } \ )
Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ
Lời giải :
Có nhiều đáp số cho mỗi câu ví dụ điển hình :
a ) \ ( \ frac { – 5 } { 16 } = \ frac { – 1 } { 4 } + \ frac { – 1 } { 16 } = \ frac { – 2 } { 16 } + \ frac { – 3 } { 16 } = \ frac { – 5 } { 20 } + \ frac { – 1 } { 16 } = … \ )
b ) \ ( \ frac { – 5 } { 16 } = \ frac { 1 } { 4 } – \ frac { 9 } { 16 } = \ frac { 17 } { 16 } – \ frac { 11 } { 8 } = … \ )

Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1
Tính :
a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải:

a) =

b)    =   = 

c)   = 

d)      =                                                                                                   

Bài 9 trang 10 sgk toán 7 tập 1
Tìm x, biết :
a ) x + \ ( \ frac { 1 } { 3 } = \ frac { 3 } { 4 } \ )
b ) x – \ ( \ frac { 2 } { 5 } = \ frac { 5 } { 7 } \ )

d ) \ ( \ frac { 4 } { 7 } – x = \ frac { 1 } { 3 } \ )
Lời giải:
a ) x + \ ( \ frac { 1 } { 3 } = \ frac { 3 } { 4 } \ ) => x = \ ( \ frac { 3 } { 4 } – \ frac { 1 } { 3 } = \ frac { 9 } { 12 } – \ frac { 4 } { 12 } = \ frac { 5 } { 12 } \ )
b ) x – \ ( \ frac { 2 } { 5 } = \ frac { 5 } { 7 } \ ) => x = \ ( \ frac { 5 } { 7 } + \ frac { 2 } { 5 } = \ frac { 25 } { 35 } + \ frac { 14 } { 35 } = \ frac { 39 } { 35 } = 1 \ frac { 4 } { 35 } \ )
c ) – x – \ ( \ frac { 2 } { 3 } \ ) = \ ( – \ frac { 6 } { 7 } \ ) => \ ( \ frac { – 2 } { 3 } + \ frac { 6 } { 7 } = x => x = – \ frac { 14 } { 21 } + \ frac { 18 } { 21 } = \ frac { 4 } { 21 } \ )
d ) \ ( \ frac { 4 } { 7 } – x = \ frac { 1 } { 3 } \ ) => \ ( \ frac { 4 } { 7 } – \ frac { 1 } { 3 } = x => x = \ frac { 12 } { 21 } – \ frac { 7 } { 21 } = \ frac { 5 } { 21 } \ )

Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1
Cho biểu thức :
A = \ ( ( 6 – \ frac { 2 } { 3 } + \ frac { 1 } { 2 } ) – ( 5 + \ frac { 5 } { 3 } – \ frac { 3 } { 2 } ) – ( 3 – \ frac { 7 } { 3 } + \ frac { 5 } { 2 } ) \ )
Hãy tính giá trị của A theo hai cách
Cách 1 : Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc
Cách 2 : Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp
Lời giải :
Cách 1 : Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc
A = \ ( ( \ frac { 36 – 4 + 3 } { 6 } ) – ( \ frac { 30 + 10 – 9 } { 6 } ) – ( \ frac { 18 – 14 + 15 } { 6 } ) \ )
\ ( = \ frac { 35 } { 6 } – \ frac { 31 } { 6 } – \ frac { 19 } { 6 } = \ frac { – 15 } { 6 } = \ frac { – 5 } { 2 } = – 2 \ frac { 1 } { 2 } \ )
Cách 2 : Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp
A =  \(6 – \frac{2}{3} + \frac{1}{2} – 5 – \frac{5}{3} + \frac{3}{2} – 3 + \frac{7}{3} – \frac{5}{2}\)

= ( 6-5-3 ) – \ ( ( \ frac { 2 } { 3 } + \ frac { 5 } { 3 } – \ frac { 7 } { 3 } ) + ( \ frac { 1 } { 2 } + \ frac { 3 } { 2 } – \ frac { 5 } { 2 } ) \ )
= – 2 – 0 – \ ( \ frac { 1 } { 2 } \ ) = – ( 2 + \ ( \ frac { 1 } { 2 } \ ) ) = – 2 \ ( \ frac { 1 } { 2 } \ )

      Giaibaitap.me 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours