Bài ôn đầu năm toán nâng cao lớp 5 tuần 1 cho học sinh tự luyện

Estimated read time 6 min read
Đây là những câu hỏi bài tập toán lớp 5 nâng cao cho học sinh làm bài về nhà đầu năm học tuần 1, qua các bài tập các em sẽ ôn lại được các kiến thức đã học về phép tính phân số đã được học ở tuần đầu tiên trên lớp và nâng cao thêm kỹ năng về dạng bài này cho mình.

bài ôn đầu năm toán nâng cao lớp 5 tuần 1 cho học sinh tự luyện

Các câu hỏi bài tập toán nâng cao lớp 5 tuần 1 cho học viên

Câu 1 : Rút gọn phân số \ dfrac { 45 } { 105 } ta được tác dụng là …
Câu 2: Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống:

\ dfrac { 1 } { 2 } kg = … g
Câu 3 : Trong các phân số \ dfrac { 2 } { 5 }, \ dfrac { 13 } { 8 }, \ dfrac { 2020 } { 2021 }, \ dfrac { 0 } { 12 }, \ dfrac { 9 } { 8 }, \ dfrac { 77 } { 77 } có bao nhiêu phân số nhỏ hơn 1 ?
Câu 4 : Trong các phân số \ dfrac { 6 } { 15 }, \ dfrac { 45 } { 100 }, \ dfrac { 85 } { 153 }, \ dfrac { 75 } { 200 }, phân số bằng \ dfrac { 3 } { 8 } là : …
Câu 5 : Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : \ dfrac { 1 } { 2 }, \ dfrac { 19 } { 20 }, \ dfrac { 18 } { 19 }, \ dfrac { 3 } { 10 }
Câu 6 : Tìm y biết
\ dfrac { 3 } { 4 } + ( 2 \ times y – 1 ) = \ dfrac { 5 } { 6 }
Câu 7 : Phân số lớn nhất có tử số và mẫu số đều là các số có hai chữ số là …
Câu 8 : Hiện nay mẹ 30 tuổi và con 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp ba lần tuổi con ?
Câu 9 : Có bao nhiêu phân số tối giản khác 0 có tổng của tử số và mẫu số là 9 ?
Câu 10 : Tính
M = \ dfrac { 1 } { 2 } + \ dfrac { 1 } { 6 } + \ dfrac { 1 } { 12 } + \ dfrac { 1 } { 20 } + \ dfrac { 1 } { 30 } + \ dfrac { 1 } { 42 }
Câu 11 : Tính
a ) A = ( \ dfrac { 1 } { 2 } – \ dfrac { 1 } { 2 } : \ dfrac { 4 } { 3 } ) \ times ( \ dfrac { 3 } { 4 } – \ dfrac { 5 } { 8 } )
b ) B = \ dfrac { 3 } { 7 } \ times \ dfrac { 5 } { 9 } + \ dfrac { 4 } { 7 } : \ dfrac { 9 } { 5 } – \ dfrac { 2 } { 9 }
Câu 12 : Hiện nay tuổi bố bằng \ dfrac { 7 } { 6 } tuổi mẹ, tuổi mẹ gấp sáu lần tuổi anh Nam, tuổi anh Nam bằng \ dfrac { 3 } { 2 } tuổi em Cường. Tính số tuổi của mỗi người lúc bấy giờ, biết rằng tổng số tuổi của bốn người trong mái ấm gia đình lúc bấy giờ là 88 tuổi .
Câu 13 : So sánh các cặp phân số sau và lý giải cách làm
a ) \ dfrac { 3 } { 5 } và \ dfrac { 4 } { 7 }
b ) \ dfrac { 61 } { 62 } và \ dfrac { 64 } { 63 }
c) \dfrac {19}{24} và \dfrac {34}{39}

d ) \ dfrac { 12 } { 11 } và \ dfrac { 13 } { 12 }
Câu 14 : Tính :
a ) \ dfrac { 75 } { 100 } + \ dfrac { 19 } { 25 } + \ dfrac { 21 } { 34 } + \ dfrac { 1 } { 4 } + \ dfrac { 6 } { 25 } + \ dfrac { 13 } { 34 }
b ) \ dfrac { 16 } { 9 } – ( \ dfrac { 7 } { 9 } – \ dfrac { 4 } { 15 } )
c ) \ dfrac { 32 } { 21 } \ times \ dfrac { 49 } { 45 } : \ dfrac { 16 } { 22 } \ times \ dfrac { 15 } { 33 }
Câu 15 : Tìm y biết :
a ) ( \ dfrac { 1 } { 4 } + y ) \ times \ dfrac { 1 } { 2 } = \ dfrac { 2 } { 5 }
b ) \ dfrac { 2 } { 13 } < \ dfrac { 1 } { y } < \ dfrac { 3 } { 4 } Câu 16 : So sánh các cặp phân số sau và lý giải cách làm a ) A \ = \ dfrac { 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 99 } { 50 } \ và \ B \ = \ dfrac { 2 + 4 + ... + 98 } { 49 } b ) C = \ dfrac { 54 \ times 107 - 53 } { 53 \ times 107 + 54 } và D = \ dfrac { 135 \ times 269 - 133 } { 134 \ times 269 + 135 } Câu 17 : Tính bằng cách thuận tiện nhất a ) \ dfrac { 2020 \ times 2018 + 9 } { 2019 \ times 2020 - 2011 } b ) ( 1 + \ dfrac { 1 } { 2 } ) \ times ( 1 + \ dfrac { 1 } { 3 } ) \ times ( 1 + \ dfrac { 1 } { 4 } ) \ times ... \ times ( 1 + \ dfrac { 1 } { 2020 } ) c ) \ dfrac { 1 \ times 3 \ times 5 + 2 \ times 6 \ times 10 + 3 \ times 9 \ times 15 } { 3 \ times 5 \ times 12 + 6 \ times 10 \ times 24 + 9 \ times 15 \ times 36 } Câu 18 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được \ dfrac { 1 } { 5 } số gạo, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất \ dfrac { 1 } { 8 } số gạo. Hỏi cả 2 ngày shop đó bán được bao nhiêu phần số gạo ? Câu 19 : Một chiếc khăn hình chữ nhật có chiều dài \ dfrac { 15 } { 12 } m, chiều rộng kém chiều dài \ dfrac { 7 } { 12 } m. Hãy tính chu vi và diện tích quy hoạnh của chiếc khăn đó bằng bao nhiêu ? Câu 20: Tìm một phân số biết rằng nếu lấy phân số đó cộng với \dfrac {1}{2} rồi cộng tiếp \dfrac {3}{8} thì được kết quả là \dfrac {17}{16}

Câu 21 : Tổng chiều dài của ba mảnh vải là \ dfrac { 65 } { 12 } m. Tổng chiều dài của mảnh vải thứ nhất và mảnh vải thứ hai là \ dfrac { 25 } { 6 } m. Tổng chiều dài của mảnh vải thứ hai và mảnh vải thứ ba là \ dfrac { 15 } { 4 } m. Hãy tính chiều dài của mỗi mảnh vải .
Bên trên là những câu hỏi bài tập toán lớp 5 nâng cao tuần 1 cho các em học sinh mới bước vào đầu năm học ôn luyện và làm bài về nhà. Phụ huynh có thể tham khảo thêm các bài tập, đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 trường chuyên khác hay cho con thử sức với toán quốc tế mà thầy đã cho ở trên trang.
Chia sẻ cho cha mẹ học viên khác :

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours