bài tập toán nâng cao lớp 7 có lời giải

Estimated read time 17 min read
Ngày đăng: 19/05/2015, 21:35

Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán 7 Đề 1 Bài 1. (4 điểm) a) Chứng minh rằng 7 6 + 7 5 7 4 chia hết cho 55 b) Tính A = 1 + 5 + 5 2 + 5 3 +. .. + 5 49 + 5 5 0 Bài 2. (4 điểm) a) Tìm các số a, b, c biết rằng : 2 3 4 a b c = = và a + 2b 3c = -20 b) Có 16 tờ giấy bạc loại 20 000đ, 50 000đ, 100 000đ. Trị giá mỗi loại tiền trên đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ? Bài 3. (4 điểm) a) Cho hai đa thức f(x) = x 5 3x 2 + 7x 4 9x 3 + x 2 – 1 4 x g(x) = 5x 4 x 5 + x 2 2x 3 + 3x 2 – 1 4 Tính f(x) + g(x) và f(x) g(x). b) Tính giá trị của đa thức sau: A = x 2 + x 4 + x 6 + x 8 + + x 100 tại x = -1. Bài 4. (4 điểm) Cho tam giác ABC có góc A bằng 90 0, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. a)So sánh các độ dài DA và DE. b) Tính số đo góc BED. Bài 5. (4 điểm) Cho tam giác ABC, đờng trung tuyến AD. Kẻ đờng trung tuyến BE cắt AD ở G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GA, GB. Chứng minh rằng: a) IK// DE, IK = DE. b) AG = 2 3 AD. đáp án – Đề 1 Bài 1. (4đ) a) 7 4 ( 7 2 + 7 1) = 7 4. 55 M 55 (đpcm) 2đ b) Tính A = 1 + 5 + 5 2 + 5 3 +. .. + 5 49 + 5 5 0 (1) 5.A = 5 + 5 2 + 5 3 +. .. + 5 49 + 5 5 0 + 5 51 (2) 1đ Trừ vế theo vế (2) cho (1) ta có : 4A = 5 51 1 => A = 51 1 4 5 1đ Bài 2. (4đ) a) 2 3 4 a b c = = ú 2 3 2 3 20 5 2 6 12 2 6 12 4 a b c a b c + = = = = = + => a = 10, b = 15, c =20. 2đ b) Gọi số tờ giấy bạc 20 000đ, 50 000đ, 100 000đ theo thứ tự là x, y, z ( x, y, z N * ) 0,5đ Theo bài ra ta có: x + y + z = 16 và 20 000x = 50 000y = 100 000z 0,5đ Biến đổi: 20 000x = 50 000y = 100 000z 1 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán 7 => 20000 50000 100000 16 2 100000 100000 100000 5 2 1 5 2 1 8 x y z x y z x y z + + = = = = = = = + + 0,5đ Suy ra x = 10, y = 4, z = 2. Vậy số tờ giấy bạc loại 20 000đ, 50 000đ, 100 000đ theo thứ tự là 10; 4; 2. 0,5đ Bài 3. (4đ) a) f(x) + g(x) = 12x 4 11x 3 +2x 2 – 1 4 x – 1 4 1đ f(x) – g(x) = 2x 5 +2x 4 7x 3 6x 2 – 1 4 x + 1 4 1đ b) A = x 2 + x 4 + x 6 + x 8 + + x 100 tại x = – 1 A = (-1) 2 + (-1) 4 + (-1) 6 ++ (-1) 100 = 1 + 1 + 1 ++ 1 = 50 (có 50 số hạng) 2đ Bài 4. 4đ: Vẽ hình (0,5đ) phần a) 1,5đ – phần b) 2đ a) ABD = EBD (c.g.c) => DA = DE b) Vì ABD = EBD nên góc A bằng góc BED Do góc A bằng 90 0 nên góc BED bằng 90 0 e d c a b Bài 5: 4đ a) Tam giác ABC và tam giác ABG có: DE//AB, DE = 1 2 AB, IK//AB, IK= 1 2 AB Do đó DE // IK và DE = IK b) GDE = GIK (g. c. g) vì có: DE = IK (câu a) Góc GDE = góc GIK (so le trong, DE//IK) Góc GED = góc GKI (so le trong, DE//IK) GD = GI. Ta có GD = GI = IA nên AG = 2 3 AD G k i e d c b a – Vẽ hình: 0,5đ – Phần a) đúng: 2đ ; Phần b) đúng: 1,5đ Đề 2: Mụn: Toỏn 7 Bi 1: (3 im): Tớnh 1 1 2 2 3 18 (0,06:7 3 .0,38) : 19 2 .4 6 2 5 3 4 + ữ 2 TuyÓn chän ®Ò thi häc sinh giái to¸n 7 Bài 2: (4 điểm): Cho a c c b = chứng minh rằng: a) 2 2 2 2 a c a b c b + = + b) 2 2 2 2 b a b a a c a − − = + Bài 3:(4 điểm) Tìm x biết: a) 1 4 2 5 x + − = − b) 15 3 6 1 12 7 5 2 x x− + = − Bài 4: (3 điểm) Một vật chuyển động trên các cạnh hình vuông. Trên hai cạnh đầu vật chuyển động với vận tốc 5m/s, trên cạnh thứ ba với vận tốc 4m/s, trên cạnh thứ tư với vận tốc 3m/s. Hỏi độ dài cạnh hình vuông biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên bốn cạnh là 59 giây Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có µ 0 A 20 =, vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh: a) Tia AD là phân giác của góc BAC b) AM = BC Bài 6: (2 điểm): Tìm ,x y ∈ ¥ biết: 2 2 25 8( 2009)y x− = − Đáp án §Ò 2: Bài 1: 3 điểm 1 1 2 2 3 18 (0,06 : 7 3 .0,38) : 19 2 .4 6 2 5 3 4     − + −  ÷       = = 109 6 15 17 38 8 19 ( :. ) : 19. 6 100 2 5 100 3 4     − + −  ÷       0.5đ = 109 3 2 17 19 38. . : 19 6 50 15 5 50 3       − + −  ÷  ÷         1đ = 109 2 323 19 : 6 250 250 3     − +  ÷       0.5 = 109 13 3. 6 10 19   −  ÷   = 0.5đ = 506 3 253. 30 19 95 = 0.5đ Bài 2: a) Từ a c c b = suy ra 2 .c a b = 0.5đ khi đó 2 2 2 2 2 2. . a c a a b b c b a b + + = + + 0.5đ = ( ) ( ) a a b a b a b b + = + 0.5đ 3 TuyÓn chän ®Ò thi häc sinh giái to¸n 7 b) Theo câu a) ta có: 2 2 2 2 2 2 2 2 a c a b c b b c b a c a + + = ⇒ = + + 0.5đ từ 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 b c b b c b a c a a c a + + = ⇒ − = − + + 1đ hay 2 2 2 2 2 2 b c a c b a a c a + − − − = + 0.5đ vậy 2 2 2 2 b a b a a c a − − = + 0.5đ Bài 3: a) 1 4 2 5 x + − = − 1 2 4 5 x + = − + 0.5đ 1 1 2 2 5 5 x x + = ⇒ + = hoặc 1 2 5 x + = − 1đ Với 1 1 2 2 5 5 x x + = ⇒ = − hay 9 5 x = 0.25đ Với 1 1 2 2 5 5 x x + = − ⇒ = − − hay 11 5 x = − 0.25đ b) 15 3 6 1 12 7 5 2 x x− + = − 6 5 3 1 5 4 7 2 x x + = + 0.5đ 6 5 13 ( ) 5 4 14 x + = 0.5đ 49 13 20 14 x = 0.5đ 130 343 x = 0.5đ Bài 4: Cùng một đoạn đường, cận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch 0.5đ Gọi x, y, z là thời gian chuyển động lần lượt với các vận tốc 5m/s ; 4m/s ; 3m/s Ta có: 5. 4. 3.x y z = = và 59x x y z + + + = 1đ hay: 59 60 1 1 1 1 1 1 1 59 5 4 3 5 5 4 3 60 x y z x x y z + + + = = = = = + + + 0.5đ Do đó: 1 60. 12 5 x = = ; 1 60. 15 4 x = = ; 1 60. 20 3 x = = 0.5đ Vậy cạnh hình vuông là: 5.12 = 60 (m) 0.5đ Bài 5: -Vẽ hình, ghi GT, KL đúng 0.5đ 4 20 0 M A B C D Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán 7 a) Chng minh ADB = ADC (c.c.c) 1 suy ra ã ã DAB DAC= Do ú ã 0 0 20 : 2 10DAB = = b) ABC cõn ti A, m à 0 20A = (gt) nờn ã 0 0 0 (180 20 ): 2 80ABC = = ABC u nờn ã 0 60DBC = Tia BD nm gia hai tia BA v BC suy ra ã 0 0 0 80 60 20ABD = =. Tia BM l phõn giỏc ca gúc ABD nờn ã 0 10ABM = Xột tam giỏc ABM v BAD cú: AB cnh chung ; ã ã ã ã 0 0 20 ; 10BAM ABD ABM DAB = = = = Vy: ABM = BAD (g.c.g) suy ra AM = BD, m BD = BC (gt) nờn AM = BC Bi 6: 2 2 25 y 8(x 2009) = Ta cú 8(x-2009) 2 = 25- y 2 8(x-2009) 2 + y 2 =25 (*) 0.5 Vỡ y 2 0 nờn (x-2009) 2 25 8, suy ra (x-2009) 2 = 0 hoc (x-2009) 2 =1 0.5 Vi (x -2009) 2 =1 thay vo (*) ta cú y 2 = 17 (loi) Vi (x- 2009) 2 = 0 thay vo (*) ta cú y 2 =25 suy ra y = 5 (do y Ơ ) 0.5 T ú tỡm c (x=2009; y=5) 0.5 Đề 3 Bi 1:(4 im) a) Thc hin phộp tớnh: ( ) ( ) 12 5 6 2 10 3 5 2 6 3 9 3 2 4 5 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 A 125.7 5 .14 2 .3 8 .3 = + + 5 TuyÓn chän ®Ò thi häc sinh giái to¸n 7 b) Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thì : 2 2 3 2 3 2 n n n n + + − + − chia hết cho 10 Bài 2:(4 điểm) Tìm x biết: a. ( ) 1 4 2 3,2 3 5 5 x − + = − + b. ( ) ( ) 1 11 7 7 0 x x x x + + − − − = Bài 3: (4 điểm) a) Số A được chia thành 3 số tỉ lệ theo 2 3 1 : : 5 4 6. Biết rằng tổng các bình phương của ba số đó bằng 24309. Tìm số A. b) Cho a c c b =. Chứng minh rằng: 2 2 2 2 a c a b c b + = + Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng: a) AC = EB và AC // BE b) Gọi I là một điểm trên AC ; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK. Chứng minh ba điểm I, M, K thẳng hàng c) Từ E kẻ EH BC ⊥ ( ) H BC ∈. Biết · HBE = 50 o ; · MEB =25 o. Tính · HEM và · BME Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có µ 0 A 20 =, vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh: c) Tia AD là phân giác của góc BAC d) AM = BC 6 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán 7 Đề 4 Bài 1: (2 điểm) Cho A = 2-5+8-11+14-17++98-101 a, Viết dạng tổng quát dạng thứ n của A b, Tính A Bài 2: ( 3 điểm) Tìm x,y,z trong các trờng hợp sau: a, 2x = 3y =5z và 2x y =5 b, 5x = 2y, 2x = 3z và xy = 90. c, 1 2 3 1y z x z x y x y z x y z + + + + + = = = + + Bài 3: ( 1 điểm) 1. Cho 3 8 9 1 2 2 3 4 9 1 a a a a a a a a a a = = = = = và (a 1 +a 2 ++a 9 0) Chứng minh: a 1 = a 2 = a 3 == a 9 2. Cho tỉ lệ thức: a b c a b c a b c a b c + + + = + và b 0 Chứng minh c = 0 Bài 4: ( 2 điểm) Cho 5 số nguyên a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Gọi b 1, b 2, b 3, b 4, b 5 là hoán vị của 5 số đã cho. Chứng minh rằng tích (a 1 -b 1 ).(a 2 -b 2 ).(a 3 -b 3 ).(a 4 -b 4 ).(a 5 -b 5 ) M 2 Bài 5: ( 2 điểm) Cho đoạn thẳng AB và O là trung điểm của đoạn thẳng đó. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau qua AB, kẻ hai tia Ax và By song song với nhau. Trên tia Ax lấy hai điểm D và F sao cho AC = BD và AE = BF. Chứng minh rằng : ED = CF. === Hết Đề 5 Bài 1: (3 điểm) 7 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán 7 1. Thực hiện phép tính: 1 4,5 : 47,375 26 18.0,75 .2,4 :0,88 3 2 5 17,81:1,37 23 :1 3 6 ữ 2. Tìm các giá trị của x và y thoả mãn: ( ) 2007 2008 2 27 3 10 0x y + + = 3. Tìm các số a, b sao cho 2007ab là bình phơng của số tự nhiên. Bài 2: ( 2 điểm) 1. Tìm x,y,z biết: 1 2 3 2 3 4 x y z = = và x-2y+3z = -10 2. Cho bốn số a,b,c,d khác 0 và thoả mãn: b 2 = ac; c 2 = bd; b 3 + c 3 + d 3 0 Chứng minh rằng: 3 3 3 3 3 3 a b c a b c d d + + = + + Bài 3: ( 2 điểm) 1. Chứng minh rằng: 1 1 1 1 10 1 2 3 100 + + + + > 2. Tìm x,y để C = -18- 2 6 3 9x y + đạt giá trị lớn nhất. Bài 4: ( 3 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A có trung tuyến AM. E là điểm thuộc cạnh BC. Kẻ BH, CK vuông góc với AE (H, K thuộc AE). 1, Chứng minh: BH = AK 2, Cho biết MHK là tam giác gì? Tại sao? === Hết=== Đề số 6 Câu 1: Tìm các số a,b,c biết rằng: ab =c ;bc= 4a; ac=9b Câu 2: Tìm số nguyên x thoả mãn: a,5x-3 < 2 b,3x+1 >4 c, 4- x +2x =3 Câu3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A =x +8 -x Câu 4: Biết rằng :1 2 +2 2 +3 3 + +10 2 = 385. Tính tổng : S= 2 2 + 4 2 + +20 2 Câu 5 : 8 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán 7 Cho tam giác ABC ,trung tuyến AM .Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AM, BI cắt cạnh AC tại D. a. Chứng minh AC=3 AD b. Chứng minh ID =1/4BD Hết Đề số 7 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1. ( 2đ) Cho: d c c b b a ==. Chứng minh: d a dcb cba = ++ ++ 3. Câu 2. (1đ). Tìm A biết rằng: A = ac b ba c cb a + = + = +. Câu 3. (2đ). Tìm Zx để A Z và tìm giá trị đó. a). A = 2 3 + x x. b). A = 3 21 + x x. Câu 4. (2đ). Tìm x, biết: a) 3x = 5. b). ( x+ 2) 2 = 81. c). 5 x + 5 x+ 2 = 650 Câu 5. (3đ). Cho ABC vuông cân tại A, trung tuyến AM. E BC, BH AE, CK AE, (H,K AE). Chứng minh MHK vuông cân. Hết Đề số 8 Thời gian làm bài : 120 phút. Câu 1 : ( 3 điểm). 1. Ba đờng cao của tam giác ABC có độ dài là 4,12 ,a. Biết rằng a là một số tự nhiên. Tìm a ? 2. Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức d c b a = ( a,b,c ,d 0, ab, cd) ta suy ra đợc các tỉ lệ thức: a) dc c ba a =. b) d dc b ba + = +. Câu 2: ( 1 điểm). Tìm số nguyên x sao cho: ( x 2 1)( x 2 4)( x 2 7)(x 2 10) < 0. Câu 3: (2 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của: A = | x-a| + | x-b| + |x-c| + | x-d| với a7 7 7 7 7 7 7 7 7 (0,25đ) (0.5đ) 8S = 7 1 (0,5đ) 7 8 1 2 3 99 2 1 3 1 100 1 b, + + + + = + + + 2! 3! 4! 100! 2! 3! 100! 1 = 1 < 1 (0,5đ) 100! S= (0,25 đ) 20 07 (0,5đ) c, Ta có 3 n +2 2 n+ 2 + 3n 2 n = 3n + 2 + 3 n (2 n+ 2 2 n ) (0,5đ) 3 n.10 2 n.5 = 3n.10 2 n 2.10 = 10( 3 n 2 n 2 ) (0,5đ) 10 Câu 3: Gọi độ dài 3 cạnh là a, b, c, 3 chiều cao tơng... điểm cố định Bài 5(1,5 điểm) Tìm đa thức bậc hai sao cho : f ( x ) f ( x 1) = x áp dụng tính tổng : S = 1 + 2 + 3 + + n Đề số 15 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2đ) Rút gọn A= x x2 x + 8 x 20 2 Câu 2 (2đ) Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc 4 cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc 5 cây, Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học... thì: 3n+3-2n+2+3n-2n chia hết cho 10 Câu 2: ((3đ) a 130 học sinh thuộc 3 lớp 7A, 7B, 7C của một trờng cùng tham gia trồng cây Mỗi học sinh của lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự trồng đợc 2cây, 3 cây, 4 cây Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tham gia trồng cây? Biết số cây trồng đợc của 3 lớp bằng nhau b Chứng minh rằng: - 0 ,7 ( 4343 - 171 7 ) là một số nguyên Câu 3: (4đ ) Cho tam giác cân ABC, AB=AC Trên cạnh... 1 x =2 3 3 x=2+ 1 = 7 3 3 x=2+1 = 5 3 3 b) (2 im) ( x 7) x +1 ( x 7) ( x 7) x +11 0,5 im 0,5 im 1 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im Bi 2:(4 im) 0,5 im =0 0,5 im 1 ( x 7 ) 10 = 0 ( x +1) 1 ( x 7 ) 10 = 0 ( x 7) x7 x +1=0 ữ ỏp ỏn im) a) (2,5 1( x 7) 10 =0 Gi a, b, c l ba s c chia ra t s A 2 3 1 Theo bi0 x =7 : b : c = : : (1) x7= ta cú: a 5 4 6 2 ( x 7) 10 =1 x =8 2 2 v a +b +c... = 4 Vì |2x- 27| 20 07 0 x và (3y+10)2008 0 y |2x- 27| 20 07 = 0 và (3y+10)2008 = 0 x = 27/ 2 và y = -10/3 Vì 00 ab 99 và a,b N 20 070 0 2007ab 20 079 9 4 472 < 2007ab < 4492 2007ab = 4482 a = 0; b= 4 Đặt x 1 y 2 z 3 = = =k 2 3 4 0,5 0,25 0,25 áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau k = -2 X = -3; y = -4; z = - 5 Từ giả thiết suy ra b2 = ac; c2 = bd; a b c = = b c d 0,25 3 3 3 3 3 3 Ta có a3 = b3 =... học sinh giỏi toán 7 Đáp án đề số11 Câu1: x+2 x+3 x+4 x+5 x + 349 +1+ +1+ +1+ +1+ 4=0 3 27 326 325 324 5 1 1 1 1 1 ( x + 329)( + + + + )=0 3 27 326 325 324 5 (0,5đ ) x + 329 = 0 x = 329 a, (1) (0,5 đ ) b, a.Tìm x, biết: 5x - 3 - x = 7 5 x 3 = x + 7 (1) ĐK: x -7 (0,25 đ) 5 x 3 = x + 7 ( 1) 5 x 3 = ( x + 7 ) (0,25 đ) Vậy có hai giá trị x thỏa mãn điều kiện đầu bài Câu 2: a, S = 1 7 x1 = 5/2... đoạt 4 giải 1,2,3,4 Biết rằng mỗi câu trong 3 câu dới đây đúng một nửa và sai 1 nửa: a, Tây đạt giải 1, Bắc đạt giải 2 b, Tây đạt giải 2, Đông đạt giải 3 c, Nam đạt giải 2, Đông đạt giải 4 Em hãy xác định thứ tự đúng của giải cho các bạn - Hết Đề số 16: Câu 1: (2đ) Tìm x, biết: Thời gian làm bài 120 phút 13 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán 7 a) 3x 2 x = 7 b)... 212.34 510 .73 5 7 4 A= = 12 6 12 5 9 3 9 3 3 6 3 9 3 2 4 5 ( 2 3) + 8 3 ( 125 .7 ) + 5 14 2 3 + 2 3 5 7 + 5 2 7 0,5 im 212.34 ( 3 1) 510 .73 ( 1 7 ) = 12 5 2 3 ( 3 + 1) 59 .73 ( 1 + 23 ) 0,5 im 212.34.2 5 7 ( 6 ) = 12 5 2 3 4 59 .73 .9 1 10 7 = = 6 3 2 10 3 0,5 im 0,5 im b) (2 im) 21 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán 7 n+2 3 - Vi mi s nguyờn dng n ta cú: a) (2 im)2 n+ 2 n n 3n + 2 + 3 2 = 3n... thi học sinh giỏi toán 7 180 à A ã AB1C = 2 0 (2) à ã Từ (1) và (2) E1 = ABC ED // BC a) Xét EBC và DCB có BC chung (3) ã ã EBC = DCB (4) BE = CD (5) Từ (3), (4), (5) EBC = DCB (c.g.c) ã ã BEC = CDB = 900 CE AB Đáp án đề số 13 Bài 1: 3 điểm 31 183 176 12 10 175 31 12 475 ( ) ( 1 7 11 3 100 = 3 11 300 a, Tính: A= 3 7 5 1 60 71 60 ( ) 1 91 4 11 1 364 11 31 19 341 57 284 1001 284284... dẫn giải đề số 14 Bài 1.a Xét 2 trờng hợp : * x 5 ta đợc : A =7 * x < 5 ta đợc : A = -2x-3 b Xét x < 5 2 x > 10 2 x 3 > 10 3 hay A > 7 Vậy : Amin = 7 khi x 5 Bài 2 a Đặt : A = Ta có : 1 1 1 1 + 2 + 2 + + 2 5 6 7 1002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = + + + = + + + + < 4.5 5.6 6 .7 99.100 4 5 5 6 99 100 4 100 4 1 1 1 1 1 1 1 * A> + + + + = > 5.6 6 .7 99.100 100.101 5 101 6 2a + 9 5a + 17 3a. gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2đ) Rút gọn A= 2 2 8 20 x x x x + Câu 2 (2đ) Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh lớp 7A trồng đ- ợc 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng. ((3đ) a. 130 học sinh thuộc 3 lớp 7A, 7B, 7C của một trờng cùng tham gia trồng cây. Mỗi học sinh của lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự trồng đợc 2cây, 3 cây, 4 cây. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tham. : ED = CF. === Hết Đề 5 Bài 1: (3 điểm) 7 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán 7 1. Thực hiện phép tính: 1 4,5 : 47, 375 26 18.0 ,75 .2,4 :0,88 3 2 5 17, 81:1, 37 23 :1 3 6 ữ 2.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours