Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8

Estimated read time 11 min read

Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết

Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

1. Tính khối lượng chất tham gia và chất sản phẩm

* Các bước giải:

Bước 1: Chuyển đổi số liệu đầu bài sang số mol.

– Bài cho khối lượng: n = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 (mol)

– Bài cho thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn: n = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 (mol)

Bước 2: Lập phương trình hoá học.

Bước 3: Dựa vào số mol chất đã biết để tính số mol chất cần tìm theo Phương trình hóa học.

Bước 4: Tính khối lượng các chất cần tìm theo công thức: m = n. M
* Nếu phản ứng đã biết khối lượng của ( n – 1 ) chất, cần tính khối lượng của 1 chất còn lại, ta hoàn toàn có thể sử dụng định luật bảo toàn khối lượng
2. Tính thể tích khí tham gia và tạo thành

* Các bước giải:

Bước 1: Chuyển đổi số liệu đầu bài sang số mol.

– Bài cho khối lượng: n = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 (mol)

– Bài cho thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn: n = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8(mol)

Bước 2: Viết Phương trình hóa học

Bước 3: Dựa vào phương trình phản ứng để tính số mol chất tham gia hoặc sản phẩm

Bước 4: Áp dụng công thức tính toán theo yêu cầu đề bài
V = n. 22,4 ( lít ) so với khí đo ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong khí oxi thu được ZnO.
a ) Lập phương trình hóa học của phản ứng .
b ) Tính khối lượng ZnO thu được ?
Hướng dẫn giải:

a) Phương trình hóa học: 2Zn + O2 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 2ZnO

b) Số mol Zn tham gia phản ứng là: nZn = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,2 mol

Phương trình hóa học: 2Zn + O2 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 2ZnO
Theo phương trình hóa học ta có :
2 mol Zn tham gia phản ứng thu được 2 mol ZnO
Vậy 0,2 mol Zn tham gia phản ứng thu được 0,2 mol ZnO
Khối lượng ZnO thu được là : mZnO = nZnO. MZnO = 0,2. ( 65 + 16 ) = 16,2 gam .
Ví dụ 2: Cacbon cháy trong khí oxi sinh ra khí cacbon đioxit (CO2). Tính thể tích khí CO2 (đktc) sinh ra, nếu có 8 gam khí O2 tham gia phản ứng.

Hướng dẫn giải:

Số mol O2 tham gia phản ứng là: nO2 = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,25 mol

Phương trình hóa học: C + O2 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 CO2
Theo phương trính hóa học ta có :
1 mol O2 tham gia phản ứng thu được 1 mol CO2
Vậy 0,25 mol O2 tham gia phản ứng thu được 0,25 mol CO2
Thể tích khí CO2 ( đktc ) sinh ra sau phản ứng là :
VCO2 = 22,4. nCO2 = 22,4. 0,25 = 5,6 lít
Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 27 gam Al trong khí oxi thu được Al2O3. Tính thể tích khí oxi (đktc) đã dùng trong phản ứng.

Hướng dẫn giải:

Số mol Al tham gia phản ứng là: nAl = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 1 mol

Phương trình hóa học: 4Al + 3O2 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 2Al2O3
Theo phương trình hóa học : Đốt cháy 4 mol Al cần 3 mol O2
Vậy đốt cháy 1 mol Al cần 0,75 mol O2
Thể tích khí oxi ( đktc ) đã dùng trong phản ứng :
VO2 = 22,4. nO2 = 22,4. 0,75 = 16,8 lít

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho phương trình CaCO3 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 CO2 ↑+ CaO
Nếu có 3,5 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít CO2 ( đktc ) ?A. 7,84 lít .
B. 78,4 lít .
C. 15,68 lít .
D. 156,8 lít .
Hiển thị đáp án
Đáp án B
Phương trình hóa học :
CaCO3 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 CO2↑ + CaO
1 → 1 mol
3,5 → 3,5 mol
Theo phương trình : nCO2 = nCaCO3 = 3,5 mol
Thể tích khí CO2 thu được là :
VCO2 = 22,4. nCO2 = 22,4. 3,5 = 78,4 lít
Câu 2: Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2. Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 gam. Tính khối lượng khí lưu huỳnh đioxit sinh ra.
A. 1,6 gam .
B. 3,2 gam .
C. 4,8 gam .
D. 6,4 gam .
Hiển thị đáp án
Đáp án B

Số mol S tham gia phản ứng là: nS = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,05 mol
Phương trình hóa học :
S + O2 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 SO2
1 → 1 mol
0,05 → 0,05 ( mol )
Theo phương trình hóa học, ta có : nSO2 = nS = 0,05 mol
Khối lượng khí lưu huỳnh đioxit sinh ra là :
mSO2 = nSO2. MSO2 = 0,05. 64 = 3,2 gam
Câu 3: Để đốt cháy hoàn toàn a gam Al cần dùng hết 19,2 gam oxi. Phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là Al2O3. Giá trị của a là:
A. 21,6 gam
B. 16,2 gam
C. 18,0 gam
D. 27,0 gam
Hiển thị đáp án
Đáp án A

Số mol O2 tham gia phản ứng là: nO2 = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,6 mol
Phương trình hóa học :
4Al + 3O2 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 2Al2O3
4 ← 3 mol
0,8 ← 0,6 ( mol )
Theo phương trình: nAl = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,8 mol
=> khối lượng Al phản ứng là : mAl = nAl. MAl = 0,8. 27 = 21,6 gam
Câu 4: Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3,1 gam P, biết phản ứng sinh ra chất rắn P2O5.
A. 1,4 lít .
B. 2,24 lít .
C. 3,36 lít .
D. 2,8 lít .
Hiển thị đáp án
Đáp án D

Số mol P tham gia phản ứng là: nP = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,1 mol
Phương trình hóa học :
4P + 5O2 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 2P2O5

4 → 5 mol
0,1 → 0,125 ( mol )
Theo phương trình: nO2 = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,125 mol
Thể tích của oxi ( đktc ) cần dùng là :
VO2 = 22,4. nO2 = 22,4. 0,125 = 2,8 lít
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH4 (đktc) cần dùng V lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được sản phẩm là khí cacbonic (CO2) và nước (H2O). Giá trị của V là:
A. 2,24 lít
B. 1,12 lít
C. 3,36 lít
D. 4,48 lít
Hiển thị đáp án
Đáp án A

Số mol CH4 tham gia phản ứng là: nCH4 = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,05 mol
Phương trình hóa học :
CH4 + 2O2 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 CO2 ↑ + 2H2O
1 → 2 mol
0,05 → 0,1 ( mol )
Theo phương trình : nO2 = 2 nCH4 = 0,1 mol
Thể tích khí O2 cần dùng là :
VO2 = 22,4. nO2 = 22,4. 0,1 = 2,24 lít
Câu 6: Cho phương trình CaCO3 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 CO2 ↑+ CaO
Để thu được 2,24 lít CO2 ( đktc ) thì số mol CaCO3 cần dùng là :
A. 1 mol
B. 0,1 mol
C. 0,001 mol
D. 2 mol
Hiển thị đáp án
Đáp án B

Số mol CO2 thu được là: nCO2 = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,1 mol
Phương trình hóa học :
CaCO3 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 CO2 ↑+ CaO
1 ← 1 mol
0,1 ← 0,1 ( mol )
Theo phương trình : nCaCO3 = nCO2 = 0,1 mol
Câu 7: Cho 5,6 g sắt tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric loãng thu được FeCl2 và H2. Sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí H2 (đktc)
A. 2,24 lít
B. 22,4 lít
C. 1,12 lít
D. 3,36 lít
Hiển thị đáp án
Đáp án A

Số mol Fe tham gia phản ứng là: nFe = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,1 mol
Phương trình hóa học :
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2 ↑
1 → 1 mol
0,1 → 0,1 ( mol )
Theo phương trình : nH2 = nFe = 0,1 mol
Thể tích khí H2 thu được sau phản ứng là :
VH2 = 22,4. nH2 = 22,4. 0,1 = 2,24 lít
Câu 8: Khi nung nóng kali pemanganat (KMnO4) tạo thành Kali manganat (K2MnO4), mangan đioxit (MnO2) và khí oxi. Tính khối lượng KMnO4 cần lấy để điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc)?
A. 23,7 gam
B. 35,55 gam
C. 47,4 gam
D. 31,6 gam
Hiển thị đáp án
Đáp án C

Số mol O2 cần điều chế là: nO2 = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,15 mol
Phương trình hóa học :
2KMnO4 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2↑
2 ← 1 mol
0,3 ← 0,15 ( mol )
Theo phương trình : nKMnO4 = 2 nO2 = 0,3 mol
Khối lượng KMnO4 cần dùng là :
mKMnO4 = nKMnO4. MKMnO4 = 0,3. 158 = 47,4 gam
Câu 9: Cho 6,72 lít khí C2H2 (đktc) phản ứng hết với khí oxi thu được khí cacbonic và hơi nước. Thể tích khí oxi cần dùng (đktc) là:
A. 22,4 lít .
B. 13,44 lít .
C. 15,68 lít .
D. 16,8 lít .
Hiển thị đáp án
Đáp án D

Số mol C2H2 tham gia phản ứng là: nC2H2 = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,3 mol

2C2H2 + 5O2 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 4CO2 ↑+ 2H2O
2 → 5 mol
0,3 → 0,75 ( mol )
Theo phương trình: nO2 = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,75 mol
Thể tích khí oxi cần dùng ( đktc ) là :
VO2 = 22,4. nO2 = 22,4. 0,75 = 16,8 lít
Câu 10: Cho phương trình CaCO3 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 CO2↑ + CaO
Để thu được 11,2 gam CaO cần dùng bao nhiêu mol CaCO3 ?
A. 0,1 mol .
B. 0,3 mol .
C. 0,2 mol .
D. 0,4 mol
Hiển thị đáp án
Đáp án C

Số mol CaO thu được là: nCaO = Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 = 0,2 mol
Phương trình hóa học :
CaCO3 Cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 CO2 + CaO
1 ← 1 mol
0,2 ← 0,2 ( mol )
Theo phương trình : nCaCO3 = nCaO = 0,2 mol
Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours