40 bài tập trắc nghiệm chương Nguyên tử có đáp án | Hóa học lớp 10

Estimated read time 14 min read

40 bài tập trắc nghiệm chương Nguyên tử có đáp án

40 bài tập trắc nghiệm chương Nguyên tử có đáp án

Câu 1: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử Y là 52, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Y là

Quảng cáo

A. Cl B. Na C. F D. Cu
Hiển thị đáp án
Đáp án : A ( HD : Z = ( 52 + 16 ) / 4 = 17 ⇒ Y là Cl )
Câu 2: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố X là 114, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Nguyên tố X là
A. Br. B. Cl. C. Zn. D. Ag .
Hiển thị đáp án
Đáp án : A
Câu 3: Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 40. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là
A. [ Ne ] 3 s2 B. [ Ne ] 3 s23p1 C. [ Ne ] 3 s23p2 D. [ Ne ] 3 s23p3
Hiển thị đáp án
Đáp án : B ( HD : Z = ( 40 + 12 ) / 4 = 13 ⇒ thông số kỹ thuật : 1 s22s22p63s23p1 )
Câu 4: Tổng số hạt cơ bản trong M2+ là 90, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. M là
A. Cr. B. Cu. C. Fe. D. Zn .
Hiển thị đáp án
Đáp án B ( HD : Z = ( 90 + 2.2 + 22 ) / 4 = 29 ⇒ Cu )

Quảng cáo

Câu 5: Nguyên tố được cấu tạo bởi mấy loại hạt cơ bản?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Hiển thị đáp án
Đáp án C
Câu 6: Trong nguyên tử, hạt mang điện là:
A. Electron B. Electron và notron
C. Proton và notron D. Electron và proton
Hiển thị đáp án
Đáp án D
Câu 7: Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên
A. electron, proton và nơtron B. electron và nơtron
C. proton và nơtron D. electron và proton
Hiển thị đáp án
Đáp án C
Câu 8: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử:
A. Có cùng số khối A B. Có cùng số proton
C. Có cùng số nơtron D. Có cùng số proton và số nơtron
Hiển thị đáp án
Đáp án B

Quảng cáo

Câu 9: Điều khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Hạt nhân nguyên tử được cấu trúc nên bởi các hạt proton, electron, nơtron .
B. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron .
C. Số khối A là tổng số proton ( Z ) và tổng số nơtron ( N ) .
D. Nguyên tử được cấu trúc nên bởi các hạt proton, electron, nơtron .
Hiển thị đáp án
Đáp án A
Câu 10: Cation M3+ có 18 electron. Cấu hình electron của nguyên tố M là :
A. 1 s22s22p63s23p63d14s2. B. 1 s22s22p63s23p64s23d1 .
C. 1 s22s22p63s23p63d24s1. D. 1 s22s22p63s23p64s13d2 .
Hiển thị đáp án
M3 + có 18 e ⇒ M có 21 e ⇒ thông số kỹ thuật : 1 s22s22p63s23p63d14s2 .
Đáp án A
Câu 11: Cho ba nguyên tử có kí hiệu là 2412Mg, 2512Mg, 2612Mg. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Số hạt electron của các nguyên tử lần lượt là : 12, 13, 14
B. Đây là 3 đồng vị .
C. Ba nguyên tử trên đều thuộc nguyên tố Mg .
D. Hạt nhân của mỗi ngtử đều có 12 proton .
Hiển thị đáp án
Đáp án A
Câu 12: Chọn câu phát biểu sai:
A. Số khối bằng tổng số hạt p và n
B. Tổng số p và số e được gọi là số khối
C. Trong 1 nguyên tử số p = số e = điện tích hạt nhân
D. Số p bằng số e
Hiển thị đáp án
Đáp án B

Câu 13: Nguyên tử 2713Al có:
A. 13 p, 13 e, 14 n. B. 13 p, 14 e, 14 n .
C. 13 p, 14 e, 13 n. D. 14 p, 14 e, 13 n .
Hiển thị đáp án
Đáp án A
Câu 14: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử 3919 là:
A. Electron B.Proton C. Notron D. Cả A và B
Hiển thị đáp án
Đáp án B
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Nguyên tử được cấu trúc bởi các loại hạt cơ bản : proton, notron, electron .
B. Thành phần cấu trúc của nguyên tử gồm hạt nhân và lớp vỏ electron .
C. Điện tích hạt nhân bằng số proton và số electrong trong nguyên tử .
D. Số khối A của nguyên tử được tính bằng tổng của số proton và số notron trong nguyên tử .
Hiển thị đáp án
Đáp án C
Câu 16: Cho các phát biểu sau:
( 1 ) Nguyên tử được cấu trúc tử 3 loại hạt cơ bản .
2 ) Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, gồm các hạt proton và nơtron .
( 3 ) Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton bằng số notron .
( 4 ) Vỏ nguyên tử gồm các electron hoạt động trong khoảng trống xung quanh hạt nhân
( 5 ) Số khối A của nguyên tử là tổng của số proton và số electron trong nguyên tử .
( 6 ) Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân bằng số electron .
Số phát biểu đúng là :
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Hiển thị đáp án
Đáp án B ( 1,2,4,5 )
Câu 17: Nguyên tử flo có 9 proton, 9 electron và 10 notron. Số khối của nguyên tử flo là:
A. 10 B. 18 C. 19 D. 28
Hiển thị đáp án
Đáp án C ( HD : Số khối A = N + P = 19 )
Câu 18: Số notron trong nguyên tử K là:

A. 19 B. 20 C. 39 D. 58
Hiển thị đáp án
Đáp án B

Câu 19: Nguyên tử photpho có 16 notron, 15 proton. Số hiệu nguyên tử của P là:
A. 15 B. 16 C. 31 D. 30
Hiển thị đáp án
Đáp án A
Câu 20: Nguyên tử của nguyên tố A có 56 electron, trong hạt nhân có 81 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử nguyên tố A là

A. 56137A

B. 13756A
C. 5681A
D. 8156A
Hiển thị đáp án
Đáp án A
Câu 21: Nguyên tử X có ký hiệu 1939X. Xác định số notron trong X
A. 19 B. 20 C. 39 D. 1
Hiển thị đáp án
Đáp án B
Câu 22: Trong nguyên tử hidro, electron thường được tìm thấy:
A. Trong hạt nhân nguyên tử
B. Bên ngoài hạt nhân nhưng ở gần hạt nhân vì electron bị hút bởi hạt proton .
C. Bên ngoài hạt nhân và thường ở xa hạt nhân
D. Trong vùng khoảng trống xung quanh hạt nhân, vì electron hoàn toàn có thể được tìm thấy ở bất kỳ chỗ nào trong nguyên tử .
Hiển thị đáp án
Đáp án B
Câu 23: Chọn phát biểu đúng khi nói về các obitan trong một phân lớp e
A. Có cùng sự xu thế khoảng trống
B. Có cùng mức nguồn năng lượng .
C. Khác nhau về mức nguồn năng lượng .
D. Có hình dạng không nhờ vào vào đặc thù mỗi phân lớp .
Hiển thị đáp án
Đáp án B
Câu 24: Lớp electron thứ 3 có bao nhiêu phân lớp:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Hiển thị đáp án
Đáp án C
Câu 25: Lớp e thứ 3 có tên là:
A. K B. L C. M D. N
Hiển thị đáp án
Đáp án C
Câu 26: Trong tự nhiên Brom có 2 đồng vị bền: 79Br chiếm 50,69% số nguyên tử và 81Br chiếm 49,31% số nguyên tử. Hãy tìm nguyên tử khối trung bình của brom.
A. 79,98 B. 79,89 C. 81 D. 80
Hiển thị đáp án
MTB = ( 79.50,69 + 81.49,31 ) / 100 = 79,98
Đáp án A
Câu 27. Tổng số hạt trong nguyên tử của nguyên tố X là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hat không mang điên là 10. Vây X là:
A. F B. Na C. Mg D. Al
Hiển thị đáp án
Theo đề bài : 2Z + N = 34 và 2Z – N = 10
⇒ Z = 11 là điện tích hạt nhân của Natri
Đáp án B
Câu 28: Bo trong tự nhiên có 2 đồng vị 10B và 11B. Hỏi trong 760 nguyên tử B thì có bao nhiêu nguyên tử 10B. Biết A= 10,81
A. 122 B. 144 C. 616 D. 380
Hiển thị đáp án
Đáp án B
( HD : Đặt số nguyên tử 10B là x. Ta có :
Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án
Vậy trong 760 nguyên tử Bo thì có 144 nguyên tử 10B )
Câu 29. Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Nguyên tử M là
A. Na. B. K. C. Ne. D. F.
Hiển thị đáp án
M + : 2 s22p6 ⇒ M : 2 s22p63s1 ⇒ p = 11 ⇒ Na
Đáp án A
Câu 30. Biết Fe có Z = 26. Cấu hình electron nào là của ion Fe2+?
A. 1 s22s22p63s23p63d6 4 s2
B. 1 s22s22p63s23p63d6
C. 1 s22s22p63s23p63d5
D. 1 s22s22p63s23p63d44s2
Hiển thị đáp án
Fe : 1 s22s22p63s23p63d64s2 ⇒ Fe2 + : 1 s22s22p63s23p63d6
Đáp án B
Câu 31. Nguyên tử X có 5 electron ở lớp L. Số hạt proton của nguyên tử X là :
A. 13 B. 7 C. 23 D. 9
Hiển thị đáp án
Lớp K có 2 e + Lớp L có 5 e = 7 e
Đáp án B
Câu 32. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân?
A. Lớp N B. Lớp L C. Lớp M D. Lớp K
Hiển thị đáp án
Đáp án D
Câu 33. Lớp electron có số e tối đa là 18 là:
A. lớp K B. lớp L C. lớp M D. Lớp N
Hiển thị đáp án
Lớp K có 1 obitan ⇒ tối đa 2 e
Lớp L có 4 obitan ⇒ tối đa 8 e
Lớp M có 9 obitan ⇒ tối đa 18 e
……Đáp án C
Câu 34. Nguyên tố Cu có hai đồng vị bền là Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp ánHóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án . Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Tỉ lệ % đồng vị , lần lượt là
A. 70 % và 30 % B. 27 % và 73 % C. 73 % và 27 % D. 64 % và 36 %
Hiển thị đáp án
Sử dụng công thức A = ( 63. x + ( 100 – x ). 65 ) / 100 = 63,54 ⇒ x = 73 %
Đáp án C
Câu 35. Tổng số hạt proton, nơtron và electron có trong nguyên tử 3786Rb là
A. 123 B. 37 C. 74 D. 86
Hiển thị đáp án
p = 37, n = 86 – 37 = 49 ⇒ tổng số hạt = 37.2 + 49 = 123
Đáp án A
Câu 36. Hạt nhân của nguyên tử nào có số hạt nơtron là 28?
Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án
Hiển thị đáp án
Đáp án B
Câu 37. Một nguyên tử X có 17 electron và 20 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử X là
Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án
Hiển thị đáp án
Đáp án D
Câu 38. Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử .
B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron .
C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử .
D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron .
Hiển thị đáp án
Đáp án B
Câu 39. Trong nguyên tử, hạt mang điện là
A. electron. B. electron và nơtron .
C. proton và nơton. D. proton và electron .
Hiển thị đáp án
Đáp án D
Câu 40. Lớp thứ n có số obitan là:
A. n2 B. 2 n2 C. 3 n D. 3 n2
Hiển thị đáp án
Đáp án A
Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
nguyen-tu.jsp
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours