Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất | Học toán online chất lượng cao 2022 | Vted

Estimated read time 4 min read

1 – Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có dạng $ \ left \ { \ begin { gathered } { a_ { 11 } } { x_1 } + { a_ { 12 } } { x_2 } + … + { a_ { 1 n } } { x_1 } = 0 \ hfill \ \ { a_ { 12 } } { x_1 } + { a_ { 22 } } { x_2 } + … + { a_ { 2 n } } { x_n } = 0 \ hfill \ \ … \ hfill \ \ { a_ { m1 } } { x_1 } + { a_ { mét vuông } } { x_2 } + … + { a_ { mn } } { x_n } = 0 \ hfill \ \ \ end { gathered } \ right .. $
Với $ A = \ left ( { \ begin { array } { * { 20 } { c } } { { a_ { 11 } } } và { { a_ { 12 } } } và { … } và { { a_ { 1 n } } } \ \ { { a_ { 21 } } } và { { a_ { 22 } } } và { … } và { { a_ { 2 n } } } \ \ { … } và { … } và { … } và { … } \ \ { { a_ { m1 } } } và { { a_ { mét vuông } } } và { … } và { { a_ { mn } } } \ end { array } } \ right ), X = \ left ( { \ begin { array } { * { 20 } { c } } { { x_1 } } \ \ { { x_2 } } \ \ { … } \ \ { { x_n } } \ end { array } } \ right ), O = \ left ( { \ begin { array } { * { 20 } { c } } 0 \ \ 0 \ \ { … } \ \ 0 \ end { array } } \ right ). $
Hệ phương trình đã cho hoàn toàn có thể được viết dưới dạng ma trận $ AX = O. $
Hệ phương trình đã cho có thể được viết dưới dạng véctơ ${{x}_{1}}A_{1}^{c}+{{x}_{2}}A_{2}^{c}+…+{{x}_{n}}A_{n}^{c}=O.$

Hạng của ma trận thông số và hạng của ma trận thông số lan rộng ra của hệ thuần nhất bằng nhau do đó nó luôn có nghiệm. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất luôn có nghiệm $ { { x } _ { 1 } } = { { x } _ { 2 } } = … = { { x } _ { n } } = 0, $ nghiệm này được gọi là nghiệm tầm thường của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất .

2 – Điều kiện cần và đủ để hệ phương trình thuần nhất có nghiệm không tầm thường (vô số nghiệm)

Hệ phương trình thuần nhất n ẩn số có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi hạng của ma trận hệ số nhỏ hơn số ẩn.

Hệ quả 1: Hệ phương trình thuần nhất có số phương trình nhỏ hơn số ẩn luôn có nghiệm không tầm thường (vô số nghiệm)

Hệ quả 2: Hệ phương trình thuần nhất có số phương trình bằng số ẩn có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi định thức của ma trận hệ số bằng 0.

Hệ quả 3: Hệ phương trình thuần nhất có số phương trình bằng số ẩn chỉ có nghiệm tầm thường (nghiệm duy nhất) khi và chỉ khi định thức của ma trận hệ số khác 0.

3 – Cấu trúc tập hợp nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Tập $ \ ker ( A ) = \ left \ { { X = \ left ( { \ begin { array } { * { 20 } { c } } { { x_1 } } \ \ { { x_2 } } \ \ { … } \ \ { { x_n } } \ end { array } } \ right ) \ in { \ mathbb { R } ^ n } | AX = O } \ right \ } $ là một khoảng trống con của khoảng trống véctơ $ { { \ mathbb { R } } ^ { n } } $ và được gọi là tập hợp tổng thể các nghiệm của hệ thuần nhất $ AX = O $ hay khoảng trống nghiệm của hệ thuần nhất .
Mỗi cơ sở của $ \ ker ( A ) USD được gọi là một hệ nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất .
Số chiều của khoảng trống nghiệm của hệ thuần nhất $ \ dim \ left ( \ ker ( A ) \ right ) = n-r ( A ). $
Vậy $r(A)=r

4 – Mối quan hệ giữa hệ phương trình tuyến tính tổng quát và hệ phương trình tuyến tính thuần nhất liên kết

Xét hệ phương trình tuyến tính tổng quát $AX=B$ có $n$ ẩn số. Khi đó hệ phương trình $AX=O$ được gọi là hệ thuần nhất liên kết với hệ phương trình tổng quát đã cho.

+ ) Gọi USD { { X } _ { 0 } } $ là một nghiệm riêng của hệ phương trình tuyến tính tổng quát ;
+ ) Gọi $ \ left \ { { { P } _ { 1 } }, { { P } _ { 2 } }, …, { { P } _ { n-r ( A ) } } \ right \ } $ là một hệ nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất link ;
Khi đó nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính tổng quát là USD X = { { X } _ { 0 } } + { { t } _ { 1 } } { { P } _ { 1 } } + { { t } _ { 2 } } { { P } _ { 2 } } + … + { { t } _ { n-r ( A ) } } { { P } _ { n-r ( A ) } }. $

Đề và đáp án chi tiết của đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12 năm học 2020 – 2021 bảng A tỉnh Nghệ An bạn đọc tải về tại đây

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours