Triết học giữa kì Trình bày phương pháp giải quyết mâu thuẫn bằng kết hợp các mặt đối lập. – StuDocu

Estimated read time 22 min read

Đề bài: Trình bày phương pháp giải quyết mâu thuẫn bằng kết hợp các mặt đối lập. Vận dụng phương

pháp này vào việc giải quyết một mâu thuẫn cụ thể nảy sinh trong cuộc sống của bạn.

Bài làm

1. Lý luận kết hợp biện chứng các mặt đối lập

” Trong lý luận biện chứng mácxít, bên cạnh yếu tố đấu tranh và thống nhất, yếu tố phối hợp giữa các mặt trái chiều đã được đặt ra và giải quyết. Đây là bộc lộ hoạt động giải trí tích cực, dữ thế chủ động của chủ thể trên cơ sở nhận thức mâu thuẫn khách quan, nhận thức sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt trái chiều. ” Chính xuất phát từ việc nhận thức sự thống nhất khách quan, từ những quan điểm chung vốn có giữa các mặt trái chiều, đồng thời cũng xuất phát từ nhu yếu hoạt động giải trí thực tiễn xã hội của mình, con người hoàn toàn có thể dữ thế chủ động thực thi phối hợp các yếu tố, thậm chí còn cả các mặt trái chiều nào đó nhằm mục đích giải quyết được những mâu thuẫn xã hội đơn cử, đem lại quyền lợi đơn cử cho chủ thể con người. ” Có thể nói, khi đề cập tới yếu tố thống nhất giữa các mặt trái chiều trong một mâu thuẫn biện chứng, người ta hoàn toàn có thể và cần phải tiếp cận từ ba góc nhìn đơn cử sau : – Thứ nhất, xem xét sự thống nhất giữa các mặt trái chiều từ góc nhìn bản thể luận, tức sự thống nhất khách quan vốn có của chúng. Ở đây mâu thuẫn của sự vật được biểu lộ ra với tư cách một thể thống nhất hoàn hảo, là sự thống nhất tương đối, thống nhất trong sự độc lạ, kể cả sự trái chiều. – Thứ hai, xem xét sự thống nhất giữa các mặt trái chiều từ góc nhìn nhận thức luận. Ở góc nhìn này, sự thống nhất giữa các mặt trái chiều được xem như đối tượng người dùng nhận thức của con người. Nhiệm vụ của chủ thể là phát hiện, vạch ra những mặt trái chiều đang sống sót, ẩn náu bên dưới cái vỏ thống nhất hoàn hảo. – Thứ ba, xem xét sự thống nhất giữa các mặt trái chiều từ góc nhìn thực tiễn. Ở góc nhìn này, trên cơ sở nhận thức sự thống nhất ( và đương nhiên bao hàm cả sự đấu tranh ) giữa các mặt trái chiều của một mâu thuẫn nhất định, chủ thể hoàn toàn có thể triển khai việc tích hợp các mặt trái chiều để từ đó tạo điều kiện kèm theo giải quyết mâu thuẫn được tốt. Việc tích hợp các mặt trái chiều trong nghành xã hội không phải là hành vi được triển khai với bất kể yếu tố, mặt trái chiều nào, trong bất kể điều kiện kèm theo nào. Càng không nên hiểu việc tích hợp này là một hoạt động giải trí mang tính chủ quan thuần túy, thậm chí còn là tùy tiện, vô nguyên tắc của chủ thể hành vi. Việc tích hợp các mặt trái chiều ở đây, với tư cách là hoạt động giải trí tích cực của tác nhân chủ quan, phải dựa trên cơ sở khách quan đơn cử, đó là những yên cầu tất yếu của việc phối hợp và ở cả những điều kiện kèm theo khách quan được cho phép để hoàn toàn có thể triển khai việc tích hợp này. Đồng thời, việc tích hợp các mặt trái chiều trong đời sống xã hội cũng phải biểu lộ được tính khuynh hướng rõ ràng. Cụ thể là việc tích hợp này phải làm thế nào cho quy trình vừa thống nhất, vừa đấu tranh giữa các mặt trái chiều trong một chỉnh thể mâu thuẫn xã hội đơn cử, mặt trái chiều đại diện thay mặt cho sự văn minh sẽ từ từ thắng lợi được mặt trái chiều đại diện thay mặt cho sự lỗi thời. Có như

vậy, việc giải quyết mâu thuẫn xã hội mới đem lại động lực thúc đẩy sự phát triển của xã
hội, phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã hội. Sở dĩ như vậy là vì trong thực
tế xã hội, không giống như ở giới tự nhiên, những mâu thuẫn xã hội thường được biểu
hiện thông qua thái độ, nguyện vọng của các lực lượng xã hội. Các mặt đối lập trong
chỉnh thể mâu thuẫn xã hội thường biểu hiện ra là một mặt đại diện cho cái cũ, là lực cản
sự phát triển xã hội, còn mặt kia đại diện cho cái mới, cái thúc đẩy xã hội phát triển.
Trong sự phát triển xã hội, cái mới và cái cũ này không tách rời nhau mà gắn bó với
nhau, đan xen nhau, vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau. Vai trò của cái mới đối với
sự phát triển xã hội chỉ được phát huy trên cơ sở phủ định biện chứng, biết kế thừa cái cũ.
Bởi vì, bản thân cái cũ, dù là nhân tố,về cơ bản, kìm hãm sự phát triển, song không vì thể
mà không còn chứa đựng những yếu tố có thể góp phần vào sự phát triển xã hội. Do đó,
việc kết hợp các mặt đối lập –giữa cái cũ và cái mới – với tính cách là một hoạt động tích
cực chủ quan nhằm giải quyết mâu thuẫn xã hội khách quan không thể không tiến hành
và hơn nữa, không thể tiến hành một cách tùy tiện, vô nguyên tắc, không tuân theo quy
luật khách quan.” Lý luận Mác Lê nin về mối quan hệ biện chứng giữa điều kiện khách
quan và nhân tố chủ quan hoàn toàn xa lạ với quan điểm ta khuynh, nóng vội, chủ quan,
duy ý chícũng như sự bảo thủ, trì trệ, thụ động trong hoạt động thực tiễn. Ở đây, hoạt
động của con người chủ tự do trong giới hạn nhận thức và làm theo tất yếu khách quan.
Theo tinh thần của lý luận biện chứng mácxít, khi đề cập đến việc giải quyết mâu
thuẫn biện chứng mácxít nói chung, đương nhiên phải nhận thức được rằng đó là quá
trình tự giải quyết. Thuật ngữ tự giải quyết có nghĩa là quá trình giải quyết một mâu
thuẫn xã hội cụ thể nào đó diễn ra một cách khách quan đối với con người, đối với một
lực lượng xã hội nhất định. Con người không thể xóa bỏ một mâu thuẫn xã hội, cũng như
thủ tiêu quá trình tự giải quyết của nó. Trái lại, con người chỉ có thể tác động, làm chậm
lại hoặc thúc đẩy nhanh hơn quá trình giải quyết mâu thuẫn xã hội đó, tùy vào mức độ
nhận thức và làm theo tính tất yếu khách quan của việc giải quyết mâu thuẫn xã hội này.
Qua đó, con người có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Đó là biểu hiện
mối quan hệ biện chứng giữa khách quan và chủ quantrong đời sống xã hội, trong sự phát
triển xã hội. “Tóm lại, việc kết hợp các mặt đối lập trong quá trình giải quyết một mâu
thuẫn xã hội cụ thể chỉ có thể tiến hành được khi có đầy đủ những điều kiện khách quan
và chủ quan cho phép”. Tuyệt đối đây không phải là một giải pháp có tính phổ biến, có
thể thực hiện trong mọi trường hợp, với mọi điều kiện.
Thứ nhất, về mặt khách quan; việc kết hợp các mặt đối lập chỉ có thể tiến hành
trongcác trường hợp cụ thể sau:
“1. Giữa các nhân tố, các lực lượng xã hội, tồn tại với tư cách là những mặt đối lập
củanhan phải có những điểm chung, tương đồng có thể đi tới sự điều hòa, thỏa hiệp
trongmột giới hạn nhất định. Trong trường hợp này, chủ thể hoạt động có thể thực
hiệnviệc kết hợp các mặt đối lập, trong đó chấp nhận một sự thỏa hiệp nào đó,
nhằmhướng sự giải quyết mâu thuẫn xã hội theo hướng có lợi cho chủ thể. Việc kết
hợpcác mặt đối lập, với những thỏa hiệp nhất định ở đây không phải là hành động xóa
bỏnguyên tắc đấu tranh giữa các mặt đối lập. Đây chỉ là hành động đưa cuộc đấu tranh
giữa các mặt đối lập vào trong một hình thức cụ thể, có lợi cho chủ thể mà thôi
trường hợp giữa các mặt đối lập hoàn toàn không có điểm chung, tương đồng,mâu thuẫn

bộ, thỏa vô điều kiện, sự thiếu bản lĩnh của chủ thể để có thể đưa sự kếthợp tới kết quả
mong muốn. Kết quả tất yếu của sự kết hợp này là sự thất bại của chủthể hành động.”
Như vậy, trong quá trình giải quyết một mâu thuẫn xã hội cụ thể, tùy vào nội dung, tính
chất của một mối quan hệ giữa các mặt đối lập, cũng như tùy vào điều kiện hoàn cảnh
khách quan (trong nước và ngoài nước), năng lực của chủ thể hoạt động..ó thể tiến
hành việc kết hợp các mặt đối lập nhằm để giải quyết một mâu thuẫn xã hội cụ thể một
cách tốt nhất, đem lại lợi ích cao nhất cho chủ thể.”Từ sự phân tích tư tưởng biện chứng
mácxít về sự kết hợp các mặt đối lập ở trên cho phép rút ra kết luận sau đây: Kết hợp các
mặt đối lập là một hoạt động tự giác, tích cực của chủ thể thực tiễn trong quá trình giải
quyết một số mâu thuẫn xã hội cụ thể trong những điều kiện khách quan và chủ quan cụ
thể nhằm đem lại lợi ích nhất định cho chủ thể. Đó chính là hoạt động kết hợp những
nhân tố, lực lượng xã hội tồn tại với tư cách là những mặt đối lập của nhau, dựa trên cơ
sở nhận thức về tính thống nhất vốn có giữa những nhân tố, lực lượng xã hội này, đồng
thời tôn trọng sự đấu tranh khách quan của chúng.”

2. Vận dụng lý luận này vào cuộc sống.

Hiện nay, tầm quan trọng của việc vận dụng lý luận biện chứng các mặt đối lậpvào đời sống là vô cùng quan trọng. Đứng trước các yếu tố khó khăn vất vả, cần sự lựa chọn, em vận dụng các nguyên tắc này nhằm mục đích giải quyết yếu tố một cách thuận tiện. Và trong đời sống của tất cả chúng ta chắc như đinh ai cũng sẽ gặp phải những mâu thuẫn trong đời sống và em cũng không ngoại lệ. Em và người bạn em đang trong quy trình khởi nghiệp với Café khi mở màn thì vô số khó khăn vất vả, mâu thuẫn xảy ra và cần được giải quyết. Một trong những mâu thuẫn đó là yếu tố quyền lợi của bản thân hay quyền lợi xã hội ” ở đây là người mua mua cafe “. Khi tụi em quyết định hành động một mẫu sản phẩm Café để tung ra thị trường, phải đương đầu với các câu hỏi làm thế nào để tối đa hóa doanh thu, nhưng chất lượng mẫu sản phẩm phải tốt nhất, các hoạt động giải trí sản xuất phải làm gì để hạn chế ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, định mức giá như thế nào mới hoàn toàn có thể kinh doanh thương mại tốt được, làm thế nào để lôi cuốn được người mua thích uống Café ở thị trường để sử dụng loại sản phẩm của em. Em muốn loại sản phẩm cho người mua uống là tốt nhất, vị nguyên chất, không pha tạp chất thì người mua mới trung thành với chủ lâu dài hơn nhưng đồng thời giá sẽ cao hơn so với giá thị trường thì sẽ khó chiếm được thị phần lớn và bản thân Cafe em sẽ không tạo ra đợi doanh thu tối đa, còn bạn em thì lại muốn làm ra mẫu sản phẩm Café giá rẻ để doanh thu cao thì chắc như đinh Café sẽ có tạp chất và người mua thì không thích đều này. Các yếu tố trên trái chiều nhau bởi tối đa hóa doanh thu ta sẽ phải làm giảm chất lượng mẫu sản phẩm. Ngành kinh tế tài chính lúc bấy giờ luôn có những cạnh tranh đối đầu lớn, yên cầu em phải sản xuất ra làm thế nào để có giá cạnh tranh đối đầu với thị trường nhằm mục đích hoàn toàn có thể thu được thị trường cao hơn. Tuy nhiên, chi phí sản xuất thấp hoàn toàn có thể dẫn đến chất lượng kém, điều này tác động ảnh hưởng đến nổi tiếng của Café. Từ các lý luận biện chứng phối hợp các mặt trái chiều, em sẽ vận dụng vào, xác lập các yếu tố khách quan và chủ quan, giải quyết mâu thuẫn trên. Các nhà nghiên cứu và khoa học trong ngành Café lúc bấy giờ trở thành một yếu tố khách quan cho mặt trái chiều giữa ngân sách và doanh thu .Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng để tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chiếm được một thị trường nào đó trong loại sản phẩm Café lúc bấy giờ không nhất thiết là phải giá mẫu sản phẩm thấp tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đa dạng hóa mẫu sản phẩm và tập trung chuyên sâu lôi cuốn người mua với từng phân khúc loại sản phẩm Café mình ; thay vì trước kia là phải làm Café giá rẻ nhưng chất lượng thấp pha với tạp chất thì giờ ta sẽ chia ra 2 đến 3 loại phân khúc ; phân khúc thấp là mẫu sản phẩm Café giá chỉ 10 k nhưng pha tạp chất là 70 % tương thích với dạng mang đi và cần sự tỉnh táo không cần chiêm ngưỡng và thưởng thức vị, phân khúc hai là Café pha tạp chất với 40 % giá 25 k, và phân khúc hạng sang nhất dành cho những người sành uống và thích uống Café đậm đặc nguyên chất 100 % sẽ bán với giá 50 k. Phân loại phân khúc này sẽ giúp cho việc làm định giá loại sản phẩm rõ ràng hơn và nắm tới người mua tiềm năng rõ hơn và cũng không lo người mua sành uống thích uống Café nguyên chất lại không mua được loại sản phẩm và những người chỉ cần uống Café rẻ để tỉnh táo không cần chiêm ngưỡng và thưởng thức đậm vị, hoàn toàn có thể phối hợp doanh thu và ngân sách một cách tối ưu. Để hoàn toàn có thể giải quyết tối ưu, bản thân em cần phải tăng trưởng tư duy phát minh sáng tạo và học hỏi từ các người đi trước không ngừng, phải luôn kham khảo quan điểm khách quan từ các chuyên viên trong ngành, vận dụng các tân tiến khoa học mới nhằm mục đích phối hợp được yếu tố ngân sách, doanh thu và chất lượng hiệu suất cao. Các tân tiến khoa học kĩ thuật sẽ là tiền đề để tạo ra các loại sản phẩm có chất lượng tốt và được bán ra với mức giá hài hòa và hợp lý. Điều này sẽ đồng thời tăng quyền lợi của công ty cũng như quyền lợi của xã hội đặc biệt quan trọng là những người tiêu dùng mẫu sản phẩm Café bên em. Khi hai bên cùng đạt được tiềm năng của mình mà vẫn giữ được quyền lợi, giá trị cho đối phương .

  • Tài liệu tham khảo: Sách “Sự kết hợp các mặt đối lập” của thầy Trần Nguyên Ký.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours