90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

Estimated read time 9 min read
Bạn có mệt mỏi với việc giải khối 3×3 hàng trăm lần theo cùng một cách? Bạn đang tìm kiếm thử thách mới và thứ gì đó nghệ thuật hơn? Vậy hãy để H2 Rubik giới thiệu bộ sưu tập hơn 90 công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt này nhé.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá làm thế nào để tạo ra Rubik Pattern Cube in the Cube, Superflip nổi tiếng, quy mô con rắn, chữ thập, Cube in a cube và nhiều hơn thế. Cùng kéo xuống dưới, chọn cho mình một mẫu và bắt tay vào làm thôi nào .

Quy ước cầm

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

Mặt trước (F) sẽ là màu xanh dương (blue).

Công thức Pattern Rubik 3x3x3

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

Siêu lật
U R2 F B R B2 R U2 L B2 R U ‘ D ‘ R2 F R ‘ L B2 U2 F2
Trở lại: F2 U2 B2 L’ R F’ R2 D U R’ B2 L’ U2 R’ B2 R’ B’ F’ R2 U’

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

The Easy Checkerboard
M2 E2 S2
Trở lại: S2 E2 M2

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

Dây thép
R L F B R L F B R L F B R2 B2 L2 R2 B2 L2
Trở lại: L2 B2 R2 L2 B2 R2 B’ F’ L’ R’ B’ F’ L’ R’ B’ F’ L’ R’

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

Cộng trừ
U2 R2 L2 U2 R2 L2
Trở lại: L2 R2 U2 L2 R2 U2

Khăn trải bàn
R L U2 F ‘ U2 D2 R2 L2 F ‘ D2 F2 D R2 L2 F2 B2 D B2 L2
Trở lại: L2 B2 D’ B2 F2 L2 R2 D’ F2 D2 F L2 R2 D2 U2 F U2 L’ R’

Deckerboard
U D R L ‘ F ‘ B U D ‘ R2 U R2 L2 D2 F2 B2 D
Trở lại: D’ B2 F2 D2 L2 R2 U’ R2 D U’ B’ F L R’ D’ U’

Xoắn ốc
L ‘ B ‘ D U R U ‘ R ‘ D2 R2 D L D ‘ L ‘ R ‘ F U
Trở lại: U’ F’ R L D L’ D’ R2 D2 R U R’ U’ D’ B L

Speedsolving.com Logo
R ‘ L ‘ U2 F2 D2 F2 R L B2 U2 B2 U2
Trở lại: U2 B2 U2 B2 L’ R’ F2 D2 F2 U2 L R

Rổ trái cây
B2 L2 F2 R2 F2 R2 D U B2 U2 B ‘ F ‘ L ‘ R ‘ D ‘ U ‘
Trở lại: U D R L F B U2 B2 U’ D’ R2 F2 R2 F2 L2 B2

Bông hoa
R2 D2 R2 U2 R2 F2 U2 D2 F2 U2
Trở lại: U2 F2 D2 U2 F2 R2 U2 R2 D2 R2

Đường sọc dọc
F U F R L2 B D ‘ R D2 L D ‘ B R2 L F U F
Trở lại: F’ U’ F’ L’ R2 B’ D L’ D2 R’ D B’ L2 R’ F’ U’ F’

Hộp quà
U B2 R2 B2 L2 F2 R2 D ‘ F2 L2 B F ‘ L F2 D U ‘ R2 F ‘ L ‘ R ‘
Trở lại: R L F R2 U D’ F2 L’ F B’ L2 F2 D R2 F2 L2 B2 R2 B2 U’

Góc đối diện
R L U2 F2 D2 F2 R L F2 D2 B2 D2
Trở lại: D2 B2 D2 F2 L’ R’ F2 D2 F2 U2 L’ R’

Dấu thập
R2 L ‘ D F2 R ‘ D ‘ R ‘ L U ‘ D R D B2 R ‘ U D2
Trở lại: D2 U’ R B2 D’ R’ D’ U L’ R D R F2 D’ L R2

4 dấu thập
U2 R2 L2 F2 B2 D2 L2 R2 F2 B2
Trở lại: B2 F2 R2 L2 D2 B2 F2 L2 R2 U2

Union Jack
U F B ‘ L2 U2 L2 F ‘ B U2 L2 U
Trở lại: U’ L2 U2 B’ F L2 U2 L2 B F’ U’

Cube in the cube
F L F U ‘ R U F2 L2 U ‘ L ‘ B D ‘ B ‘ L2 U
Trở lại: U’ L2 B D B’ L U L2 F2 U’ R’ U F’ L’ F’

Cube in a cube in a cube
U ‘ L ‘ U ‘ F ‘ R2 B ‘ R F U B2 U B ‘ L U ‘ F U R F ‘
Trở lại: F R’ U’ F’ U L’ B U’ B2 U’ F’ R’ B R2 F U L U

Trăn Nam Mỹ
L U B ‘ U ‘ R L ‘ B R ‘ F B ‘ D R D ‘ F ‘
Trở lại: F D R’ D’ B F’ R B’ L R’ U B U’ L’

Con trăn
F2 R ‘ B ‘ U R ‘ L F ‘ L F ‘ B D ‘ R B L2
Trở lại: L2 B’ R’ D B’ F L’ F L’ R U’ B R F2

Rắn Mamba đen
R D L F ‘ R L ‘ D R ‘ U D ‘ B U ‘ R ‘ D ‘
Trở lại: D R U B’ D U’ R D’ L R’ F L’ D’ R’

Rắn Mamba xanh
R D R F R ‘ F ‘ B D R ‘ U ‘ B ‘ U D2
Trở lại: D2 U’ B U R D’ B’ F R F’ R’ D’ R’

Tangled
F B U D F B U D F B U D F2 B2
Trở lại: B2 F2 D’ U’ B’ F’ D’ U’ B’ F’ D’ U’ B’ F’

Bốn điểm
F2 B2 U D ‘ R2 L2 U D ‘
Trở lại: D U’ L2 R2 D U’ B2 F2

Sáu điểm
U D ‘ R L ‘ F B ‘ U D ‘
Trở lại: D U’ B F’ L R’ D U’

Lốc xoáy
F R ‘ U L F ‘ L ‘ F U ‘ R U L ‘ U ‘ L F ‘
Trở lại: F L’ U L U’ R’ U F’ L F L’ U’ R F’

Váy Scotland
U ‘ R2 L2 F2 B2 U ‘ R L F B ‘ U F2 D2 R2 L2 F2 U2 F2 U ‘ F2
Trở lại: F2 U F2 U2 F2 L2 R2 D2 F2 U’ B F’ L’ R’ U B2 F2 L2 R2 U

Xếp hình Tetris
L R F B U ‘ D ‘ L ‘ R ‘
Trở lại: R L D U B’ F’ R’ L’

Don’t Cross Line
F2 L2 R2 B2 E2
Trở lại: E2 B2 R2 L2 F2

Hi
M2 U2 M2 U2
Trở lại: U2 M2 U2 M2

Hi 2
U2 R2 F2 U2 D2 F2 L2 U2
Trở lại: U2 L2 F2 D2 U2 F2 R2 U2

Hi 3
U2 D2 L2 U2 D2 R2 F2 B2 L2 F2 B2 R2 U2 D2 F2 U2 D2 B2
Trở lại: B2 D2 U2 F2 D2 U2 R2 B2 F2 L2 B2 F2 R2 D2 U2 L2 D2 U2

Hi 4
L R ‘ U2 D2 L ‘ R U2 D2 R2 L2
Trở lại: L2 R2 D2 U2 R’ L D2 U2 R L’

Nhà cao tầng
L2 B2 D ‘ B2 D L2 U R2 D R2 B U R ‘ F2 R U ‘ B ‘ U ‘
Trở lại: U B U R’ F2 R U’ B’ R2 D’ R2 U’ L2 D’ B2 D B2 L2

Cờ u
U ‘ B2 U L2 D L2 R2 D ‘ B ‘ R D ‘ L R ‘ B2 U2 F ‘ L ‘ U ‘
Trở lại: U L F U2 B2 R L’ D R’ B D R2 L2 D’ L2 U’ B2 U

Hỗn loạn
B L2 B ‘ U2 B F2 U L U B U ‘ R U ‘ B F U ‘ R D R B ‘ U ‘

Trở lại: U B R’ D’ R’ U F’ B’ U R’ U B’ U’ L’ U’ F2 B’ U2 B L2 B’

=> >> Bạn hoàn toàn có thể xem tiếp Phần 2 với gần 50 công thức Pattern Rubik 3×3 x3 khác tại đây – 90 + công thức Pattern Rubik 3×3 x3 cực thích mắt ( Phần 2 )

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours