Giải vở bài tập toán 4 bài 31 : Luyện tập

Estimated read time 14 min read
 • Bài 32 : Biểu thức có chứa hai chữ
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 38 VBT toán 4 bài 32 : Biểu thức có chứa hai chữ với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 33 : Tính chất giao hoán của phép cộng
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 33 : Tính chất giao hoán của phép cộng với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 34 : Biểu thức có chứa ba chữ
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40 VBT toán 4 bài 34 : Biểu thức có chứa ba chữ với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 35 : Tính chất kết hợp của phép cộng
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 41 VBT toán 4 bài 35 : Tính chất kết hợp của phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 36 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 4 bài 36 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 37 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43 VBT toán 4 bài 37 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 38 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 44 VBT toán 4 bài 38 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 39 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 39 : Luyện tập chung với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 46 VBT toán 4 bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 4 bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 42 : Hai đường thẳng song song
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài 42 : Hai đường thẳng song song với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 43 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 51 VBT toán 4 bài 43 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 44 : Vẽ hai đường thẳng song song
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52 VBT toán 4 bài 44 : Vẽ hai đường thẳng song song với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 45 : Thực hành vẽ hình chữ nhật
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 53 VBT toán 4 bài 45 : Thực hành vẽ hình chữ nhật với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 46 : Thực hành vẽ hình vuông
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54 VBT toán 4 bài 46 : Thực hành vẽ hình vuông vắn với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 47 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 VBT toán 4 bài 47 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 48 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 VBT toán 4 bài 48 : Luyện tập chung với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 49 : Nhân với số có một chữ số
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59 VBT toán 4 bài 49 : Nhân với số có một chữ số với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 50 : Tính chất giao hoán của phép nhân
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60 VBT toán 4 bài 50 : Tính chất giao hoán của phép nhân với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 51 : Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, …
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 61 VBT toán 4 bài 51 : Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, … với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 52 : Tính chất kết hợp của phép nhân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62 VBT toán 4 bài 52 : Tính chất tích hợp của phép nhân với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 53 : Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 4 bài 53 : Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 54 : Đề-xi-mét vuông
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 VBT toán 4 bài 54 : Đề-xi-mét vuông với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 55 : Mét vuông
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 4 bài 55 : Mét vuông với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 56 : Nhân một số với một tổng
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 66 VBT toán 4 bài 56 : Nhân một số ít với một tổng với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 57 : Nhân một số với một hiệu
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 67 VBT toán 4 bài 57 : Nhân một số ít với một hiệu với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 58 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 68 VBT toán 4 bài 58 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 59 : Nhân với số có hai chữ số
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 VBT toán 4 bài 59 : Nhân với số có hai chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 60 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 4 bài 60 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 61 : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71 VBT toán 4 bài 61 : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 62 : Nhân với số có ba chữ số
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 4 bài 62 : Nhân với số có ba chữ số với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 63 : Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 4 bài 63 : Nhân với số có ba chữ số ( tiếp theo ) với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 64 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 74 VBT toán 4 bài 64 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 65 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 VBT toán 4 bài 65 : Luyện tập chung với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 66 : Chia một tổng cho một số
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 4 bài 66 : Chia một tổng cho một số ít với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 67 : Chia cho số có một chữ số
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 78 VBT toán 4 bài 67 : Chia cho số có một chữ số với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 68 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 79 VBT toán 4 bài 68 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 69 : Chia một số cho một tích
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 80 VBT toán 4 bài 69 : Chia một số ít cho một tích với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 70 : Chia một tích cho một số
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 4 bài 70 : Chia một tích cho 1 số ít với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 82VBT toán 4 bài 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 72 : Chia cho số có hai chữ số
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 83 VBT toán 4 bài 72 : Chia cho số có hai chữ số với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 73 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 84 VBT toán 4 bài 73 : Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo ) với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 74 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85 VBT toán 4 bài 74 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 75 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86 VBT toán 4 bài 75 : Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo ) với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 76 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 87 VBT toán 4 bài 76 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 77 : Thương có chữ số 0
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 4 bài 77 : Thương có chữ số 0 với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 78 : Chia cho số có ba chữ số
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 89 VBT toán 4 bài 78 : Chia cho số có ba chữ số với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 79 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT toán 4 bài 79 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT toán 4 bài 80 : Chia cho số có ba chữ số ( tiếp theo ) với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 81 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 4 bài 81 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 82 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93 VBT toán 4 bài 82 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 83 : Tự kiểm tra
  Giải bài tập phần 1, 2 trang 94, 95 VBT toán 4 bài 83 : Tự kiểm tra với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 30 : Phép trừ
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 VBT toán 4 bài 30 : Phép trừ với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 29 : Phép cộng
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 4 bài 29 : Phép cộng với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours