Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 SGK Toán 4>

Estimated read time 5 min read

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tìm số trung bình cộng của các số sau :
a ) 96 ; 121 và 143. b ) 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43 .

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia cho số các số hạng .

Lời giải chi tiết:

a ) Số trung bình cộng của 96 ; 121 và 143 là :
( 96 + 121 + 143 ) : 3 = 120
b ) Số trung bình cộng của 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43 là :
( 35 + 12 + 24 + 21 + 43 ) : 5 = 27

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là : 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số người tăng trung bình mỗi năm, ta tính tổng số người tăng thêm trong 3 năm đó rồi chia cho 3 .

Lời giải chi tiết:

Tổng số người tăng thêm trong 3 năm liền là :
96 + 82 + 71 = 249 ( người )
Trung bình mỗi năm dân số của xã tăng thêm số người là :
249 : 3 = 83 ( người )
Đáp số : 83 người.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số đo chiều cao của 5 học viên lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130 cm, 136 cm, 134 cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm chiều cao trung bình của mỗi em ta tính tổng số đo chiều cao của 5 học viên rồi chia cho 5 .

Lời giải chi tiết:

Tổng số đo chiều cao của 5 học viên là :
138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 ( cm )
Trung bình số đo chiều cao của mỗi em học viên là :
670 : 5 = 134 ( cm )
Đáp số : 134 cm.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Có 9 xe hơi chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 xe hơi đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 xe hơi sau, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt
5 xe hơi đầu : 36 tạ / xe hơi
4 xe hơi sau : 45 tạ / xe hơi
9 xe hơi : trung bình …. tấn ?
Phương pháp giải
– Số tạ thực phẩm 5 xe hơi đầu chở được = số tạ thực phẩm 1 xe hơi đầu chở được × 5 .
– Số tạ thực phẩm 4 xe hơi sau chở được = số tạ thực phẩm 1 xe hơi sau chở được × 4 .
– Tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được = số tạ thực phẩm 5 xe hơi đầu chở + số tạ thực phẩm 4 xe hơi sau chở .
– Số tạ thực phẩm trung bình mỗi xe chở được = tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được : 9 .
– Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị chức năng đo là tấn, chú ý quan tâm ta có : 1 tấn = 10 tạ .

Lời giải chi tiết:

5 xe hơi đầu chuyển được số tạ thực phẩm là :
36 × 5 = 180 ( tạ )
4 xe hơi sau chuyển được số tạ thực phẩm là :
45 × 4 = 180 ( tạ )
9 xe hơi chuyển được số tạ thực phẩm là :
180 + 180 = 360 ( tạ )
Trung bình xe hơi chuyển được số tạ thực phẩm là :
360 : 9 = 40 ( tạ )
40 tạ = 4 tấn
Đáp số : 4 tấn.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

a ) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia .
b ) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia .

Phương pháp giải:

– Tìm tổng của hai số ta lấy trung bình cộng của hai số nhân với 2 .
– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết .

Lời giải chi tiết:

a ) Biết số trung bình cộng của hai số là 9
Nên tổng của hai số là : 9 × 2 = 18
Số cần tìm là : 18 – 12 = 6
b ) Tổng của hai số là : 28 × 2 = 56

    Số cần tìm là:                    56 – 30 = 26 

Đáp số : a ) 6 ; b ) 26 .

Loigiaihay.com

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours