Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng mẫu số các phân số

Estimated read time 10 min read

Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng mẫu số các phân số

Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng mẫu số các phân số

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng mẫu số các phân số hay, chi tiết cụ thể sẽ giúp học viên lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4 .

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 116 Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số :
Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng mẫu số các phân số

Phương pháp giải
Khi quy đồng mẫu số hai phân số hoàn toàn có thể làm như sau :
– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai .
– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất .
Lời giải:
Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng mẫu số các phân số

Giải Toán lớp 4 trang 116 Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số :
Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng mẫu số các phân số

Quảng cáo


Phương pháp giải
Khi quy đồng mẫu số hai phân số hoàn toàn có thể làm như sau :
– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai .
– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất .
Lời giải:
Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng mẫu số các phân số

Bài giảng: Quy đồng mẫu số các phân số – Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)
Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4 :
Xem thêm giải thuật bài tập Toán lớp 4 hay, cụ thể khác :

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  
Khi quy đồng mẫu số hai phân số hoàn toàn có thể làm như sau :
Lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai .
Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất .
Ví dụ: Quy đồng mẫu số các phân số: Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số 
Lời giải :
Hai phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số  có mẫu số chung là 15.

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số với 5, ta được:Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số  .

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số với 3 ta được: Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số .

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số  Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số ta được hai phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số .

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Quy đồng mẫu số hai phân số

Phương pháp: 
Khi quy đồng mẫu số hai phân số hoàn toàn có thể làm như sau :
Lấy tử số của phân số thứ nhất nhân vớiS mẫu số của phân số thứ hai .
Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất ,
Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số .
Lời giải :
Hai phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số   có mẫu số chung là 45.

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số với 5, ta được:Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số  .

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số với 9 ta được: Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số .

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số ta được hai phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số .

Dạng 2: Quy đồng mẫu số hai phân số (Một mẫu chia hết cho mẫu còn lại)

Phương pháp: 
Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau :
+ Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai .
+ Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất .
+ Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng .
+ Giữ nguyên phân số thứ hai
Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số .
Lời giải :
Ta thấy mẫu số của phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số chia hết cho mẫu số của phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số .

Ta quy đồng mẫu số hai phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số  như sau:

Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số và giữ nguyên phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số .

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số  ta được hai phân số Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số .

Câu 1: Cho hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải. Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số đã cho là:

A. 10

B. 20
C. 32
D. 60

Hiển thị đáp án
Ta có :
– 10 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 4 nên 10 không là mẫu số chung của hai phân số 24 và 15 .
– 20 chia hết cho cho cả 4 và 5 nên 20 là mẫu số chung của hai phân số 24 và 15 .
– 32 chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 5 nên 32 không là mẫu số chung của hai phân số 24 và 15 .
– 60 chia hết cho cho cả 4 và 5 nên 60 là mẫu số chung của hai phân số 24 và 15 .
Ta thấy 20 là số nhỏ nhất chia hết cho cả 4 và 5 .
Vậy mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số đã cho là 20 .
Câu 2: Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải là:
A. 12
B. 18
C. 36
D. 54

Hiển thị đáp án
Ta thấy : 18 ; 36 ; 54 chia hết cho cả 6 và 18 .
18 là mẫu số chung chia hết cho mẫu số của hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải và là mẫu số chung nhỏ nhất.
Vậy đáp án đúng là 18 .
Câu 3: Quy đồng mẫu số của phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải và phân số …
Phân số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Hiển thị đáp án
Chọn MSC = 12
Quy đồng mẫu số hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được:

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy quy đồng mẫu số của phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 4: Quy đồng mẫu số các phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được hai phân số lần lượt là:

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Hiển thị đáp án
Chọn MSC = 35
Quy đồng mẫu số hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được:

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy quy đồng mẫu số của phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 5: : Quy đồng mẫu số các phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai

Hiển thị đáp án
Ta thấy 12 : 2 = 6 nên chọn MSC = 12
Quy đồng mẫu số hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được:

Giữ nguyên Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy quy đồng mẫu số của phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 6: Quy đồng mẫu số các phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải (với mẫu số chung nhỏ nhất) ta được hai phân số lần lượt là:

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Hiển thị đáp án
Chọn MSC = 24 .
Quy đồng mẫu số hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được:

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy quy đồng mẫu số các phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 7: Quy đồng mẫu số các phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được hai phân số là:

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Hiển thị đáp án
Ta thấy 72 : 9 = 8 nên chọn MSC = 72 .
Quy đồng mẫu số hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được:

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy quy đồng mẫu số các phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 8: Hai phân số lần lượt bằng Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải và có mẫu số chung bằng 24 là:

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Hiển thị đáp án
Chọn MSC = 24 .
Quy đồng mẫu số hai phân số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải ta được:

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy hai phân số lần lượt bằng Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải và có mẫu số chung bằng 24 làBài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours