Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 2 – Tổng hợp nhiều dạng toán – Ôn Thi HSG

Estimated read time 5 min read
Sau khi đã luyện thi và hoàn tất vòng 1 violympic toán lớp 6, tiếp theo xin giới thiệu đến các bạn nội dung Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 2 với các dạng toán phổ biến nhất

Dạng 1: Tập hợp – Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 2

Bài 1.1. Các phần tử của tập hợp C = {x ∈ N|36 < x ≤ 40} là {…} Bài 1.2. Cho tập hợp Q = {12; 78; 86} Cách viết nào sau đây sai?

A) 86 ∈ Q

B ) 78 ; 86 ⊂ QC ) 12 ∈ Q.D ) { 78 } ∈ Q

Bài 1.3. Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là:

Bài 1.4. Tập hợp A là tập hợp gồm các số tự nhiên có 3 chữ số và có tổng các chữ số bằng 2. Hỏi tập A có bao nhiêu phần tử?

Bài 1.5. Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010 nhưng không vượt quá 2010 là:

Bài 1.6. Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là …

Bài 1.7. Tìm số phần tử của các tập hợp sau:

A = { 13 ; 15 ; 17 ; … ; 85 ; 87 }B = { 1 ; 4 ; 7 ; … ; 367 ; 370 }

Bài 1.8. Tìm số phần tử của các tập hợp sau

C = { 2 ; 4 ; 6 ; … ; 500 }D = { 1 ; 3 ; 5 ; … ; 299 }E = { 5 ; 10 ; 15 ; … ; 800 }

Bài 1.9. Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 6 đơn vị là: {……………} các phần tử viết tăng dần cách nhau bởi dấu ‘;”

Bài 1.10.  Cho tập hợp Q ={5 ; 12 ; 13 ; 17 ; 48} có bao nhiêu tập con của tập hợp Q gồm những số lẻ? …….

Bài 1.11. Cho tập hợp B ={n  N | 17 ≤ n < 24 và n chẵn} số tập con của tập hợp B là: ………..

Dạng 2: Dạng tìm số tự nhiên – Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 2

Bài 2.1. Tìm số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu.

Bài 2.2. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết nếu thêm số 1 vào cuối số đó thì được số mới lơn hơn số ban đầu là 415

Bài 2.3. Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số biết nếu viết liên tục hai số đó thì được một số có 4 chữ số hơn số ban đầu là 2300

Bài 2.4. Cho một số có hai chữ số, nếu thêm 4 vào chữ số đơn vị và thêm 5 vào chữ số hàng chục, ta được một số gấp đôi số ban đầu. Số ban đầu là: ……..

Bài 2.5. Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu đảo vị trí hai chữ số cho nhau, ta được một số có hai chữ số nhỏ hơn số ban đầu 72 đơn vị. Số đó là: ……………..

Bài 2.6. Số lớn nhất được viết từ 5 chữ số 0; 2; 5; 4; 7 (mỗi số được viết một lần) là số …

Bài 2.7. Số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là …

Bài 2.8. Số có dạng 1010 … 10101 chia hết cho 9999. Số đó có ít nhất bao nhiêu chữ số 1?

A ) 200B ) 198C ) 196D ) 199

Bài 2.9. Tỉ số của hai số là 7/12, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của hai số là 3/4. Tổng của hai số là:

Bài 2.10. Số lớn nhất được viết từ 5 chữ số 0; 2; 5; 4; 7 (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần) là số: ….

Bài 2.11. Số nhỏ nhất được viết từ 5 chữ số 0; 3; 1; 4; 7 (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần) là số: …..

( Còn nữa )

Các bạn cũng có thể tham khảo một số bài tập chương I số học 6

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours