26 bài tập trắc nghiệm Số phức cơ bản chọn lọc, có đáp án

Estimated read time 9 min read

26 bài tập trắc nghiệm Số phức cơ bản chọn lọc, có đáp án

Bài viết 26 bài tập trắc nghiệm Số phức cơ bản tinh lọc, có đáp án gồm các dạng bài tập về Số phức lớp 12 từ cơ bản đến nâng cao giúp học viên lớp 12 biết cách làm bài tập Số phức .

26 bài tập trắc nghiệm Số phức cơ bản chọn lọc, có đáp án

Bài giảng: Các phép biến đổi cơ bản trên tập hợp số phức – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Câu 1:Cho số phức z = 5 – 4i. Môđun của số phức z là

Quảng cáo

A. 3 B. √ 41. C. 1. D. 9 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Giải thích :
+ z = 5 – 4 i có a = 5 ; b = – 4
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 2:Cho số phức z = 5 – 6i. Số phức liên hợp của z là
A. z = 5 + 6 i B.z = – 5 + 6 i C.z = – 5 – 6 i D.z = 6 – 5 i
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Với z = 5 – 6 i thì số phức phối hợp của z là :
z = 5 + 6 i
Câu 3:Cho hai số phức z1 = 1 + 2i; z2 = 2 – 3i. Phần ảo của số phức w = 3z1 – 2z2 là
A. 12. B. 11. C. 1. D. 12 i
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
w = 3 z1 – 2 z2 = 3 ( 1 + 2 i ) – 2 ( 2 – 3 i ) = 3 + 6 i – 4 + 6 i = – 1 + 12 i
Vậy phần ảo của số phức z là .
Câu 4: Số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án có phần thực là

A. 2. B. Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án . C. 3. D. -3 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
=> phần thực của z là 2
Câu 5: Cho số phức z = 3 + 4i. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Điểm trình diễn của z là M ( 3 ; 4 ) .
B. Môđun của số phức z là 5 .
C. Số phức đối của z là – 3 – 4 i .
D. Số phức phối hợp của z là 3 – 4 i .
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án

Quảng cáo

Câu 6:Số nào trong các số phức sau là số thuần ảo?
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 7:Cho số phức z = 1 + i. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án = -1 + i .         B. z-1z .         C.|z|=2         D. z2 = 2i.
Hiển thị đáp án
Đáp án : D

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 8:Phần thực, phần ảo của số phức z thỏa mãn Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án lần lượt là
A. 1 ; 1. B. 1 ; – 2 C. 1 ; 2. D. 1 ; – 1
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Phần thực, phần ảo của z lần lượt là 1 ; 1 .Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện:(1 + i)Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án – 1 – 3i = 0. Phần ảo của số phứcw = 1 – iz + z là
A. 1. B. – 3. C. – 2. D. – 1 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Phần ảo của w là – 3
Câu 10: Cho z = 1 – 2i và w = 2 + i. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 11:Tìm phần thực, phần ảo của số phức z thỏa Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
A. Phần thực là 21990 và phần ảo là 2 .
B. Phần thực là – 21990 và phần ảo là 2 .
C. Phần thực là – 21989 và phần ảo là 1 .
D. Phần thực là 21989 và phần ảo là 1
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Giải thích :
Ta có :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án

Quảng cáo

Câu 12:Cho số phức z thỏa . Khi đó phần thực và phần ảo của z = 1 + i + i2 + i3 + … + i2016 lần lượt là
A. 0 và – 1. B. 0 và 1. C. 1 và 1. D. 1 và 0 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : D

Giải thích :
Số phức z là tổng của cấp số nhân với số hạng đầu là 1 và công bội q = i. Do đó :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 13:Giá trị của biểu thức S = 1 + i2 + i4 + … + i4k, k ∈ N* là

A. 1.        B. 0.        C.2        D.ik

Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Ta có nhận xét sau :
i2n + i2n + 2 = i2n ( 1 + i2 ) = 0, n ∈ N *
Áp dụng tính được
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 14:Cho số phức z = 1 + (1 + i) + (1 + i)2 + …+ (1 + i)26 . Phần thực của số phức z là
A. 213 B. – ( 1 + 213 ) C. – 213 D. ( 1 + 213 )
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Số phức z là tổng của cấp số nhân với số hạng đầu là 1 và công bội q = 1 + i. Do đó :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Vậy phần thực là 213
Câu 15: Cho số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án ,m nguyên dương. Có bao nhiêu giá trị m ∈ [1;50] để z là số thuần ảo?
A. 26. B. 25. C. 24. D. 50 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Z là số thuần ảo khi và chỉ khi m = 2 k + 1

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Với 25 giá trị của k cho ta tương ứng 25 giá trị m thỏa nhu yếu đề bài .
Câu 16:Cho số phức z = x + y.i thỏa mãn z3 = 2 – 2i. Cặp số là(x;y)
A. ( 2 ; 2 ) B. ( 1 ; 1 ) .
C. ( 3 ; – 3 ) D. ( 2 ; – 3 )
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 17:Cho biểu thức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án. Biểu thức có giá tri là
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án

Câu 18:Cho Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án. Tìm dạng đại số của Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 19:Cho số phức Tìm Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án |z|max

A. Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án . B. 0.         C. 1.         D. 2.
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Ta có :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 20:Cho hai số phức z1 = 1 + 2i ; z2 = 2 – 3i. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án = 1 – 2i + 8 – i = 9 – 3i
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 21:Tính tổng Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 22:Cho hai số phức z1;z2 khác 0 thỏa mãn z12 – z1z2 + z22 Gọi A,B lần lượt là các điểm biểu diễn cho số phức z1;z2. Khi đó tam giác OAB là:
A. Tam giác đều. B. Tam giác vuông tại O .
C. Tam giác tù. D. Tam giác có một góc bằng 45 o
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Ta có z13 + z23 = ( z1 + z2 ) ( z12 – z1z2 + z22 )
suy ra :
z13 = – z23 => | z13 | = | z23 | => | z1 | = | z2 | => OA = OB
lại có( z1 – z2 ) 2 = ( z12 – z1z2 + z22 – z1z2 = – z1z2 ) nên | z1 – z2 | 2 = | z1 |. | z2 | => AB2 OA.OB = OA2
Suy ra AB = OA = OB => ΔOAB đều
Câu 23: Cho hai số phức z1 = 1 + i; z2 = -5 + 2i. Tính môđun của số phức z1 + z2.
A. 5. B. – 5. C. √ 7. D. – √ 7 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
z1 + z2 = ( 1 + i ) + ( – 5 + 2 i ) = – 4 + 3 i
Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án
Câu 24: Cho số phức z = (1 – 6i) – (2 – 4i). Phần thực, phần ảo của z lần lượt là
A. – 1 ; – 2 B. 1 ; 2 C. 2 ; 1. D. – 2 ; 1 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Ta có z = ( 1 – 6 i ) – ( 2 – 4 i ) = 1 – 6 i – 2 + 4 i = – 1 – 2 i
Câu 25:Giá trị của i105 + i20 + i23 – i34 là ?
A. 2 B. – 2 C. 4 D. – 4
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Giải thích :
Ta có :
i105 + i23 + i20 – i34 = i4. 26 + 1 + i4. 5 + 3 + i4. 5 – i4. 8 + 2 = i – i + 1 + 1 = 2
Câu 26:Với mọi số ảo z, số z2 + |z|2 là:
A. Số thực âm B. Số 0 C. Số thực dương D. Số ảo khác 0
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Giải thích :
Do z là số ảo nên z có dạng : z = bi .
Ta có : z2 + | z2 | = ( bi ) 2 + b2 = – b2 + b2 = 0 .
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

so-phuc.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours