Bài C3 (SGK trang 12)Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là: Rtđ = R1 R2. – Hoc24

Estimated read time 3 min read

15 / Điện trở tương đương của hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối đuôi nhau nhau luôn có trị số :A. R< R1    B. R > R2   C. R < R1 + R2 D. R > R1 + R2

16/ Mắc R1 vào hai điểm A,B của mạch điện thì I  = 0,4A. Nếu mắc nối tiếp thêm một điện trở R2 = 10Ω mà I = 0,2A thì R1 có trị số là:

A. 5Ω                             B. 10Ω        C. 15Ω                           D. 20Ω

17 / R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 15 Ω mắc tiếp nối đuôi nhau nhau. Gọi U1, U2, U3 lần lượt là hiệu điện thế của những điện trở trên. Chọn câu đúng .

A. U1:U2 :U3 = 1:3:5                B. U1:U2 :U3 = 1:2:3      C. U1:U2 :U3 = 3:2:1      D. U1:U2 :U3 = 5:3:1

18 / Có hai điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 30 Ω biết R1 chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là 4A, còn R2 chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 3A. Hỏi hoàn toàn có thể mắc tiếp nối đuôi nhau hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu ?A. 60V B. 90V C. 135V D. 150V19 / Có hai điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω biết R1 chỉ chịu được hiệu điện thế tối đa là 15V, còn R2 chịu được hiệu điện thế tối đa là 30V. Hỏi hoàn toàn có thể mắc tiếp nối đuôi nhau hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu ?A. 30V B. 40V C. 45V D. 60V

20/ Các công thức sau đây công thức nào không phù hợp với đoạn mạch nối tiếp ?

A. I = I1 = I2 B. I = I1 + I2

C. U = U1 +U2               D. Rt đ = R1 + R2

21 / Hai điện trở R1 = 6 Ω và R2 = 8 Ω mắc tiếp nối đuôi nhau. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 2A. Câu nào sau đây là sai ?

A. I1 =  I2 = I                  B. R = 14Ω                        C. U1 = 16V                   D. U2 = 16V

22/ Hai điện trở R­1, R2 mắc song song. Câu nào sau đây là đúng?

A. R > R1                     B. R > R2            C. R = R1 + R2            

D. R < R1 ; R2

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours