Vốn lưu động là gì? Công thức tính vốn lưu động của doanh nghiệp

Estimated read time 8 min read
Vốn lưu động là một trong những phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ làm rõ khái niệm và cách tính vốn lưu động doanh nghiệp.

Vốn lưu động là gì ?

Vậy vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động chính là số vốn tiền tệ mà doanh nghiệp ứng trước để có thể mua sắm, hình thành tài sản lưu động thường xuyên, cần thiết của doanh nghiệp.

Tài sản lưu động cùng với tài sản cố định là hai yếu tố cần thiết để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được triển khai ổn định.
Do gia tài lưu động có thời hạn sử dụng ngắn nên vốn lưu động cũng luân chuyển nhanh và hình thái biểu lộ cũng luôn biến hóa trong suốt quy trình sản xuất .
Từ vốn tiền tệ bắt đầu trở thành vốn dự trữ vật tư hàng hóa -> vốn loại sản phẩm dở dang -> bán thành phẩm -> thành phẩm và sau cuối trở lại hình thái vốn bằng tiền .

Công thức tính vốn lưu động của doanh nghiệp


Công thức tính vốn lưu động như thế nào
Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên và liên tục, được lặp lại theo chu kỳ kinh doanh. Việc này cũng được ghi chép cẩn thận trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp. Trong mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh đều phát sinh nhu cầu vốn lưu động. Thông qua công thức tính vốn lưu động, bạn có thể xác định được doanh nghiệp có thể đáp ứng được nghĩa vụ ngắn hạn của nó hay không và mất bao nhiêu lâu để đáp ứng được nghĩa vụ đó.
Công thức tính vốn lưu động :
Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

* Tính tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn
Tài sản thời gian ngắn chính là loại gia tài mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể quy đổi thành tiền mặt trong thời hạn một năm. Bao gồm tiền mặt và những thông tin tài khoản thời gian ngắn khác .
Nợ thời gian ngắn chính là những khoản nợ doanh nghiệp cần phải thanh toán giao dịch trong thời hạn một năm, gồm có : Nợ phải trả, nợ dồn tích và những khoản vay thời gian ngắn phải trả .
Thường thì bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những số liệu về gia tài thời gian ngắn và nợ thời gian ngắn trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Tài sản thời gian ngắn trong công thức tính vốn lưu động chính là tổng tài sản thời gian ngắn và tựa như với nợ thời gian ngắn chính là tổng những khoản nợ thời gian ngắn trong bảng cân đối kế toán .
Có thể tổng kết lại công thức tính tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn như sau:

TSNH = Tiền mặt + Các khoản phải thu + Hàng tồn dư + TSNH hạn khác
NNH = Nợ phải trả + Nợ dồn tích + Vay thời gian ngắn + Các khoản vay thời gian ngắn khác
Bạn hoàn toàn có thể khám phá về bảng cân đối kế toán mẫu tại bài viết :
Bảng cân đối kế toán là gì và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp


Phân loại vốn lưu động
Nhằm quản trị vốn lưu động tốt, cần phải có sự phân loại vốn lưu động. Chúng ta hoàn toàn có thể phân loại vốn lưu động theo những cách đa phần sau :

Phân loại VLĐ theo vai trò

Theo cách này, vốn lưu động được chia thành :
– Vốn lưu động trong quy trình tiến độ dự trữ như vốn nguyên vật liệu, vốn phụ tùng, công cụ, dụng cụ nhỏ …
– Vốn lưu động trong quá trình sản xuất như loại sản phẩm dở dang, bán thành phẩm …
– Vốn lưu động trong quá trình lưu thông : Vốn thành phẩm, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán giao dịch, vốn góp vốn đầu tư thời gian ngắn .
Cách phân loại này cho thấy vai trò của từng loại VLĐ trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại. Từ đó, doanh nghiệp có thẻ sắp xếp cơ cấu tổ chức vốn hài hòa và hợp lý trong từng quy trình tiến độ, bảo vệ cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp được thực thi liên tục và uyển chuyển .

Phân loại VLĐ theo hình thái biểu hiện

Theo cách này, vốn lưu động có thể chia thành:

– Vốn vật tư, sản phẩm & hàng hóa : Vốn hàng tồn dư nguyên vật liệu, loại sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm …
– Vốn bằng tiền : Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nhà nước, những khoản phải thu …
Cách phân loại này giúp cho việc nhìn nhận mức dự trữ tôn kho và năng lực giao dịch thanh toán của doanh nghiệp .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours