Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng cách nào?

Estimated read time 5 min read
Câu hỏi:
Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng cách nào ?
A. Chiến tranh
B. Sự đấu tranh giữa các lực lượng

C. Đấu tranh giữa các mặt trái chiều
D. Sự thống nhất giữa các mặt trái chiều
Đáp án đúng C.
Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng cách đấu tranh giữa các mặt trái chiều, hiệu quả của sự đấu tranh giữa các mặt trái chiều là mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng kỳ lạ cũ được sửa chữa thay thế bằng sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới .
Giải thích vì sao chọn C là đáp án đúng:

Trong phép biện chứng duy vật, mâu thuẫn dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt trái chiều của mỗi sự vật, hiện tượng kỳ lạ hoặc giữa các sự vật, hiện tượng kỳ lạ với nhau. Đây là ý niệm biện chứng về mâu thuẫn, khác cơ bản với ý niệm siêu hình về mâu thuẫn .
Theo ý niệm siêu hình : Mâu thuẫn là cái trái chiều phản logic, không có sự thống nhất, không có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt trái chiều. Nhân tố tạo thành mâu thuẫn biện chứng là mặt trái chiều. Khái niệm mặt trái chiều dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những khuynh hướng hoạt động trái ngược nhau nhưng là điều kiện kèm theo, tiền đề sống sót của nhau .
Mặt trái chiều là những mặt, những thuộc tính, những tính pháp luật có khuynh hướng trái ngược nhau sống sót một cách khách quan và thông dụng trong hiện thực .
Mỗi mâu thuẫn đều bao hàm sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt trái chiều là mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng kỳ lạ cũ được sửa chữa thay thế bằng sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới .
Quá trình này tạo nên sự hoạt động, tăng trưởng vô tận của quốc tế khách quan .
Đấu tranh giữa các mặt trái chiều là sự ảnh hưởng tác động qua lại theo xu thế diệt trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó. Bởi vì các mặt trái chiều cùng sống sót trong một sự vật thống nhất như một chỉnh thể toàn vẹn nhưng không nằm yên bên nhau kiểm soát và điều chỉnh chuyển hóa lẫn nhau tạo thành động lực tăng trưởng của bản thân sự vật. Do đó mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường Đấu tranh giữa các mặt trái chiều

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours