Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi nào?

Estimated read time 6 min read
Theo quan điểm triết học Mác Lênin giải thích về mâu thuẫn như sau: Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó hai mặt vừa đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau. Vậy Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi nào?

Câu hỏi:

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi nào ?
A. Các mặt trái chiều còn sống sót .

B. Các mặt đối lập bị thủ tiêu, chuyển thành cái khác.

C. Các mặt trái chiều đấu tranh nóng bức với nhau .
D. Một mặt trái chiều bị thủ tiêu, mặt kia còn sống sót .
Đáp án đúng C.

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi các mặt đối lập đấu tranh gay gắt với nhau, không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn vì các mặt đối lập cùng tồn tại, vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Khái niệm mâu thuẫn với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hóa của các mặt trái chiều trong mỗi sự vật hoặc giữa các sự vật trong quy trình hoạt động, tăng trưởng của chúng ( đây là mối liên hệ thống nhất và đấu tranh giữa các mặt trái chiều ) .
Mọi sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ đều tiềm ẩn những khuynh hướng mặt trái chiều, từ đó tạo thành những mâu thuẫn trong bản thân chúng. Sự thống nhất và đấu tranh từ các mặt trái chiều tạo ra xung lực nội của sự hoạt động, tăng trưởng, và dẫn tới mất đi cái cũ sửa chữa thay thế bởi cái mới .

+ Mặt đối lập của mâu thuẫn thể hiện: Mặt đối lập là những mặt mà có những thuộc tính, đặc điểm, những tính quy định mà có khuynh hướng biến đổi trái ngược, tồn tại theo khách quan ở trong tự nhiên, tư suy và xã hội.

+ Sự thống nhất của các mặt trái chiều : Sự thống nhất của các mặt trái chiều là sự lệ thuộc với nhau, sống sót nhưng không tách rời với nhau của các mạt trái chiều, tự sống sót đó phải lấy sự sống sót của mặt khác để làm tiền đề. Sự thống nhất đó tạo lên những tác nhân “ như nhau ” của các mặt trái chiều. Khi ở một mức độ nào đó chúng sẽ hoàn toàn có thể chuyển hóa cho nhau. Sự thống nhất của các mặt trái chiều cũng có biểu lộ tác động ảnh hưởng ngang nhau, đó chỉ là trạng thái hoạt động khi có sự diễn ra căn bằng .
+ Sự đấu tranh của các mặt trái chiều : Đấu tranh của các mặt trái chiều là sự ảnh hưởng tác động qua lợi với nhau theo khuynh hướng là tiêu diệt, phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó. Hình thức đấu tranh các mặt trái chiều vô cùng đa dạng chủng loại và phong phú, tùy thuộc vào mối quan hệ qua lại của điều kiện kèm theo diễn ra cuộc đấu tranh và các mặt trái chiều, đặc thù .
Sự vật và hiện tượng kỳ lạ nào cũng gồm có nhiều mâu thuẫn khác nhau. Khi mâu thuẫn cơ bản được giải quyết thì sự vật và hiện tượng kỳ lạ tiềm ẩn nó cũng chuyển hóa thành sự vật và hiện tượng kỳ lạ khác. Đặc biệt mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi nào là khi các mặt trái chiều đấu tranh nóng bức với nhau, không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours