Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải

Estimated read time 11 min read

Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải

Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải

Tải xuống
Phần dưới tổng hợp 15 bài tập trắc nghiệm về Tính theo công thức hóa học môn Hóa học lớp 8 tinh lọc, có giải thuật chi tiết cụ thể không thiếu câu hỏi kim chỉ nan và những dạng bài tập. Hi vọng với loạt bài này sẽ giúp học viên có thêm bài tập tự luyện từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8 hơn .
Câu 1: Thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố Fe có trong hợp chất Fe2O3 là
A. 70 %
B. 30 %
C. 40 %
D. 60 %
Lời giải:
+ MFe2O3 = 56.2 + 16.3 = 160 gam
+ Trong 1 mol Fe2O3 có : 2 mol nguyên tử Fe và 3 mol nguyên tử O
=> %mFe = Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải=70%
Đáp án cần chọn là : A
Câu 2: Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe3O4 là
A. 72,4 % .
B. 68,8 % .
C. 76 % .
D. 62,5 % .
Lời giải:
MFe3O4 = 3.56 + 4.16 = 232
Trong 1 mol Fe3O4 có 3 mol nguyên tử Fe và 4 mol nguyên tử O
=> %mFe = Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải=72,4%
Đáp án cần chọn là : A
Câu 3: Thành phần phần trăm khối lượng của nguyên tố Na có trong Na2SO4 là
A. 25 % .
B. 32,39 % .
C. 31,66 % .
D. 38 % .
Lời giải:
+ ) MNa2SO4 = 2.23 + 32 + 16.4 = 142
+ ) Trong 1 mol Na2SO4 có 2 mol nguyên tử Na ; 1 mol nguyên tử S và 4 mol nguyên tử O
+)  %mNa= Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải=32,39%
Đáp án cần chọn là : B
Câu 4: Khối lượng của mỗi nguyên tố Al và O có trong 30,6 gam Al2O3 là
A. 16 gam và 14,6 gam .
B. 14,4 gam và 16,2 gam .
C. 16,2 gam và 14,4 gam .
D. 14,6 gam và 16 gam .
Lời giải:
MAl2O3 = 2.27 + 16.3 = 102
=> 30,6 gam Al2O3 có số mol là:  Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải
Trong 1 mol Al2O3 có 2 mol nguyên tố Al và 3 mol nguyên tố O
=> trong 0,3 mol Al2O3 có 0,3. 2 = 0,6 mol nguyên tố Al và 0,9 mol nguyên tố O
=> khối lượng nguyên tố Al là : 0,6. 27 = 16,2 gam
Khối lượng nguyên tố O là : 0,9. 16 = 14,4 gam
Đáp án cần chọn là : C
Câu 5: Tính tỉ số về khối lượng giữa các nguyên tố trong hợp chất Ca(OH)2
A. 40 : 32 : 3
B. 20 : 16 : 1
C. 10 : 8 : 0,5
D. 40 : 16 : 2
Lời giải:
Trong 1 mol Ca ( OH ) 2 có : 1 mol nguyên tử Ca, 2 nguyên tử O và 2 nguyên tử H
=> khối lượng của Ca là : 1.40 = 40 gam
Khối lượng của O là : 2.16 = 32 gam
Khối lượng của H là : 2.1 = 2 gam
=> tỉ số khối lượng giữa những nguyên tố là : 40 : 32 : 2 = 20 : 16 : 1
Đáp án cần chọn là : B
Câu 6: Hợp chất A có khối lượng mol là 94, có thành phần các nguyên tố là: 82,98% K; còn lại là oxi. Công thức hoá học của hợp chất A là
A. KO2
B. KO
C. K2O
D. KOH
Lời giải:
Hợp chất A gồm K và O mà % K = 82,98 % => % O = 100 % – 82,98 % = 17,02 %
Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là :
 mK  = Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải  = 78 gam và mO   = Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải gam
=> Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là :
nK = Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải = 2 mol

nO = Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải = 1 mol
Vậy công thức hóa học của hợp chất là K2O
Đáp án cần chọn là : C
Câu 7: Một hợp chất khí A có thành phần về khối lượng của các nguyên tố là 40% S và 60% O. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất khí A biết A có tỉ khối so với khí H2 là 40?
A. SO.
B. SO2 .
C. SO3 .
D. H2SO4 .
Lời giải:
Gọi công thức hóa học cần tìm của A là SxOy
Ta có:%mS = Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải

%mO = Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải

=>Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải   (1)
+ ) A có tỉ khối so với khí H2 là 40 => MA = 40. MH2 = 80
=> MSxOy = 32 x + 16 y = 80 ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) => x = 1 và y = 3
Vậy công thức hóa học của A là SO3
Đáp án cần chọn là : C
Câu 8: Một cửa hàng có bán một số loại phân đạm có công thức hóa học sau: ure: CO(NH2)2; amoni sunfat: (NH4)2SO4; amoni nitrat: NH4NO3; canxi nitrat: Ca(NO3)2. Bác nông dân không biết phải mua loại phân đạm nào có hàm lượng nguyên tố N cao nhất để bón cho ruộng. Em hãy giúp bác nông dân lựa chọn.
A. CO ( NH2 ) 2
B. ( NH4 ) 2SO4
C. NH4NO3
D. Ca ( NO3 ) 2
Lời giải:
+ ) MCO ( NH2 ) 2 = 12 + 16 + ( 14 + 2 ). 2 = 60
=> Phần trăm khối lượng của N trong CO(NH2)2 là:

% N = 2. MNMCO ( NH2 ) 2.100 % = 2.1460.100 % = 46,67 %
+ ) M ( NH4 ) 2SO4 = ( 14 + 4 ). 2 + 32 + 16.4 = 132
=> Phần trăm khối lượng của N trong ( NH4 ) 2SO4 là :
% N = 2. MNM ( NH4 ) 2SO4. 100 % = 2.14132.100 % = 21,21 %
+ ) MNH4NO3 = 14 + 4 + 14 + 16.3 = 80
=> % N = 2. MNMNH4NO3. 100 % = 2.1480.100 % = 35 %
+ ) MCa ( NO3 ) 2 = 40 + ( 14 + 16.3 ). 2 = 164
=> % N = 2. MNMCa ( NO3 ) 2.100 % = 2.14164.100 % = 17,07 %
Vậy phân có hàm lượng nguyên tố N cao nhất là ure : CO ( NH2 ) 2
Đáp án cần chọn là : A
Câu 9: Trong tự nhiên, sắt chủ yếu tồn tại dưới dạng hợp chất và nằm trong 4 loại quặng chính: hematit (Fe2O3), manhetit (Fe3O4), xiderit (FeCO3) và pirit (FeS2). Quặng chứa hàm lượng sắt cao nhất là:
A. Hematit .
B. Manhetit .
C. Xiderit .
D. Pirit .
Lời giải:

Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải
=> Phần Trăm sắt trong Fe3O4 là cao nhất
Đáp án cần chọn là : B
Câu 10: A là hợp chất CxHy có tỉ khối hơi đối với H2 là 15 biết cacbon chiếm 80% khối lượng phân tử. Công thức phân tử của CxHy là
A. CH4
B. C3H6
C. C2H6
D. C2H2
Lời giải:
A có tỉ khối so với H2 là 15 => khối lượng phân tử của A là : MA = 15.2 = 30
=> MCxHyMCxHy = 12 x + y = 30 ( 1 )
Nguyên tố C chiếm 80 % về khối lượng =>
Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải
=> 12 x = 0,8. ( 12 x + y ) => 2,4 x = 0,8 y ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có hệ phương trình :
Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải
Vậy công thức hóa học của A là : C2H6
Đáp án cần chọn là : C
Câu 11: Oxit chứa 20% oxi về khối lượng và trong một oxit nguyên tố chưa biết có hoá trị II. Oxit có công thức hoá học là:
A. MgO
B. ZnO
C. CuO
D. FeO
Lời giải:

Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải
Đáp án cần chọn là : C
Câu 12: Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi. Công thức của hợp chất M có thể là:
A. SO2
B. SO3
C. SO4
D. S2O ­ 3
Lời giải:

Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải
Đáp án cần chọn là : A
Câu 13: Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là: 82,35%N và 17,65% H. Em hãy cho biết:
A. N3H .
B. NH3 .
C. NH2 .
D. N2H
Lời giải:
MA = dA / H2. MH2 = 8,5. 2 = 17 gam
– Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là :
mN = Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải  gam và mH  = Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải gam
– Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là :
nN = 14141414 = 1 mol và nH = 3131 = 3 mol
Vậy công thức hóa học của hợp chất là NH3
Đáp án cần chọn là : B
Câu 14: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có hàm lượng sắt cao nhất? 
a. FeO
b. Fe2O3
c. Fe3O4
d. FeSO4
e. FeS2 .
A. FeO
B. Fe3O4
C. FeSO4
D. FeS2 và Fe3O4
Lời giải:

Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải
Đáp án cần chọn là : A
Câu 15: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có hàm lượng nitơ cao nhất?
A. NO
B. NO2
C. N2O
D. NH4NO3
Lời giải:
Tư duy nhanh : hợp chất của N với O có càng nhiều nguyên tử N thì hàm lượng nito càng cao
    Bài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giảiBài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giảiBài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giảiBài tập về Tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải
Ta thấy tỉ lệ 2 : 1 trong hợp chất N2O là lớn nhất. Do vậy hàm lượng nitơ trong N2O là cao nhất .
Đáp án cần chọn là : C
Tải xuống
Xem thêm bộ tài liệu Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 tinh lọc, có giải thuật hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc-lop-8.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours