13 chuyên đề nâng cao môn Toán lớp 6 – https://vietsofa.vn

Estimated read time 4 min read
Tài liệu gồm 252 trang, tuyển tập 13 chuyên đề nâng cao môn Toán lớp 6, giúp học sinh lớp 6 tìm hiểu chuyên sâu chương trình Toán 6 và ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 6.

CHUYÊN ĐỀ 1. TẬP HỢP VÀ CỦNG CỐ VỀ SỐ TỰ NHIÊN.
Dạng 1. Tập hợp trên số tự nhiên.
Dạng 2. Đếm.
Dạng 3. Tìm số tự nhiên.
CHUYÊN ĐỀ 2. DẤU HIỆU CHIA HẾT – CHIA CÓ DƯ.
Dạng 1. Các bài toán về chứng minh.
Dạng 2. Tìm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện nào đó.
Dạng 3. Bài toán đếm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện.
CHUYÊN ĐỀ 3. LŨY THỪA TRONG SỐ TỰ NHIÊN.
Dạng 1. Tính giá trị của biểu thức.
Dạng 2. Tìm chữ số tận cùng.
Dạng 3. So sánh lũy thừa với lũy thừa.
Dạng 4. Tìm giá trị của số tự nhiên.
CHUYÊN ĐỀ 4. DÃY SỐ TỰ NHIÊN THEO QUY LUẬT.
Dạng 1. Một số dãy số tổng quát.
Dạng 2. Một số bài tập vận dụng.
CHUYÊN ĐỀ 5. BỘI – ƯỚC – ƯCLN – BCNN.
Dạng 1. Một số bài toán cơ bản liên quan về ước và bội.
Dạng 2. Tìm số tự nhiên khi biết một số yếu tố trong đó có các dữ kiện về ƯCLN và BCNN.
Dạng 3. Tìm ƯCLN của các biểu thức số.
Dạng 4. Vận dụng thuật toán Ơ-clit tìm ƯCLN.
CHUYÊN ĐỀ 6. TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG.
Dạng 1. Tìm một chữ số tận cùng.
Dạng 2. Tìm hai chữ số tận cùng.
Dạng 3. Tìm ba chữ số tận cùng.
CHUYÊN ĐỀ 7. SỐ NGUYÊN TỐ – HỢP SỐ – SỐ CHÍNH PHƯƠNG.
Dạng 1. Số nguyên tố và hợp số.
Dạng 2. Số chính phương.
CHUYÊN ĐỀ 8. BẤT ĐẲNG THỨC.
Dạng 1. So sánh hai số.
Dạng 2. Chứng minh bất đẳng thức.
Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
Dạng 4. Dùng bất đẳng thức để tìm khoảng giá trị của số phải tìm.
CHUYÊN ĐỀ 9. DÃY PHÂN SỐ THEO QUY LUẬT.
Dạng 1. Một số bài toán cơ bản về phân số.
Dạng 2. Tính nhanh.
Dạng 3. Chứng minh biểu thức.
Dạng 4. Tìm x.
Dạng 5. So sánh phân số.
Dạng 6. Tìm giá trị thỏa mãn biểu thức.
CHUYÊN ĐỀ 10. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
Phương pháp 1. Dùng sơ đồ đoạn thẳng.
Phương pháp 2. Giả thiết tạm.
Phương pháp 3. Phương pháp dùng đơn vị quy ước.
Phương pháp 4. Phương pháp tính ngược từ cuối.
Phương pháp 5. Giải toán bằng phương pháp lựa chọn.
CHUYÊN ĐỀ 11. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG.
Dạng 1. Chuyển động cùng chiều.
Dạng 2. Chuyển động ngược chiều.
Dạng 3. Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể.
Dạng 4. Chuyển động có dòng nước.
Dạng 5. Chuyển động có vận tốc thay đổi trên từng đoạn.
Dạng 6. Vận tốc trung bình.
CHUYÊN ĐỀ 12. ĐOẠN THẲNG.
CHUYÊN ĐỀ 13. GÓC.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours