Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 43 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Estimated read time 6 min read
BÀI TẬP:

Bài 1 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a ) \ ( \ frac { { – 5 } } { 9 }. \ frac { { 12 } } { { 35 } } \ ) ; b ) \ ( \ left ( { \ frac { { – 5 } } { 8 } } \ right ). \ frac { { – 6 } } { { 55 } } \ )
c ) \ ( \ left ( { – 7 } \ right ). \ frac { 2 } { 5 } \ ) ; d ) \ ( \ frac { { – 3 } } { 8 }. \ left ( { – 6 } \ right ) \ )

Trả lời:

a )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { { – 5 } } { 9 }. \ frac { { 12 } } { { 35 } } = \ frac { { – 5.12 } } { { 9.35 } } = \ frac { { – 60 } } { { 315 } } \ \ = \ frac { { – 60 : 15 } } { { 315 : 15 } } = \ frac { { – 4 } } { { 21 } } \ end { array } \ )
b )
\ ( \ begin { array } { l } \ left ( { \ frac { { – 5 } } { 8 } } \ right ). \ frac { { – 6 } } { { 55 } } = \ frac { { – 5. ( – 6 ) } } { { 8.55 } } \ \ = \ frac { { 30 } } { { 440 } } = \ frac { 3 } { { 44 } } \ end { array } \ )
c ) \ ( \ left ( { – 7 } \ right ). \ frac { 2 } { 5 } = \ frac { { – 7.2 } } { 5 } = \ frac { { – 14 } } { 5 } \ ) ;
d ) \ ( \ frac { { – 3 } } { 8 }. \ left ( { – 6 } \ right ) = \ frac { { – 3. ( – 6 ) } } { 8 } = \ frac { { 18 } } { 8 } = \ frac { 9 } { 4 } \ )
Bài 2 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:
Tìm số thích hợp cho [ ? ] :
a ) \ ( \ frac { { – 2 } } { 3 }. \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 4 } = \ frac { 1 } { 2 } \ ) ;
b ) \ ( \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 3 }. \ frac { 5 } { 8 } = \ frac { { – 5 } } { { 12 } } \ ) ;
c ) \ ( \ frac { 5 } { 6 }. \ frac { 3 } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { 1 } { 4 }. \ )

Trả lời:

a )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { { – 2 } } { 3 }. \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 4 } = \ frac { 1 } { 2 } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 4 } = \ frac { 1 } { 2 } : \ left ( { \ frac { { – 2 } } { 3 } } \ right ) \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 4 } = \ frac { 1 } { 2 }. \ frac { { – 3 } } { 2 } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 4 } = \ frac { { – 3 } } { 4 } \ \ \ Rightarrow \ left [ ? \ right ] = – 3 \ end { array } \ )
b )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 3 }. \ frac { 5 } { 8 } = \ frac { { – 5 } } { { 12 } } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 3 } = \ frac { { – 5 } } { { 12 } } : \ frac { 5 } { 8 } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 3 } = \ frac { { – 5 } } { { 12 } }. \ frac { 8 } { 5 } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 3 } = \ frac { { – 2 } } { 3 } \ \ \ Rightarrow \ left [ ? \ right ] = – 2 \ end { array } \ )
c )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { 5 } { 6 }. \ frac { 3 } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { 1 } { 4 } \ \ \ frac { 3 } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { 1 } { 4 } : \ frac { 5 } { 6 } \ \ \ frac { 3 } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { 1 } { 4 }. \ frac { 6 } { 5 } \ \ \ frac { 3 } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { 3 } { { 10 } } \ \ \ Rightarrow \ left [ ? \ right ] = 10 \ end { array } \ )
Bài 3 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:
Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau :
a ) \ ( \ frac { { – 9 } } { { 19 } } \ ) ; b ) \ ( – \ frac { { 21 } } { { 13 } } \ ) ; c ) \ ( \ frac { 1 } { { – 9 } } \ ) .

Trả lời:

a ) \ ( \ frac { { – 19 } } { 9 } \ ) ; b ) \ ( – \ frac { { 13 } } { { 21 } } \ ) ; c ) \ ( \ frac { { – 9 } } { 1 } = – 9 \ )
Bài 4 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:
Tính thương và viết tác dụng ở dạng phân số tối giản :
a ) \ ( \ frac { 3 } { { 10 } } : \ left ( { \ frac { { – 2 } } { 3 } } \ right ) \ ) ; b ) \ ( \ left ( { – \ frac { 7 } { { 12 } } } \ right ) : \ left ( { – \ frac { 5 } { 6 } } \ right ) \ )
c ) \ ( \ left ( { – 15 } \ right ) : \ frac { { – 9 } } { { 10 } } \ ) .

Trả lời:

a )
\ ( \ frac { 3 } { { 10 } } : \ left ( { \ frac { { – 2 } } { 3 } } \ right ) = \ frac { 3 } { { 10 } }. \ frac { { – 3 } } { 2 } = \ frac { { – 9 } } { { 20 } } \ )
b )
\ ( \ begin { array } { l } \ left ( { – \ frac { 7 } { { 12 } } } \ right ) : \ left ( { – \ frac { 5 } { 6 } } \ right ) = – \ frac { 7 } { { 12 } }. \ frac { { – 6 } } { 5 } \ \ = \ frac { { 42 } } { { 60 } } = \ frac { 7 } { { 10 } } \ end { array } \ )
c )
\ ( \ begin { array } { l } \ left ( { – 15 } \ right ) : \ frac { { – 9 } } { { 10 } } = \ left ( { – 15 } \ right ). \ frac { { – 10 } } { 9 } \ \ = \ frac { { 150 } } { 9 } = \ frac { { 50 } } { 3 } \ end { array } \ )
Bài 5 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm số thích hợp cho [?]:

a ) \ ( \ frac { 3 } { { 16 } } : \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 8 } = \ frac { 3 } { 4 } \ ) ;
b ) \ ( \ frac { 1 } { { 25 } } : \ frac { { – 3 } } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { { – 1 } } { { 15 } } \ ) ;
c ) \ ( \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { { 12 } } : \ frac { { – 4 } } { 9 } = \ frac { { – 3 } } { { 16 } } \ ) .

Trả lời:

a )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { 3 } { { 16 } } : \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 8 } = \ frac { 3 } { 4 } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 8 } = \ frac { 3 } { { 16 } } : \ frac { 3 } { 4 } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 8 } = \ frac { 3 } { { 16 } }. \ frac { 4 } { 3 } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 8 } = \ frac { { 12 } } { { 48 } } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { 8 } = \ frac { 2 } { 8 } \ \ \ Rightarrow \ left [ ? \ right ] = 2 \ end { array } \ )
b )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { 1 } { { 25 } } : \ frac { { – 3 } } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { { – 1 } } { { 15 } } \ \ \ frac { { – 3 } } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { 1 } { { 25 } } : \ frac { { – 1 } } { { 15 } } \ \ \ frac { { – 3 } } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { 1 } { { 25 } }. \ frac { { – 15 } } { 1 } \ \ \ frac { { – 3 } } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { { – 15 } } { { 25 } } \ \ \ frac { { – 3 } } { { \ left [ ? \ right ] } } = \ frac { { – 3 } } { 5 } \ \ \ Rightarrow \ left [ ? \ right ] = 5 \ end { array } \ )
c )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { { 12 } } : \ frac { { – 4 } } { 9 } = \ frac { { – 3 } } { { 16 } } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { { 12 } } = \ frac { { – 3 } } { { 16 } }. \ frac { { – 4 } } { 9 } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { { 12 } } = \ frac { { 12 } } { { 144 } } \ \ \ frac { { \ left [ ? \ right ] } } { { 12 } } = \ frac { 1 } { { 12 } } \ \ \ Rightarrow \ left [ ? \ right ] = 1 \ end { array } \ )
Bài 6 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:
Tìm x, biết :
a ) \ ( \ frac { 4 } { 7 }. x – \ frac { 2 } { 3 } = \ frac { 1 } { 5 } \ ) ;
b ) \ ( \ frac { 4 } { 5 } + \ frac { 5 } { 7 } : x = \ frac { 1 } { 6 } \ ) .

Phương pháp:

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ
– Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại .

Trả lời:

a )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { 4 } { 7 }. x – \ frac { 2 } { 3 } = \ frac { 1 } { 5 } \ \ \ frac { 4 } { 7 }. x = \ frac { 1 } { 5 } + \ frac { 2 } { 3 } \ \ \ frac { 4 } { 7 }. x = \ frac { 3 } { { 15 } } + \ frac { { 10 } } { { 15 } } \ \ \ frac { 4 } { 7 }. x = \ frac { { 13 } } { { 15 } } \ \ x = \ frac { { 13 } } { { 15 } } : \ frac { 4 } { 7 } \ \ x = \ frac { { 13 } } { { 15 } }. \ frac { 7 } { 4 } \ \ x = \ frac { { 91 } } { { 60 } } \ end { array } \ )
Vậy \ ( x = \ frac { { 91 } } { { 60 } } \ ) .
b )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { 4 } { 5 } + \ frac { 5 } { 7 } : x = \ frac { 1 } { 6 } \ \ \ frac { 5 } { 7 } : x = \ frac { 1 } { 6 } – \ frac { 4 } { 5 } \ \ \ frac { 5 } { 7 } : x = \ frac { 5 } { { 30 } } – \ frac { { 24 } } { { 30 } } \ \ \ frac { 5 } { 7 } : x = \ frac { { – 19 } } { { 30 } } \ \ x = \ frac { 5 } { 7 } : \ frac { { – 19 } } { { 30 } } \ \ x = \ frac { 5 } { 7 }. \ frac { { – 30 } } { { 19 } } \ \ x = \ frac { { – 150 } } { { 133 } } \ end { array } \ )
Vậy \ ( x = \ frac { { – 150 } } { { 133 } } \ ) .
Bài 7 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:
Tính :
a ) \ ( \ frac { { 17 } } { 8 } : \ left ( { \ frac { { 27 } } { 8 } + \ frac { { 11 } } { 2 } } \ right ) \ ) ;
b ) \ ( \ frac { { 28 } } { { 15 } }. \ frac { 1 } { { { 4 ^ 2 } } }. 3 + \ left ( { \ frac { 8 } { { 15 } } – \ frac { { 69 } } { { 60 } }. \ frac { 5 } { { 23 } } } \ right ) : \ frac { { 51 } } { { 54 } } \ ) .

Trả lời:

a )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { { 17 } } { 8 } : \ left ( { \ frac { { 27 } } { 8 } + \ frac { { 11 } } { 2 } } \ right ) \ \ = \ frac { { 17 } } { 8 } : \ left ( { \ frac { { 27 } } { 8 } + \ frac { { 44 } } { 8 } } \ right ) \ \ = \ frac { { 17 } } { 8 } : \ frac { { 71 } } { 8 } \ \ = \ frac { { 17 } } { 8 }. \ frac { 8 } { { 71 } } \ \ = \ frac { { 17 } } { { 71 } } \ end { array } \ )
b )
\ ( \ begin { array } { l } \ frac { { 28 } } { { 15 } }. \ frac { 1 } { { { 4 ^ 2 } } }. 3 + \ left ( { \ frac { 8 } { { 15 } } – \ frac { { 69 } } { { 60 } }. \ frac { 5 } { { 23 } } } \ right ) : \ frac { { 51 } } { { 54 } } \ \ = \ frac { { 28.1.3 } } { { { { 15.4 } ^ 2 } } } + \ left ( { \ frac { 8 } { { 15 } } – \ frac { { 23.3 } } { { 4.3.5 } }. \ frac { 5 } { { 23 } } } \ right ). \ frac { { 54 } } { { 51 } } \ \ = \ frac { { 7.4.1. 3 } } { { 3.5.4. 4 } } + \ left ( { \ frac { 8 } { { 15 } } – \ frac { 1 } { 4 } } \ right ). \ frac { { 54 } } { { 51 } } \ \ = \ frac { 7 } { { 20 } } + \ left ( { \ frac { { 32 } } { { 60 } } – \ frac { { 15 } } { { 60 } } } \ right ). \ frac { { 54 } } { { 51 } } \ \ = \ frac { 7 } { { 20 } } + \ frac { { 17 } } { { 60 } }. \ frac { { 54 } } { { 51 } } \ \ = \ frac { 7 } { { 20 } } + \ frac { { 17 } } { { 6.10 } }. \ frac { { 6.3.3 } } { { 17.3 } } \ \ = \ frac { 7 } { { 20 } } + \ frac { 3 } { { 10 } } \ \ = \ frac { 7 } { { 20 } } + \ frac { 6 } { { 20 } } \ \ = \ frac { { 13 } } { { 20 } } \ end { array } \ )
Bài 8 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:
Chim ruồi ong hiện là loài chim nhỏ bé nhất trên Trái Đất với chiều dài chỉ khoảng chừng 5 cm. Chim ruồi “ khổng lồ ” ở Nam Mỹ là thành viên lớn nhất của mái ấm gia đình chim ruồi trên quốc tế, nó dài gấp \ ( \ frac { { 33 } } { 8 } \ ) lần chim ruồi ong. Tính chiều dài của chim ruồi “ khổng lồ ” ở Nam Mỹ .

Trả lời:

Chim ruồi ong hiện có chiều dài khoảng chừng 5 cm .
Chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ dài gấp \(\frac{{33}}{8}\) lần chim ruồi ong.

Chiều dài của chim ruồi ” khổng lồ ” ở Nam Mỹ là :
\ ( \ frac { { 33 } } { 8 }. 5 = \ frac { { 33.5 } } { 8 } = \ frac { { 165 } } { 8 } = 20,625 \ ) ( cm )

Giaibaitap.me

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours