Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết – Toán lớp 9

Estimated read time 17 min read

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết

Tải xuống

A. Phương pháp giải

1. Bài toán quỹ tích cung chứa góc:

Với đoạn thẳng AB và góc α (0o < α < 180o) cho trước thì quỹ tích các điểm M thỏa mãn Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 là hai cung chứa góc α dựng trên đoạn AB.

Chú ý :
– Hai cung chứa góc α dựng trên đoạn AB là hai cung tròn đối xứng nhau qua AB .
– Hai điểm A, B được coi là thuộc quỹ tích
– Khi α = 90 o thì quỹ tích các điểm nhìn đoạn AB cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính AB .
2. Cách giải bài toán quỹ tích
Muốn chứng tỏ quỹ tích ( tập hợp ) các điểm M thỏa mãn nhu cầu đặc thù T là một hình H nào đó, ta phải chứng tỏ hai phần :
Phần thuận : Mọi điểm có đặc thù T đều thuộc hình H .
Phần hòn đảo : Mọi điểm thuộc hình H đều có đặc thù T
Kết luận : Quỹ tích ( hay tập hợp ) các điểm M có đặc thù T là hình H .
Trong trường hợp, ta cần Dự kiến hình H trước khi chứng tỏ

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Cho ΔABC có cạnh BC cố định và Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 không đổi (0o < α < 180o). Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn nội tiếp ΔABC Hướng dẫn giải

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
* Phần thuận :
Vì I là tâm đường tròn nội tiếp ΔABC nên BI là phân giác của Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9, do đó: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

CI là phân giác Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9, do đó: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Suy ra: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Trong ΔBCI có: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
Suy ra điểm I nhìn đoạn thẳng BC cố định và thắt chặt dưới một góc 90 o + 50% α nên I thuộc cung chứa góc 90 o + 50% α dựng trên đoạn thẳng BC ( trên cùng 50% mặt phẳng bờ BC có chứa điểm A ) .
* Phần hòn đảo :
Lấy I’ thuộc cung chứa góc Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 nói trên. Vẽ các tia Bx và Cy sao cho BI’ là tia phân giác của Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 và CI’ là tia phân giác của góc Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9. Hai tia Bx và Cy cắt nhau tại A’.

Vì I’ thuộc cung chứa góc Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 dựng trên đoạn BC nên: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 .

Do đó: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Vì BI’ là phân giác của Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 và CI’ là phân giác của Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 nên

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Mặt khác I’ là giao điểm các tia phân giác của Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 nên I’ là tâm đường tròn nội tiếp ΔA’BC

Kết luận: Quỹ tích tâm I của đường tròn nội tiếp ΔABC là cung chứa góc Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 dựng trên đoạn BC.

Ví dụ 2 : Cho đường tròn (O) và điểm A cố định nằm trong đường tròn. Một đường thẳng d quay quanh điểm A cắt đường tròn (O) tại hai điểm M và N. Tìm quỹ tích trung điểm I của MN.

Hướng dẫn giải

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
* Phần thuận :
Vì I là trung điểm của dây MN suy ra OI ⊥ MN Do đó Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
Vì điểm I nhìn đoạn OA cố định và thắt chặt dưới góc 90 o nên I nằm trên đường tròn đường kính OA .
* Phần hòn đảo :
Lấy điểm I ’ bất kể thuộc đường tròn đường kính OA .
Nối AI ’ cắt đường tròn ( O ) tại M ’ và N ’
Vì I’ thuộc đường tròn đường kính OA nên Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 hay OI’ ⊥ M’N’
Suy ra I ’ là trung điểm của M’N ’ ( theo quan hệ giữa đường kính và dây cung )
Kết luận : Quỹ tích trung điểm I của MN là đường tròn đường kính OA .
Ví dụ 3 : Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, có C là điểm chính giữa của cung AB. M là một điểm chuyển động trên cung BC. Lấy điểm N thuộc đoạn AM sao cho AN = MB. Vẽ tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn; D là điểm thuộc Ax sao cho AD = AB .
a ) Chứng minh rằng ΔMNC vuông cân .
b ) Chứng minh rằng Doanh Nghiệp ⊥ AM
c ) Tìm quỹ tích điểm N .
Hướng dẫn giải

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
a ) Xét ΔANC và ΔBMC, ta có :
AN = BM ( gt )
Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CM)
AC = CB ( Do C là điểm chính giữa cung AB )
⇒ ΔANC = ΔBMC ( c. g. c )
⇒ CN = CM ( hai cạnh tương ứng ) ( 1 )
Ta có: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 là góc nội tiếp chắn cung Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Do C là điểm chính giữa cung Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 (2)
Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra ΔMNC vuông cân tại C .
b ) Xét ΔAND và ΔBMA có :
+ AD = AB ( gt )
+ Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 (góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung và góc nội tiếp cùng chắn cung AM)
+ AN = BM ( gt )
⇒ ΔAND = ΔBMA ( c. g. c )
Do đó Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 .

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 hay DN ⊥ AM.
c ) * Phần thuận :
Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 ⇒ N nhìn đoạn AD cố định dưới một góc 90o nên N thuộc đường tròn đường kính AD.
Giới hạn : Nếu M ≡ A thì N ≡ C, nếu M ≡ C thì N ≡ A do đó quỹ tích điểm N là cung nhỏ AN của đường tròn đường kính AD ( cung này thuộc nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng Ax có chứa nửa đường tròn ( O ) ) .
* Phần hòn đảo :
Lấy M ’ là một điểm thuộc đường tròn đường kính AD.
Khi đó, Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 = 90o
Kết luận : Quỹ tích điểm N là đường tròn đường kính AD .

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 : Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc vuông là
A. Đường tròn đường kính AB
B. Nửa đường tròn đường kính AB
C. Đường tròn đường kính AB / 2
D. Đường tròn nửa đường kính AB
Hướng dẫn giải
Đáp án A
Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính AB .
Câu 2 : Với đoạn thẳng AB và góc α(0o < α < 180o) cho trước thì quỹ tích các điểm M thỏa mãn Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
A. Hai cung chứa góc α dựng trên đoạn AB. Hai cung này không đối xứng nhau qua AB
B. Hai cung chứa góc α dựng trên đoạn AB và không lấy đoạn AB
C. Hai cung chứa góc α dựng trên đoạn AB. Hai cung này đối xứng nhau qua AB
D. Một cung chứa góc α dựng trên đoạn AB
Hướng dẫn giải
Đáp án C
Với đoạn thẳng AB và góc α(0o < α < 180o) cho trước thì quỹ tích các điểm thỏa mãn Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 là hai cung chứa góc α dựng trên đoạn AB.
Hai cung chứa góc α nói trên là hai cung tròn đối xứng nhau qua AB. Hai điểm A, B được coi là thuộc quỹ tích .
Câu 3 : Cho tam giác ABC có BC cố định và góc A bằng 50o. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác. Tìm quỹ tích điểm I
A. Một cung chứa góc 115 o dựng trên đoạn BC
B. Một cung chứa góc 115 o dựng trên đoạn AC
C. Hai cung chứa góc 115 o dựng trên đoạn AB
D. Hai cung chứa góc 115 o dựng trên đoạn BC
Hướng dẫn giải
Đáp án D
Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Ta có: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 (BI là phân giác của Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 )

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 (CI là phân giác của Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 )

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Khi đó quỹ tích điểm I là hai cung chứa góc 115 o dựng trên đoạn BC .
Câu 4 : Cho các hình thoi ABCD có cạnh AB cố định. Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường chéo của hình thoi đó .
A. Quỹ tích điểm O là 2 cung chứa góc 120 o dựng trên AB
B. Quỹ tích điểm O là nửa đường tròn đường kính AB, trừ hai điểm A và B
C. Quỹ tích điểm O là 2 cung chứa góc 60 o dựng trên AB
D. Quỹ tích điểm O là 2 cung chứa góc 30 o dựng trên AB
Hướng dẫn giải
Chọn B .
Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
Xét hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường
Suy ra AO ⊥ BO ⇒ Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Ta có Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 không đổi mà AB cố định
⇒ Quỹ tích điểm O là nửa đường tròn đường kính AB trừ hai điểm A và B .
Câu 5 : Cho tứ giác ABCD có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại O. Biết 2 điểm A và B cố định, 2 điểm C và D di chuyển. Tìm quỹ tích điểm O
A. Đường tròn đường kính AB .
B. Đường tròn nửa đường kính AB .
C. Đường tròn nửa đường kính AB / 2
D. Đường tròn đường kính 2AB
Hướng dẫn giải

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
Đáp án A
Ta có: AC vuông góc BD tại O nên: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
Suy ra : quỹ tích điểm O là đường tròn đường kính AB .
Câu 6 : Cho đoạn thẳng BC cố định. Lấy điểm A bất kì sao cho tam giác ABC cân tại. Tìm quỹ tích điểm A?
A. Đường tròn tâm B nửa đường kính BC .
B. Đường tròn tâm C nửa đường kính BC .
C. Đường trung trực của đoạn thẳng BC .
D. Đường tròn đường kính BC .
Hướng dẫn giải
Đáp án C
Do tam giác ABC cân tại A nên AB = AC
Suy ra, A thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC
Câu 7 : Cho hai điểm B và C cố định, lấy điểm A bất kì sao cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi N và M lần lượt là trung điểm BC và AC. Tìm quỹ tích điểm M .
A. Đường tròn đường kính NC
B. Đường tròn đường kính BC
C. Đường tròn đường kính BN .
D. Đáp án khác
Hướng dẫn giải
Đáp án A
Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
Xét tam giác ABC vuông tại A, có :
M là trung điểm của AC
N là trung điểm của BC
Suy ra MN là đường trung bình của tam giác ABC
⇒ MN / / AB
Mà AB ⊥ AC
⇒ MN ⊥ AC ⇒ Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
Ta có BC cố định và thắt chặt, N là trung điểm của BC nên NC cố định và thắt chặt .
Khi đó quỹ tích điểm M là đường tròn đường kính NC .
Câu 8 : Cho hai điểm B và C cố định. Lấy A là điểm bất kì sao cho tam giác ABC cân tại A. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Tìm quỹ tích điểm H.
A. Đường tròn đường kính BC
B. Đường trung trực của đoạn thẳng BC
C. Đường tròn tâm B, nửa đường kính BC
D. Đường tròn tâm C, nửa đường kính BC
Hướng dẫn giải
Đáp án B
Vì H là trực tâm của tam giác ABC nên AH ⊥ BC
Lại có tam giác ABC là tam giác cân tại A nên đường cao AH đồng thời là đường trung trực .
Suy ra : H nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC .
Câu 9 : Cho tam giác ABC có cạnh BC cố định và góc Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 không đổi. Tìm quỹ tích giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác đó.
A. Cung chứa góc α dựng trên đoạn BC
B. Hai cung chứa góc α dựng trên đoạn BC
C. Đường tròn đường kính BC
D. Hai cung chứa góc Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 dựng trên đoạn BC

Hướng dẫn giải
Đáp án D
Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác ABC.
Xét tam giác ABI, có: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 ( tính chất góc ngoài của tam giác)

Xét tam giác ACI, có: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 ( tính chất góc ngoài của tam giác)

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Ta có: Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 (BI là phân giác trong góc ABC)

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 (CI là phân giác trong góc ACB)

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 không đổi

Điểm I nhìn đoạn BC cố định dưới một góc Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Vậy quỹ tích điểm I là hai cung chứa góc Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 dựng trên đoạn BC.

Câu 10 : Cho nửa đường tròn đường kính AB cố định. C là một điểm trên nửa đường tròn trên dây AC kéo dài lấy điểm D sao cho CD = CB. Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho.
A. Hai cung chứa góc 45 o dựng trên đoạn BC
B. Hai cung chứa góc 45 o dựng trên đoạn AB
C. Đường tròn đường kính BC
D. Đường tròn đường kính AB
Hướng dẫn giải
Đáp án B
Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9

Ta có Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
⇒ BC ⊥ AD
Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
Ta lại có : BC = CD
Suy ra tam giác BCD vuông cân tại C
Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết - Toán lớp 9
Khi đó điểm D nhìn đoạn thẳng cố định và thắt chặt AB dưới một góc không đổi
Vậy quỹ tích điểm M là hai cung chứa góc dựng trên đoạn AB .
Tải xuống
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 tinh lọc, có giải thuật chi tiết cụ thể hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
chuong-3-goc-voi-duong-tron.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours