4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Estimated read time 9 min read

4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay

4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay

Phương pháp giải

– Cách 1 : Nâng lên cùng một lũy thừa ở cả hai vế .
+ Phương trình 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

+ Phương trình √A = √B ⇔ A = B.

+ Phương trình A2 = B2 ⇔ | A | = | B | ⇔ A = ± B
– Cách 2 : Đặt ẩn phụ .
– Cách 3 : Sử dụng biểu thức phối hợp, nhìn nhận .
– Một số phương trình đặc biệt quan trọng có cách giải riêng không liên quan gì đến nhau khác .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Sử dụng phương pháp bình phương để giải các phương trình:
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:
a ) √ x = 3 ( đkxđ : x ≥ 0 )
⇔ x = 32 = 9 ( t / m )
Vậy phương trình có nghiệm x = 9 .
b) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≥ -1)
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x + 1 = 4
⇔ x = 3 ( t / m )
Vậy phương trình có nghiệm x = 3 .
c) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≥ -3/2 )
⇒ 2 x + 3 = x2
⇔ x2 – 2 x – 3 = 0
⇔ ( x + 1 ) ( x – 3 ) = 0
⇔ x = – 1 hoặc x = 3
Thử lại chỉ có giá trị x = 3 thỏa mãn nhu cầu phương trình .
Vậy phương trình có nghiệm x = 3 .
d) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≥ 1).
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇒ x – 1 = ( x-3 ) 2
⇔ x – 1 = x2 – 6 x + 9
⇔ x2 – 7 x + 10 = 0
⇔ ( x – 2 ) ( x – 5 ) = 0
⇔ x = 2 hoặc x = 5
Thử lại chỉ có giá trị x = 5 thỏa mãn nhu cầu .
Ví dụ 2: Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau:
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:

a) Đặt 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇒ x2 + 5 x + 3 = t2
⇒ 2×2 + 10 x = 2 ( x2 + 5 x ) = 2. ( t2 – 3 ) = 2 t2 – 6
Khi đó phương trình trở thành :
t + 2 t2 – 6 – 15 = 0 ⇔ 2 t2 + t – 21 = 0
⇔ ( t-3 ) ( 2 t + 7/2 ) = 0 ⇔ t = 3 ( T / M ) hoặc t = – 7/2 ( L ) .
Với t = 3 thì 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x2 + 5 x + 3 = 9
⇔ x2 + 5 x – 6 = 0
⇔ ( x-1 ) ( x + 6 ) = 0
⇔ x = 1 hoặc x = – 6
Vậy phương trình có hai nghiệm : x = 1 và x = – 6 .
b) Đặt 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇒ x = t3.
Khi đó phương trình trở thành : t3 + t – 2 = 0 ⇔ ( t – 1 ) ( t2 + t + 2 ) = 0 ⇔ t = 1 ( Vì t2 + t + 2 > 0 với mọi t ) .
Với t = 1 ⇒ x = 1 .
Vậy phương trình có nghiệm x = 1 .
c) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (Đkxđ: x ≠ 0 và x – 1/x ≥ 0 ).
Chia cả hai vế cho x ta được :
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Phương trình trở thành : t2 + 2 t – 3 = 0
⇔ ( t-1 ) ( t + 3 ) = 0 ⇔ t = 1 ( t / m ) hoặc t = – 3 ( l )
Với t = 1 ⇒ 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x2 – 1 = x
⇔ x2 – x – 1 = 0
⇔ ( x-1 / 2 ) 2 = 5/4
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Vậy phương trình có hai nghiệm 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

d) Đặt 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Ta thu được hệ phương trình :
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ 5 x = 5 ⇔ x = 1 .
Vậy phương trình có nghiệm x = 1 .
Ví dụ 3: Giải các phương trình sau đây:
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:
a ) Phương pháp giải : Phân tích thành nhân tử
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0 .
b )
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Điều kiện xác định : 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ x = 7.
Thay x = 7 vào thấy không thỏa mãn nhu cầu phương trình .
Vậy phương trình vô nghiệm .
c ) Phương pháp giải : Đánh giá
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
VT = VP ⇔ 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Vậy phương trình vô nghiệm .
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
+ TH1: Xét 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ x-1 ≥ 9 ⇔ x ≥ 10 .
Phương trình trở thành :
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x – 1 = 81/4 ⇔ x = 85/4 ( t. m )
+ TH2: Xét 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (không tồn tại)

+ TH3: Xét 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ 5 ≤ x ≤ 10 .
Phương trình trở thành :
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ 1 = 4 ( vô nghiệm )
+ TH4: Xét 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ x ≤ 5.
Phương trình trở thành :
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x – 1 = 1/4 ⇔ x = 5/4 ( thỏa mãn nhu cầu ) .
Vậy phương trình có hai nghiệm x = 5/4 và x = 85/4

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Nghiệm của phương trình 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết là :
A. x = 6 B. x = 3 C. x = 9 D. Vô nghiệm .
Hiển thị đáp án
Đáp án : A
Bài 2: Phương trình 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết có số nghiệm là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : C
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≤ -3 hoặc x ≥ -1)
( đkxđ : x ≤ – 3 hoặc x ≥ – 1 )⇔ ( x + 1 ) ( x + 3 ) = 8
⇔ x2 + 4 x + 3 = 8
⇔ x2 + 4 x – 5 = 0
⇔ x2 + 5 x – x – 5 = 0
⇔ ( x + 5 ) ( x – 1 ) = 0
⇔ x = – 5 hoặc x = 1 ( t / m )
Vậy phương trình có hai nghiệm
Bài 3: Tổng các nghiệm của phương trình x – 5√x + 6 = 0 là:
A. 5 B. 9 C. 4 D. 13 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : D
Đkxđ : x ≥ 0 .
x – 5 √ x + 6 = 0
⇔ x – 3 √ x – 2 √ x + 6 = 0
⇔ ( √ x – 3 ) ( √ x – 2 ) = 0
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≤ -3 hoặc x ≥ -1)

( đkxđ : x ≤ – 3 hoặc x ≥ – 1 )Vậy tổng các nghiệm của phương trình là 13 .
Bài 4: Phương trình 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết có nghiệm là:
A. x = 4 B. x = – 3 C. x = – 3 và x = 4 D. Vô nghiệm .
Hiển thị đáp án
Đáp án : A
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≤ -3 hoặc x ≥ -1)
⇒ 25 – x2 = ( x – 1 ) 2
⇔ 25 – x2 = x2 – 2 x + 1
⇔ 2×2 – 2 x – 24 = 0
⇔ x2 – x – 12 = 0
⇔ x2 – 4x + 3x – 12 = 0

⇔ ( x – 4 ) ( x + 3 ) = 0
⇔ x = 4 hoặc x = – 3 .
Thử lại chỉ có x = 4 là nghiệm của phương trình .
Bài 5: Phương trình 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết có số nghiệm là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số .
Hiển thị đáp án
Đáp án : D
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≤ -3 hoặc x ≥ -1)
( đkxđ : x ≤ – 3 hoặc x ≥ – 1 )⇔ | x-3 | = x-3 ⇔ x ≥ 3
Vậy phương trình có nghiệm đúng với mọi x ≥ 3 hay phương trình có vô số nghiệm .
Bài 6: Giải các phương trình:
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:

a) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≥ -3/2 )

4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ 2 x + 3 = 1/4
⇔ 2 x = – 11/4
⇔ x = – 11/8
Vậy phương trình có nghiệm x = – 11/8 .
b) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≥ 0)
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ 3 x = 144
⇔ x = 48
c) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≥ -1)
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x + 1 = 25
⇔ x = 24 .
Vậy phương trình có nghiệm x = 24 .
Bài 7: Giải các phương trình:
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:

a) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x2 + x + 1 = 2×2 – 5 x + 9
⇔ x2 – 6 x + 8 = 0
⇔ x2 – 2 x – 4 x + 8 = 0
⇔ ( x – 2 ) ( x – 4 ) = 0
⇔ x = 2 hoặc x = 4 .
Vậy phương trình có hai nghiệm x = 2 hoặc x = 4 .
b )
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇒ 3×2 + 4 x + 1 = ( x – 1 ) 2
⇔ 3×2 + 4 x + 1 = x2 – 2 x + 1
⇔ 2×2 – 6 x = 0
⇔ 2 x ( x – 3 ) = 0
⇔ x = 0 hoặc x = 3 .
Thử lại chỉ có x = 3 là nghiệm của phương trình .
Vậy phương trình có nghiệm x = 3 .
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x2 + 5 x – 2 = 4
⇔ x2 + 5 x – 6 = 0
⇔ ( x + 6 ) ( x – 1 ) = 0
⇔ x = 1 hoặc x = – 6
Thử lại cả hai nghiệm đều thỏa mãn nhu cầu phương trình .
Vậy phương trình có hai nghiệm x = – 6 hoặc x = 1 .
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇒ 4 ( x + 1 ) ( 2 x + 3 ) = ( 21-3 x ) 2
⇔ 4 ( 2×2 + 2 x + 3 x + 3 ) = 441 – 126 x + 9×2
⇔ 8×2 + 20 x + 12 = 441 – 126 x + 9×2
⇔ x2 – 146 x + 429 = 0 .
⇔ x2 – 3 x – 143 x + 429 = 0
⇔ ( x – 3 ) ( x – 143 ) = 0
⇔ x = 3 hoặc x = 143 .
Thử lại cả hai đều thỏa mãn nhu cầu phương trình
Vậy phương trình có hai nghiệm x = 3 và x = 143 .
Bài 8: Giải các phương trình:
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:

a) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Đặt 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
+ Th1: 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ x = 1.

+ Th2: 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ x = -7.
Vậy phương trình có hai nghiệm x = 1 và x = – 7 .
b) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đkxđ: x ≥ -1)

Đặt 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇒ a2 – b2 = ( 2 x + 3 ) – ( x + 1 ) = x + 2
⇒ a – b = a2 – b2
⇔ ( a – b ) ( a + b ) – ( a – b ) = 0
⇔ ( a – b ) ( a + b – 1 ) = 0
⇔ a = b hoặ a + b = 1
+ Th1: a = b ⇒ 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ 2 x + 3 = x + 1 ⇔ x = – 2 < - 1 ( Loại ) + Th2 : a + b – 1 = 0 . Mà a ≥ 1 ; b ≥ 0 nên a + b ≥ 1 hay a + b – 1 ≥ 0 . Phương trình chỉ xảy ra ⇔ 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ x = -1 .
Vậy phương trình có nghiệm x = – 1 .
c) 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết(đkxđ: x2 – 2x – 3 ≥ 0)
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Phương trình trở thành : t2 + 3 t – 4 = 0
⇔ t2 + 4 t – t – 4 = 0
⇔ ( t + 4 ) ( t – 1 ) = 0
⇔ t = – 4 ( L ) hoặc t = 1 ( T / M )
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x2 – 2 x – 3 = 1
⇔ x2 – 2 x – 4 = 0
⇔ ( x – 1 ) 2 = 5
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Bài 9: Giải phương trình:
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (1)
( 1 )Ta có :
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇒ VT (1) = 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ≥ 2 + 3 = 5.
VP ( 1 ) = 4 – 2 x – x2 = 5 – ( 1 + 2 x + x2 ) = 5 – ( x + 1 ) 2 ≤ 5 .
VT = VP ⇔ ⇔ x = – 1 .
Thử lại x = – 1 là nghiệm của phương trình .
Vậy phương trình có nghiệm x = – 1 .
Bài 10: Giải phương trình:
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:

4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (Đkxđ: x ≥ -1 )
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
+ TH1: 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Khi đó phương trình trở thành :
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x = 3 ( t. m )
+ TH2: 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ x < 3. Khi đó phương trình trở thành : 4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ 4 = 4 ( đúng với mọi x )
Vậy phương trình nghiệm đúng với mọi x thỏa mãn nhu cầu – 1 ≤ x ≤ 3 .
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 có đáp án và giải thuật cụ thể khác :

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack
Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours