Bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ (tiếp) | Toán nâng cao lớp 5 | https://vietsofa.vn

Estimated read time 5 min read

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1: Tuần vừa rồi anh Đặng làm việc 7 ngày, anh Hưng làm việc 5 ngày. Cuối tuần anh Hưng nhận được ít hơn anh Đặng 96 000 đồng tiền công. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền ? (Biết tiền công mỗi ngày của hai người như nhau)

Bài 2: Một cửa hàng đựng đầy nước mắm vào các thùng, mỗi thùng chứa 20 lít nước. Nếu đổ số nước mắm đó vào các can, mỗi can 5 lít thì số can 5 lít phải dùng nhiều hơn số thùng 20 lít là 30 cái. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lit nước mắm ?

Bài 3: Hiện nay mẹ 28 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con ?

Bài 4: Hiệu hai số bằng 303. Biết một nửa số thứ hai gấp đôi số thứ nhất. Tìm hai số đó.

Bài 5: Hiệu hai số là 57; nếu gạch bỏ chữ số 3 ở cuối số bị trừ ta sẽ được số trừ. Tìm hai số đó.

Bài 6: Hiệu hai số bằng 705. Tổng hai số gấp 5 lần số bé. Tìm hai số đó.

Bài 7: Biết tuổi của Bình 6 năm trước bằng tuổi của Bình 6 năm tới. Hỏi Bình hiện nay bao nhiêu tuổi ?

Bài 8: Xe đạp và xe máy cùng đi trên một quãng đường, xe đạp đi kém xe máy 36km và quãng đường xe máy đi gấp 3 lần xe đạp. Hỏi mỗi xe đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài 9: Lớp 5A có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 6 em, biết số học sinh nam thì bằng số học sinh nữ. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?

Bài 10: Hai thùng dầu có tổng cộng 78 lít. Thùng thứ nhất nếu thêm 3 lít thì sẽ gấp đôi thùng thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi thùng dầu có bao nhiêu lít dầu ?

PHẦN II : BÀI GIẢI

Bài 1: Đáp số: Anh Hưng: 240 000 đồng; Anh Đặng: 336 000 đồng

Bài 2: Đáp số: 200 lít

Bài 3: Đáp số: 4 năm

Bài 4: Đáp số: 101 và 404

Bài 5: Vì gạch bỏ chữ số 3 ở cuối số bị trừ ta sẽ được số trừ nên số bị trừ bằng 10 lần số trừ cộng với 3, ta có sơ đồ sau:

toan-nang-cao-lop-5-trang-119-hinh-1

Số trừ là : ( 57 – 3 ) : ( 10 – 1 ) = 6
Số bị trừ là : 57 + 6 = 63
Đáp số : Số trừ : 6 ; Số bị trừ : 63
Bài 6: Đáp số: Số bé là: 235; Số lớn là: 940

Bài 7: Tuổi Bình 6 năm trước kém tuổi Bình 6 năm tới là:

6 + 6 = 12 (tuổi)

Theo đề bài ta có :
toan-nang-cao-lop-5-trang-119-hinh-2
Hiệu số phần bằng nhau là :
5 – 2 = 3 ( phần )
Tuổi Bình 6 năm trước là :
(12 : 3) x 2 = 8 (tuổi)
Tuổi Bình hiện nay là:
8 + 6 = 14 ( tuổi )
Đáp số : 14 tuổi
Bài 8: Đáp số: Xe đạp: 18km; xe máy: 54km,

Bài 9: Đáp số: 18 học sinh nam; 12 học sinh nữ.

Bài 10: Nếu thùng thứ nhất có thêm 3 lít dầu thì tổng số lít dầu của hai thùng là:
78 + 3 = 81 ( lit )
Khi đó ta có :

Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 1 = 3 ( phần )
Nếu thùng thứ nhất có thêm 3 lít dầu thì sẽ có số lít dầu là :
81 : 3 x 2 = 54 ( lít )
Lúc đầu, số lít của thùng thứ nhất là :
54 – 3 = 51 (lít)

Số dầu của thùng thứ hai là :
78 – 51 = 27 ( lít )
Đáp số : Thùng thứ nhất : 51 lít dầu, thùng thứ hai : 27 lít dầu .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours