Tổng hợp một số biên bản giải trình thuế mọi doanh nghiệp cần biết

Estimated read time 12 min read

   Trong trường hợp gặp phải sai sót trong nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn, thuế,… hoặc khi có yêu cầu, doanh nghiệp phải lập biên bản giải trình thuế để giải thích lý do. Đây là loại công văn giải trình được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Dưới đây là tổng hợp một số mẫu công văn giải trình quan trọng mà doanh nghiệp cần biết để sử dụng khi được cơ quan thuế yêu cầu giải trình.

cơ quan thuế 1
Tổng hợp một số ít biên bản giải trình thuế .

1. Khi nào phải giải trình với cơ quan thuế ?

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 37, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định vấn đề giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

“ 1. Các trường hợp giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
a ) Hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được phát hiện trải qua công tác làm việc thanh tra thuế, kiểm tra thuế hoặc các trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính điện tử ;
b ) Hành vi vi phạm hành chính lao lý tại Điều 16, 17, 18 ; khoản 3 Điều 20 ; khoản 7 Điều 21 ; Điều 22 và Điều 28 Nghị định này .
2. Việc giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn triển khai theo pháp luật của pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính. ”

2. Nội dung của biên bản giải trình về thuế

Nội dung công văn giải trình về thuế thường không quá dài, chỉ bám sát vào nội dung giải trình. Mẫu công văn giải trình chưa được lao lý thành mẫu đơn cử trong văn bản pháp lý nên các doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiến thiết xây dựng mẫu công văn cho tương thích nhưng phải bảo vệ rất đầy đủ các nội dung chính sau :

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ .
  • Tên biên bản giải trình .
  • Thời gian lập biên bản : Ngày, tháng, năm lập mẫu Công văn .
  • Cơ quan Thuế nhận Công văn .
  • tin tức của tổ chức triển khai, doanh nghiệp : Tên, địa chỉ, mã số thuế, người đại diện thay mặt pháp lý, …
  • Nội dung giải trình về thuế .
  • Xác nhận của người đại diện thay mặt pháp lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .

cơ quan thuế 2Nội dung biên bản giải trình thuế .

3. Mẫu công văn giải trình về thuế

Dưới đây là 1 số ít mẫu công văn giải trình được sử dụng phổ cập :

3.1. Mẫu công văn giải trình chung

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số hiệu văn bản Địa chỉ, ngày … tháng … năm

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
( V / v vấn đáp Công văn số : ……. của Chi cục Thuế Quận …. )

Tên doanh nghiệp :
Địa chỉ trụ sở chính :
Số điện thoại cảm ứng :
Mã số thuế :
Người đại diện thay mặt pháp lý : Ông / bà … … … …. Chức vụ : …….
Ngành nghề kinh doanh thương mại : ………………….
Nội dung giải trình : Doanh nghiệp cần ghi rõ yếu tố cần giải trình, giải trình theo nhu yếu của Công văn số bao nhiêu, của cơ quan thuế nào, trình diễn nội dung giải trình và các tài liệu, sách vở giải trình kèm theo để chứng tỏ, lý giải cho yếu tố cần giải trình .
Ngày … tháng … năm …, chúng tôi nhận được Công văn số : … … …. của Chi cục Thuế Quận … … … … về việc … … … .. Chúng tôi xin được giải trình các yếu tố được nhu yếu trong Công văn như sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Trên đây là hàng loạt nội dung giải trình của Công ty …. Chúng tôi cam kết các nội dung trình diễn là đúng thực sự và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn và tính pháp lý của công văn giải trình .

Nơi nhận :
– Như trên
– Lưu VP
Đại diện doanh nghiệp
Giám đốc
( Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu )

3.2. Mẫu công văn giải trình chậm nộp Tờ khai Thuế GTGT

Công ty … …
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——– o0o ——-
Số : … … … … … … … Thành Phố Hà Nội, ngày … tháng … năm ……..

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
( V.v Chậm nộp tờ khai thuế GTGT quý …. / …. )
( Đính kèm biên bản vi phạm hành chính về thuế )
Kính gửi : Chi cục thuế Q. …………………….
Tên doanh nghiệp : CÔNG TY ………………………………
Mã số thuế : …………………
Địa chỉ trụ sở chính : Số …………………….
Điện thoại : ……………………………
Người đại diện thay mặt pháp lý : ………………………………. – Chức vụ : … … … … ..
Ngày ….. tháng …….. năm ……………, chúng tôi nhận được công văn của Chi cục thuế Q. ……………………. về việc chậm nộp tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng quý … / … .. Chúng tôi xin trình diễn nguyên do của việc chậm nộp như sau :
[ Trình bày để được vận dụng các diễn biến giảm nhẹ theo Điều 3, Thông tư 166 / 2013 ]
– …………………………………..
– …………………………………..
– ………………………………….
Vì vậy, Công ty ………………………………………… kính ý kiến đề nghị Chi cục thuế Quận ………………………… xem xét các diễn biến giảm nhẹ để giảm mức phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện kèm theo cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng pháp luật của pháp lý .
Chúng tôi cam kết các nội dung trình diễn là đúng thực sự và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực và tính pháp lý của Công văn giải trình .
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nguyễn Văn A

cơ quan thuế 3

Chậm nộp tờ khai thuế hoàn toàn có thể giải trình bằng công văn .

3.3. Mẫu Công văn xin hủy tờ khai thuế đã nộp

CÔNG TY … … … … … .
————————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— o0o ———-
Số : … … … … … … . Thành Phố Hà Nội, ngày … tháng …. năm … … .

CÔNG VĂN
( V / v : Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng … / …. )

Kính gửi : CỤC THUẾ QUẬN … … … .

– Tên doanh nghiệp : … … … … … … … … … … … …
– Mã số thuế : … … … … … … … … … … … …
– Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … …
– Người đại diện thay mặt theo pháp lý : … … … … … … … … … … … …
– Điện thoại : … … … … … … … … … … … …

Căn cứ theo Điều 9, Nghị định 126 / 2020 / NĐ-CP, Công ty tôi thuộc đối tượng người tiêu dùng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng … / …. vào ngày … / … / … .. Vì vậy bằng công văn này, Công ty kính mong Chi Cục Thuế Quận … … …. hủy tờ khai thuế GTGT tháng … / …. để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên .

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận :
– Như trên .
– Lưu VP .
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

3.4. Mẫu công văn xin hủy tờ khai lệ phí môn bài đã nộp

CÔNG TY … … … … … … …

————————CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— o0o ———-Số : …………………..TP.HN, ngày … tháng …. năm … … .

CÔNG VĂN
( V / v : Đề nghị hủy tờ khai lệ phí môn bài năm … … )

Kính gửi : CỤC THUẾ QUẬN … … … … … … … …

– Tên doanh nghiệp : … … … … … … … … … … … …
– Mã số thuế : … … … … … … … … … .
– Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … …
– Người đại diện thay mặt theo pháp lý : … … … … … … … … … … … …
– Điện thoại : … … … … … … … … … ..

Căn cứ theo Điều 1, Nghị định 22/2020 / NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của nhà nước về việc sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định SỐ 139 / năm nay / NĐ-CP ngày 04/10/2016 của nhà nước pháp luật về lệ phí môn bài, Công ty … … … … … … … … … … … … … … … … … .. xây dựng ngày … … … … … … … thuộc đối tượng người dùng được miễn lệ phí môn bài năm …. ( năm đầu xây dựng ). Tuy nhiên, Công ty đã lỡ nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm …. vào ngày … … … … … .. trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. Nay Công ty lập văn bản này, kính mong Chi cục thuế Quận : … … … … … … … … .. hủy Tờ khai lệ phí môn bài năm …. mà Công ty chúng tôi đã nộp, để chúng tôi kê khai lệ phí môn bài năm …. theo đúng pháp luật .

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận :
– Như trên .
– Lưu VP .

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC
( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Trên đây là tổng hợp 1 số ít biên bản giải trình thuế mà doanh nghiệp cần biết. Trong quy trình hoạt động giải trí, doanh nghiệp không tránh khỏi những trường hợp gặp phải sai sót, chậm trễ trong việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng các công văn giải trình trên đây để triển khai giải trình với cơ quan thuế khi có nhu yếu nhằm mục đích tránh được nhiều rắc rối về mặt pháp lý .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours