Cách giải bài tập về Tính chất hóa học, tên gọi của este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Estimated read time 10 min read

Cách giải bài tập về Tính chất hóa học, tên gọi của este hay, chi tiết

Bài giảng: Tổng hợp bài tập Este – Lipit – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    – Nắm vững, vận dụng tốt các tính chất vật lý, hóa học của este.

– Cách gọi tên este : Tên este = tên gốc hidrocacbon R ’ + tên anion gốc axit ( đuôi at )

Ví dụ minh họa

Bài 1: Dãy nào sau đây được xếp đúng theo trật tự nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?
A. Đietyl ete, etyl clorua, ancol etylic, axit axetic
B. Ancol etylic, đietyl ete, etyl clorua, axit axetic
C. Axit axetic, ancol etylic, etyl clorua, đietyl ete
D. Etyl clorua, đietyl ete, ancol etylic, axit axetic
Hướng dẫn:
Để so sánh nhiệt độ sôi của các hợp chất hữu cơ thì :
– Trước hết phải so sánh những hợp chất có năng lực tạo link hidro ( link hidro liên phân tử ) và độ bền của các link này .
– Những hợp chất không tạo được link hidro thì phải so sánh phân tử khối của chúng .
Bài 2: Cho glixerol (glixerin) tác dụng với hỗn hợp hai axit béo C17H35COOH và C15H31COOH thì số loại trieste được tạo ra tối đa là:
A. 6 B. 3 C. 5 D. 8
Hướng dẫn:
Vì có 2 loại glixerit đơn thuần và 4 loại phức tạo gồm glixerit có hai gốc axit R1 và 1 gốc axit R2 ; loại gồm hai gốc axit R2 và một gốc axit R1 ( trong mỗi loại này gồm hai loại khác nhau là hai gốc axit giống nhau ở kế cận nhau và hai gốc axit giống nhau không kế cận nhau ) .
Đáp án A
Bài 3: Câu nào sau đây sai?
A. Chất béo ở điều kiện kèm theo thường là chất rắn
B. Chất béo nhẹ hơn nước .
C. Chất béo không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ
D. Chất béo có nhiều trong tự nhiên .
Hướng dẫn:
Chất béo ở điều kiện kèm theo thường, hoàn toàn có thể là chất rắn ( tristearin ) hoặc chất lỏng ( triolein )
Đáp án : A
Bài 4: A là một este có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tác dụng vừa đủ hai mol KOH trong dung dịch, tạo một muối và hai rượu hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. A là:
A. Metyl etyl malonat
B. Metyl Vinyl malonat
C. Vinyl alyl oxalat
D. Metyl etyl ađipat
Hướng dẫn:
A tính năng với 2 mol KOH ⇒ A là este hai chức ⇒ n = 2
⇒ A có CTPT là : C6H10O4
Nhận thấy :
CH3OOCCH2COOC2H5 + 2KOH → CH3OH + C2H5OH + KOOCCH2COOK
( thỏa mãn nhu cầu )
Vậy A là : etyl metyl malonat
Đáp án : A
Bài 5: Viết công thức cấu tạo các đồng phân este của C5H10O2.

Hướng dẫn:
C5H10O2 có ∆ = 1 nên đây là este đơn chức, no .
Có 9 đồng phân của este : H-COO-CH2-CH2-CH2-CH3
H-COO-CH ( CH3 ) – CH2-CH3 ; H-COO-CH2-CH ( CH3 ) – CH3
H-COO-C ( CH3 ) 3 ; CH3-COO-CH2-CH2-CH3
H3C-COO-CH ( CH3 ) 2 ; H3C-CH2-COO-CH2-CH3
CH3-CH2-CH2-COO-CH3 ; CH3-CH ( CH3 ) – COO-CH3
Bài 6: Viết công thức cấu tạo, gọi tên các đồng phần đơn chức, mạch hở có thể có của C3H6O2.

Hướng dẫn:
C3H6O2 có độ bất bão hòa ∆ = 1 và phân tử có hai nguyên tử oxi .
⇒ Có đồng phân về este đơn chức no và axit carboxylic đơn chức, no .
Đồng phân este : HCOOC2 H5 etyl fomiat
CH3COOCH3metyl axetat
Đồng phân axit cacboxylic : CH3CH2 COOH axit propionic

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chỉ số iot là số gam I2 cần để tính năng với 100 gam lipit
B. Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hòa các axit tự do có trong 1 gam chất béo .
C. Chỉ số xà phòng là số miligam KOH cần để xà phòng hóa trọn vẹn 1 gam chất béo .
D. Cả A, B, C đều đúng .
Hiển thị đáp án
Đáp án: D

Bài 2: Thành phần của mỡ tự nhiên là:
A. Este của axit stearic ( C17H35COOH )
B. Muối của axit béo .
C. Este của axit panmitic ( C15H31COOH )
D. Este của axit oleic ( C17H33COOH )
Hiển thị đáp án
Đáp án: D

Bài 3: Thành phần chủ yếu của nhiều loại bột giặt tổng hợp là:
A. Este của axit béo
B. Dẫn xuất của xenlulozơ
C. Ankyl sunfat
    D. Xà phòng nhân tạo

Hiển thị đáp án
Đáp án: C

Bài 4: Khi dầu mỡ thực động vật để lâu ngày sẽ có hiện tượng ôi dầu mỡ và có mùi đặc trưng. Đó là mùi của hợp chất nào sau đây.
A. Ancol
B. Hiđrocacbon thơm
C. Este
D. Andehit
Hiển thị đáp án
Đáp án: D

Bài 5: Để làm sạch vết dầu ăn dính trên quần áo ta nên dùng phương pháp nào sau đây?
A. Nhỏ vài giọt cồn vào vết dầu ăn
B. Giặt bằng nước
C. Giặt bằng xăng
D. Giặt bằng xà phòng
Hiển thị đáp án
Đáp án: D

Bài 6: Bơ nhân tạo được sản xuất từ hợp chất nào sau đây?
A. Protein
B. Gluxit
C. Lipit
D. Đường
Hiển thị đáp án
Đáp án: C

Bài 7: Khi thủy phân bất kì một chất béo nào thì cũng luôn thu được:
A. Axit oleic
B. Glixerol
C. Axit stearic
D. Axit panmitic
Hiển thị đáp án
Đáp án: B

Bài 8: Sản phẩm hidro hóa triglixerit của axit cacboxylic không no, được gọi là:
A. Dầu thực vật
B. Mỡ thực phẩm
C. Mỡ hóa học
D. Macgarin ( dầu thực vật hidro hóa )
Hiển thị đáp án
Đáp án: C

Bài 9: Dầu ăn là khái niệm dùng để chỉ:
A. Lipit thực vật
B. Lipit động vật hoang dã và một số ít ít lipit thực vật
C. Lipit thực vật và một số ít ít lipit động vật hoang dã
D. Lipit động vật hoang dã
Hiển thị đáp án
Đáp án: C

Bài 10: Cho este X có CTCT CH3COOCH=CH2. Câu nào sau đây sai?
A. X là este chưa no
B. X được điều chế từ phản ứng giữa rượu và axit tương ứng .
C. X hoàn toàn có thể làm mất màu nước brom
D. Xà phòng hóa cho mẫu sản phẩm là muối và anđehit .
Este CH3COOCH = CH2 được điều chế theo phản ứng :
CH3COOH + C2H2 → CH3COOCH = CH2
Hiển thị đáp án
Đáp án: B

Bài 11: Số công thức cấu tạo các đồng phần đơn chức, mạch hở có thể có của C4H6O2 là
A. 7 B. 4 C. 8 D. 5
Hiển thị đáp án
Đáp án: A
C4H6O2 có ∆ = 2 và hai nguyên tử oxi
Đồng phân este đơn chức, không no có một nối đôi ở gốc và đồng phân axit cacboxylic đơn chức không no một nối đôi ở gốc .
Đồng phân este : HCOOCH = CH-CH3 ; HCOOCH2-CH = CH2
CH3COOCH = CH2 ; CH2 = CHCOOCH3
Đồng phân axit cacboxylic : CH2 = CH-CH2-COOH
CH3-CH = CH-COOH
CH2 = C ( CH3 ) – COOH
Bài 12: Viết công thức cấu tạo các chất có tên sau đây:
a ) Isopropyl b ) alylmetacrylat
c ) Phenyl axetat d ) sec – Butyl fomiat
Hiển thị đáp án
Đáp án:
a ) CH3COOCH ( CH3 ) 2
b ) H2C = C ( CH3 ) – COO-CH2-CH = CH2
c ) CH3COOC6H5
d ) HCOO-CH ( CH3 ) – CH2-CH3

Bài giảng: Bài toán thủy phân Este, chất béo – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)
Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

este-lipit.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours