Câu 1, 2, 3 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Estimated read time 3 min read

2. Một trại chăn nuôi có 860 con vịt và 540 con gà. Mỗi ngày một con vịt hoặc một con gà ăn hết 80g thức ăn. Hỏi trại chăn nuôi đó phải chuẩn bị bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn để đủ cho số gà vịt đó ăn trong một ngày? (giải bằng hai cách)

1. a) Tính:
235 × ( 30 + 5 ) = … … … … …
                    = ……………

= … … … … …
5327 × ( 80 + 6 ) = … … … … …
= … … … … …
= … … … … …
b) Tính theo mẫu
Mẫu 237 × 21 = 237 × ( 20 + 1 )
= 237 × 20 + 237 × 1
= 4740 + 237
= 4977
4367 × 31 = … … … … …
= … … … … …
= … … … … …
= … … … … …
2. Một trại chăn nuôi có 860 con vịt và 540 con gà. Mỗi ngày một con vịt hoặc một con gà ăn hết 80 g thức ăn. Hỏi trại chăn nuôi đó phải sẵn sàng chuẩn bị bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn để đủ cho số gà vịt đó ăn trong một ngày ? ( giải bằng hai cách )
3. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 248 m, chiều rộng bằng \ ( { 1 \ over 4 } \ ) chiều dài. Tính chu vi khu đất đó .
Bài giải:
1. a ) Tính :
235 × ( 30 + 5 ) = 235 × 30 + 235 × 5
= 7050 + 1175
= 8225
5327 × ( 80 + 6 ) = 5327 × 80 + 5327 × 6
= 426160 + 31962
= 458122
b ) Tính theo mẫu
Mẫu 237 × 21 = 237 × ( 20 + 1 )
= 237 × 20 + 237 × 1
= 4740 + 237
= 4977
4367 × 31 = 4367 × ( 30 + 1 )
= 4367 × 30 + 4367 × 1
= 131010 + 4367
= 135377
2.

Tóm tắt:

Cách 1
Bài giải
Số con gà và vịt có trong trại chăn nuôi là :
860 + 540 = 1400 ( con )
Số ki – lô – gam thức ăn mà trại chăn nuôi phải chuẩn bị sẵn sàng trong một ngày là :
80 × 1400 = 112000 ( g )
Đổi 112000 g = 112 kg
Đáp số : 112 kg
Cách 2
Bài giải
Số ki – lô – gam thức ăn để đủ cho số gà đó ăn trong một ngày là :
540 x 80 = 43200 ( g )
Số ki – lô – gam thức ăn để đủ cho số vịt đó ăn trong một ngày là :
860 × 80 = 68800 ( g )
Tổng số ki-lô-gam thức ăn để đủ cho số gà, vịt dùng trong một ngày là :
43200 + 68800 = 112000 ( g )
Đáp số : 112 kg
4.

Tóm tắt:


Chu vi = ?

Bài giải

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là
248 : 4 = 62 ( m )
Chu vi khu đất hình chữ nhật là :
( 248 + 62 ) x 2 = 620 ( m )
Đáp số: 620 m

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours