Toán lớp 5 trang 98 Chu vi hình tròn – https://vietsofa.vn

Estimated read time 12 min read
 • Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập
  Tính chu vi của hình tròn trụ có nửa đường kính r : a ) r = 9 m ; b ) r = 4,4 dm ; a ) Tính đường kính hình tròn trụ có chu vi C = 15,7 m. b ) Tính nửa đường kính hình tròn trụ có chu vi C = 18,84 dm .
 • Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình tròn
  Tính diện tích quy hoạnh hình tròn trụ có nửa đường kính r : a ) r = 5 cm b ) r = 0,4 dm Tính diện tích quy hoạnh hình tròn trụ có đường kính d : a ) d = 12 cm b ) d = 7,2 dm
 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập
  Tính diện tích quy hoạnh hình tròn trụ có nửa đường kính r : a ) r = 6 cm ; b ) r = 0,35 dm .
 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập chung
  Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu đồ hình quạt
  Kết quả tìm hiểu về sự ưa thích các loại sắc tố của 120 học viên được cho trên biểu đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học viên : a ) Thích màu xanh ? b ) Thích màu đỏ ? c ) Thích màu trắng ? d ) Thích màu tím ?
 • Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập về tính diện tích
  Tính diện tích quy hoạnh của mảnh đất có size theo hình vẽ bên. Một khu đất có size theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích quy hoạnh khu đất đó .
 • Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
  Tính diện tích quy hoạnh mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết : AD = 63 m ; AE = 84 m ; BE = 28 m ; GC = 30 m .
 • Toán lớp 5 trang 106 Luyện tập chung
  Cho hình tam giác có diện tích quy hoạnh 5/8 mét vuông và chiều cao 50% m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó .
 • Toán lớp 5 trang 108 Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
  Viết số thích hợp vào ô trống : a ) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ( hình bên ). b ) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 3 cm, độ cao 4 cm. Tính diện tích quy hoạnh của mặt dưới MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN .
 • Toán lớp 5 trang 110 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
  Tính diện tích quy hoạnh xung quanh và diện tích quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 3 dm .
 • Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập
  Tính diện tích quy hoạnh xung quanh và diện tích quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật có : a ) Chiều dài 25 dm, chiều rộng 1,5 m và chiều cao 18 dm Một cái thùng không nắp dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,5 m, chiều rộng 0,6 m và chiều cao 8 dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quy hoạnh quét sơn là bao nhiêu mét vuông ?
 • Toán lớp 5 trang 111 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
  Tính diện tích quy hoạnh xung quanh và diện tích quy hoạnh toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5 m. Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng có dạng hình lập phương có cạnh 2,5 dm. Tính diện tích quy hoạnh bìa cần dùng để làm hộp ( không tính mép dán ) .
 • Toán lớp 5 trang 112 Luyện tập
  Tính diện tích quy hoạnh xung quanh và diện tích quy hoạnh toàn phần của hình lập phương có cạnh 2 m 5 cm. Mảnh bìa nào dưới đây hoàn toàn có thể gấp được một hình lập phương ?
 • Toán lớp 5 trang 113, 114 Luyện tập chung
  Tính diện tích quy hoạnh xung quanh và diện tích quy hoạnh toàn phần của hình hộp chữ nhật có : a ) Chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,1 m và chiều cao 0,5 m. b ) Chiều dài 3 m, chiều rộng 15 dm và chiều cao 9 dm .
 • Toán lớp 5 trang 115 Thể tích của một hình
  Trong hai hình dưới đây : Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ ? Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ ? Hình nào có thể tích lớn hơn .
 • Toán lớp 5 trang 118 Mét khối
  a ) Đọc các số đo sau : 15 m3 ; 205 m3 ; 0,911 m3. b ) Viết các số đo thể tích : Bảy nghìn hai trăm mét khối ; Bốn trăm mét khối ; Một phần tám mét khối ; Không phẩy không năm mét khối .
 • Toán lớp 5 trang 119 Luyện tập
  Đọc các số đo:
  5m3; 2010cm3; 2005dm3; 10,125m3; 0,109cm3;

 • Toán lớp 5 trang 121 Thể tích hình hộp chữ nhật
  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c. a ) a = 5 cm ; b = 4 cm ; c = 9 cm. b ) a = 1,5 m ; b = 1,1 m ; c = 0,5 m .
 • Toán lớp 5 trang 122, 123 Thể tích hình lập phương
  Viết số đo thích hợp vào ô trống : Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75 m. Mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại đó cân nặng 15 kg. Hỏi khối sắt kẽm kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
 • Toán lớp 5 trang 123 Luyện tập chung
  Một hình lập phương có cạnh 2,5 cm. Tính diện tích quy hoạnh một mặt, diện tích quy hoạnh toàn phần và thể tích của hình lập phương đó .
 • Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện tập chung
  Bạn Dung tính nhẩm 15 % của 120 như sau : 10 % của 120 là 12 5 % của 120 là 6 Vậy : 15 % của 120 là 18. a ) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5 % của 240 theo cách tính của bạn Dung : … % của 240 là … … % của 240 là … … % của 240 là … Vậy : 17,5 % của 240 là … b ) Hãy tính 35 % của 520 và nêu cách tính .
 • Toán lớp 5 trang 126 Giới thiệu hình trụ – Giới thiệu hình cầu
  Trong các hình dưới đây có hình nào là hình tròn trụ ? Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu ?
 • Toán lớp 5 trang 127 Luyện tập chung
  Cho hình thang vuông ABCD ( xem hình vẽ ) có AB = 4 cm, DC = 5 cm, AD = 3 cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC. a ) Tính diện tích quy hoạnh mỗi hình tam giác đó. b ) Tính tỉ số Xác Suất của diện tích quy hoạnh hình tam giác ABD và diện tích quy hoạnh hình tam giác BDC .
 • Toán lớp 5 trang 128 Luyện tập chung
  Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 m, chiều rộng 50 cm, độ cao 60 cm. a ) Tính diện tích quy hoạnh kính dùng làm bể cá đó ( bể không có nắp ). b ) Tính thể tích bể cá đó .
 • Toán lớp 5 trang 96, 97 Hình tròn, đường tròn
  Vẽ hình tròn trụ có : a ) Bán kính 3 cm ; b ) Đường kính 5 cm .
 • Toán lớp 5 trang 95 Luyện tập chung
  Tính diện tích quy hoạnh hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là :
 • Toán lớp 5 trang 94 Luyện tập
  Tính diện tích quy hoạnh hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là a và b, chiều cao h :
 • Toán lớp 5 trang 93, 94 Diện tích hình thang
  Tính diện tích quy hoạnh hình thang biết : a ) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm ; chiều cao là 5 cm. b ) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m ; chiều cao là 10,5 m .
 • Toán lớp 5 trang 91, 92 Hình thang
  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang : Trong ba hình dưới đây, hình nào có : – Bốn cạnh và bốn góc ? – Hai cặp cạnh đối lập song song ? – Chỉ có một cặp cạnh đối lập song song ?
 • Toán lớp 5 trang 89, 90 Luyện tập chung
  Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là: Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:A.5% B.20% C.80% D.100%

 • Toán lớp 5 trang 88, 89 Luyện tập
  Tính diện tích quy hoạnh hình tam giác có độ dài đáy là ( a ) và chiều cao là h : a ) a = 30,5 dm và h = 12 dm. b ) a = 16 dm và h = 5,3 m
 • Toán lớp 5 trang 88 Diện tích hình tam giác
  Tính diện tích quy hoạnh hình tam giác có : a ) Độ dài đáy là 8 cm và chiều cao là 6 cm. b ) Độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao là 1,2 dm. Tính diện tích quy hoạnh tam giác .
 • Toán lớp 5 trang 86 Hình tam giác
  Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây :

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours