Dạng 4. Các bài toán thực tế Chủ đề 5 Ôn hè Toán 6>

Estimated read time 4 min read
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơnTrong đời sống hàng ngày người ta dùng các số mang dấu ” – ” và dấu ” + ” để chỉ các đại lượng hoàn toàn có thể xét theo hai chiều khác nhau . Bài tập

Bài 1:

Công ty của ông An trong năm 2022 lỗ ( hay lãi ) bao nhiêu tiền ? Biết rằng quý I, công ty lãi 200 triệu đồng ; quý II, công ty lỗ 1 tỷ 100 triệu đồng ; quý III, công ty lỗ 300 triệu đồng ; quý IV, công ty lãi 800 triệu đồng .
Bài 2:
Một công nhân được giao sản xuất 200 mẫu sản phẩm. Trong đó, mỗi mẫu sản phẩm hoàn thành xong đạt chất lượng thì được 80 000 đồng, mỗi loại sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 30 000 đồng. Người công nhân đó đã sản xuất được 180 mẫu sản phẩm đạt chất lượng, còn lại là không đạt. Nhưng do hoàn thành xong chậm quy trình tiến độ nên người đó bị phạt thêm 150 000 đồng. Tính số tiền người đó được nhận .Lời giải chi tiết:

Bài 1:
Công ty của ông An trong năm 2022 lỗ ( hay lãi ) bao nhiêu tiền ? Biết rằng quý I, công ty lãi 200 triệu đồng ; quý II, công ty lỗ 1 tỷ 100 triệu đồng ; quý III, công ty lỗ 300 triệu đồng ; quý IV, công ty lãi 800 triệu đồng .
Phương pháp
Số tiền lỗ biểu lộ bởi số tiền lãi là số âm .
Tính tổng số tiền lãi của công ty sau 4 quý .
Lời giải

Đổi 1 tỷ 100 triệu = 1100 triệu.

Công ty của ông An trong năm 2022 lãi số tiền là :
200 + ( – 1100 ) + ( – 300 ) + 800 = – 400 ( triệu đồng )
Vậy công ty lỗ 400 triệu đồng trong năm 2022 .
Chú ý : Đổi đơn vị chức năng
Bài 2:
Một công nhân được giao sản xuất 200 loại sản phẩm. Trong đó, mỗi mẫu sản phẩm hoàn thành xong đạt chất lượng thì được 80 000 đồng, mỗi loại sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 30 000 đồng. Người công nhân đó đã sản xuất được 180 mẫu sản phẩm đạt chất lượng, còn lại là không đạt. Nhưng do triển khai xong chậm quy trình tiến độ nên người đó bị phạt thêm 150 000 đồng. Tính số tiền người đó được nhận .
Phương pháp

Tính tổng số tiền được nhận được cho 180 sản phẩm đạt chất lượng, 20 sản phẩm không đạt và số tiền phạt.

Lời giải

Số sản phẩm không đạt là: 200 – 180 = 20 ( sản phẩm)

Số tiền người đó được nhận là :
180. 80 000 + 20. ( – 30 000 ) + ( – 150 000 ) = 13 650 000 ( đồng )
Đáp số : 13 650 000 đồng.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours