Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 nâng cao năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

Estimated read time 15 min read

Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 nâng cao năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 nâng cao năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

Để học tốt Toán lớp 4, phần dưới đây liệt kê các Đề kiểm tra Toán lớp 4 Cuối kì 2 tinh lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm trên cao trong các bài thi môn Toán lớp 4 .
Tải xuống

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao – Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) – 3708 là :
A. 863 B. 864 C. 846 D. 854
Câu 2: Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.
A. 270 cm² B. 27 cm² C. 540 cm² D. 54 cm²
Câu 3: Phân số gấp 4 lần phân số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)
là:
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)
Câu 4: Các số chia hết cho cả 2 và 5 là:
A. 348, 7646
B. 255, 4230, 8070
C. 255, 348, 7646
D. 4230, 8070
Câu 5: Trong các phân số sau: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)
, phân số nào nhỏ nhất ?

Quảng cáo

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)
Câu 6: Tìm x biết x + 18 = 57 – 30
A. x = 9 B. x = 12 C. x = 15 D. x = 18

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)
Câu 2 (3 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 150m, chiều rộng bằng Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)
chiều dài. Người ta mở đường đi xung quanh vườn rộng 2m. Tính diện tích con đường đó.

Câu 3 (2 điểm): Tổng của hai số lẻ bằng 84. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 7 số chẵn liên tiếp.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm :

Quảng cáo

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B D C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)
Câu 2 (3 điểm):
Nửa chu vi mảnh vườn là :
150 : 2 = 75 m
Ta có sơ đồ
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)
Tổng số phần bằng nhau là :
3 + 2 = 5 ( phần )
Chiều rộng mảnh vườn là :
75 : 5 x 2 = 30 ( m )
Chiều dài mảnh vườn là :
75 – 30 = 45 ( m )
Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là :
30 x 45 = 1350 ( mét vuông )
Diện tích mảnh vườn không kể lối đi là
( 30 – 2 ) x ( 45 – 2 ) = 1204 ( mét vuông )
Diện tích con đường là
1350 – 1204 = 146 ( mét vuông )
Đáp số : 146 mét vuông
Câu 3 (2 điểm):
Hiệu của hai số : 7 x 2 = 14
Số thứ nhất là : ( 84 + 14 ) : 2 = 49
Số thứ hai là : 84 – 49 = 35
Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao – Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tìm x biết x là số lẻ chia hết cho 7 và 43 < x < 55 A. 55 B. 49 C. 45 D. 50 Câu 2: Phân số lớn nhất trong các phân số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)
là:
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)
Câu 3: năm = …….. tháng.
A. 45 B. 30 C. 26 D. 76
Câu 4: Một hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 57m, độ dài đường chéo thứ hai gấp đôi độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?
A. 114 mét vuông B. 3249 mét vuông C. 6498 mét vuông D. 1624 mét vuông
Câu 5: Tỉ lệ bản đồ là 1: 50000, độ dài thật là 7km. Độ dài thu nhỏ trên bản đồ là:
A. 14 cm B. 14 m C. 35 cm D. 14 dm
Câu 6: Trong các số 28; 57; 450; 250. Số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là:
A. 28 B. 450 C. 57 D. 250

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)
Câu 2 (3 điểm): Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 4B trồng được nhiều hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại kém lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Câu 3 (2 điểm): Tính nhanh tổng sau
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm :

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C B B A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)
Câu 2 (3 điểm):
Theo bài ra ta có sơ đồ
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)
Theo sơ đồ ta thấy 3 lần số cây lớp 4A trồng là
120 – ( 5 + 5 + 8 ) = 102 ( cây )
Số cây lớp 4A trồng được là
102 : 3 = 34 ( cây )
Số cây lớp 4B trồng được là
34 + 5 = 39 ( cây )
Số cây lớp 4C trồng được là
39 + 8 = 47 ( cây )
Đáp số : 4A : 34 cây, 4B : 39 cây, 4C : 47 cây
Câu 3 (2 điểm) :
Nhân cả hai vế với 3 ta có
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)
Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao – Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị của biểu thức 125 x 2 + 36 x2 là:
A. 572 B. 322 C. 233 D. 286
Câu 2: Hình bình hành có ….. cặp cạnh song song? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 3: Số thích hợp lần lượt điền vào chỗ chấm của 73 038 g = ….kg…..g là:
A. 73 ; 38 B. 7 ; 3038 C. 73 ; 83 D. 7303 ; 8
Câu 4: Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều dài là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là:
A. 24 cm2 B. 126 cm2 C. 135 cm2 D. 720 cm2
Câu 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thu hoạch được Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
kg thóc. Hỏi trên cả thủa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?
A. 6 tạ B. 7 tạ C. 8 tạ D. 10 tạ
Câu 6: Viết các số hoặc phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Câu 2 (3 điểm): Một cửa hàng nhận về một số quyến sách Toán 4. Trong hai lần bán hết Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
số sách, biết lần hai bán nhiều hơn lần đầu Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
số sách và sau hai lần bán cửa hàng còn lại 98 quyển sách. Hỏi
a. Mỗi lần shop bán được bao nhiêu quyển sách
b. Số sách shop nhận về là bao nhiêu quyển ?
Câu 3 (2 điểm): Tính nhanh
a. 54×113 + 45×113 + 113b. 256×236 + 256×256 – 256

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm :

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B B A C C D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Câu 2 (3 điểm) :
Phân số chỉ số sách bán lần một
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Phân số chỉ số sách bán lần hai
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Phân số chỉ số sách còn lại
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Số sách shop nhận về là
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Số sách bán lần thứ nhất là
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Số sách bán lần thứ hai là
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Đáp số : a. 196 quyển, 294 quyển
b. 588 quyển
Câu 3 (2 điểm) :
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)
Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao – Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị của biểu thức

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)là:
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
Câu 2: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
Câu 3: Trên bản đồ tỷ lệ 1 : 200, chiều rộng phòng học của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật của phòng học đó là mấy mét ?
A. 9 m B. 6 m C. 8 m D. 4 m
Câu 4: Hiệu hai số 15, Số lớn gấp đôi số bé. Số bé là :
A. 45 B. 27 C. 13 D. 15
Câu 5: Một cửa hàng lương thực đợt một bán 40 bao gạo, mỗi bao nặng 70kg. Đợt hai bán 65 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg. Hỏi cả hai đợt cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
A. 3530 kg B. 3125 kg C. 5050 kg D. 6050 kg
Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để : Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)là :
A. 15 B. 21 C. 4 D. 5

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
Câu 2 (3 điểm): Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Câu 3 (2 điểm): Tìm các phân số lớn hơn Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
và khác với số tự nhiên, biết rằng nếu lấy mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cộng với 2 thì giá trị phân số không thay đổi ?.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm :

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D C B D D C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
Câu 2 (3 điểm) :
Hiệu số tuổi của hai mẹ con không đổi khác theo thời hạn và luôn bằng 28 tuổi .
Ta có sơ đồ tuổi hai mẹ con sau 3 năm
Tuổi con sau 3 năm
Tuổi mẹ sau 3 năm
Dựa vào sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là : 5 – 1 = 4 ( phần )
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
Đáp số : 4 tuổi
Câu 3 (2 điểm) :
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)
Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao – Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là:
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)
Câu 2: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:
A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12 mét vuông D. 24 dm2Câu 3: Các phân số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)
được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)
Câu 4: Bản đồ sân vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bản đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?
A. 1 km B. 100 km C. 300 km D. 300 dm
Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
8m2 9dm2 = ………..cm2
8 m9dm = … … … .. cmA. 80900 B. 890000 C. 8900 D. 800900
Câu 6: Giá trị của biểu thức là:
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x:
a ) 1200 : 24 – ( 17 – x ) = 36
b ) 9 x ( x + 5 ) = 729
Câu 2 (3 điểm ): Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm :

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :
a. 1200 : 24 – ( 17 – x ) = 36
50 – ( 17 – x ) = 36
17 – x = 50 – 36
17 – x = 14
x = 17 – 14
x = 3
b. 9 × ( x + 5 ) = 729
x + 5 = 729 : 9
x + 5 = 81
x = 81 – 5
x = 76
Câu 2 (3 điểm):
Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau .
Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả .
Nếu thêm 24 quả vào rổ thứ nhất thì số cam rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam rổ thứ hai .
Ta có sơ đồ :
Nhìn vào sơ đồ ta thấy :
Số cam ở rổ thứ nhất là :
20 : 2 – 4 = 6 ( quả )
Số cam rổ thứ hai là :
6 + 4 = 10 ( quả )
Đáp số : 6 quả, 10 quả
Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)
Câu 3 (2 điểm) :
Các số có 3 chữ số giống nhau là :
111 ; 222 ; 333 ; 444 ; 555 ; 666 ; 777 ; 888 ; 999 .
Các số : 111 ; 222 ; 333 ; 444 ; 555 bị loại
Vì số : 555 – 543 < * * * Còn lại ta có : 666 - 543 = 123 777 - 543 = 234 888 - 543 = 345 999 - 543 = 456 Vậy ta có 4 số là : 123 ; 234 ; 345 ; 456 . Đáp số : 123 ; 234 ; 345 ; 456 . Tải xuống
Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi, bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours