50 bài tập về có chất dư trong phản ứng (có đáp án 2022) – Hoá học 8

Estimated read time 10 min read
Với cách giải Bài tập có chất dư trong phản ứng và cách giải môn Hóa học lớp 8 gồm giải pháp giải chi tiết cụ thể, bài tập minh họa có giải thuật và bài tập tự luyện sẽ giúp học viên biết cách làm bài tập Bài tập có chất dư trong phản ứng và cách giải. Mời các bạn đón xem :

Bài tập có chất dư trong phản ứng và cách giải

A. Lý thuyết & phương pháp giải

Các bước thực hiện:

– Bước 1 : Đổi dữ kiện đề bài cho về số mol
– Bước 2 : Viết phương trình hóa học và cân đối : aA + bB → cC + dD
– Bước 3 : Lập tỉ lệ tìm chất dư bằng cách so sánh tỉ lệ nAavà nBb ( nA, nB lần lượt là số mol của A và B )
+ nAa = nBb suy ra A, B là 2 chất phản ứng hết ( vừa đủ )
+ nAa > nBb suy ra sau phản ứng A còn dư, B phản ứng hết
+ nAa < nBb suy ra sau phản ứng A phản ứng hết và B còn dư - Bước 4 : Tính số mol các chất đề bài nhu yếu theo chất phản ứng hết rồi suy ra khối lượng, thể tích theo nhu yếu đề bài . Chú ý : Nếu đề bài cho dữ kiện tính được cả số mol chất tham gia phản ứng và mẫu sản phẩm thì tính toán số mol chất phản ứng, theo số mol chất mẫu sản phẩm .

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đốt cháy 3,2 gam S trong 6,4 g khí oxi tạo thành sunfurơ (SO2). Tính khối lượng SO2 sau phản ứng.

Hướng dẫn giải

Ta có nS = 3,2 : 32 = 0,1 mol, nO2 = 6,4 : 32 = 0,2 mol
Phương trình hóa học S + O2 → to SO2
Xét tỉ lệ nS1 = 0,1 < nO21 = 0,2 Suy ra sau phản ứng S hết, O2 dư, nên số mol SO2 tính theo số mol của S S + O2 → toSO2 0,1 → 0,1 ( mol ) Vậy khối lượng của SO2 là 0,1. 64 = 6,4 g .

Ví dụ 2: Cho 16,2 g ZnO tác dụng với 0,6 mol dung dịch HCl, thu được ZnCl2 và nước. Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành sau phản ứng.

Hướng dẫn giải

Có số mol của ZnO là : nZnO = 16,281 = 0,2 mol, nHCl = 0,6 mol
Phương trình phản ứng : ZnO + 2HC l → ZnCl2 + H2O
Xét tỉ lệ : nZnO1 = 0,2 < nHCl2 = 0,3 Sau phản ứng ZnO hết, HCl dư nên số mol tính theo số mol của ZnO ZnO + 2HC l → ZnCl2 + H2O0, 2 0,2 mol Vậy khối lượng của ZnCl2 là 0,2. 136 = 27,2 g

Ví dụ 3: Cho phương trình phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Biết rằng khi cho 5,6 g Fe tính năng với 32 g CuSO4 thì thu được FeSO4 và m ( g ) Cu. Tính m .

Hướng dẫn giải

Ta có nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol, nCuSO4 = 32 : 160 = 0,2 mol
Phương trình phản ứng : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Có tỉ lệ nFe1 = 0,1 < nCuSO41 = 0,2 Sau phản ứng Fe hết, CuSO4 dư nên số mol của Cu tính theo số mol của Fe Suy ra nCu = nFe = 0,1 mol Vậy khối lượng của Cu là : m = 0,1. 64 = 6,4 g .

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Cho 0,65 g Zn tác dụng với 9,8 g H2SO4. Sau phản ứng thu được hỗn hợp X và khí H2. Tính thể tích khí H2 (đktc)

A. 0,112 lít

B. 0,448 lít

C. 0,336 lít

D. 0,224 lít

Đáp án: Chọn D

Có nZn = 0,01 mol, nH2SO4 = 0,1 mol
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Xét tỉ lệ nZn1 = 0,01 < nH2SO41 = 0,1 mol Sau phản ứng Zn hết, H2SO4 dư nên số mol khí H2 tính theo số mol Zn Suy ra số mol H2 = 0,01 mol Vậy thể tích khí H2 là 0,01. 22,4 = 0,224 lít

Câu 2: Cho phương trình phản ứng: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Hỏi sau phản ứng Kết luận nào sau đây đúng biết khối lượng Mg là 2,4 g, khối lượng của HCl là 5,475 g .

A. Mg là chất dư

B. HCl là chất dư

C. Cả 2 chất cùng dư

D. Cả 2 chất cùng hết

Đáp án : Chọn A
Có số mol của Mg là 0,1 mol, số mol của HCl là 0,15 mol
Xét tỉ lệ nMg1 = 0,1 > nHCl2 = 0,075
Sau phản ứng HCl hết, Mg dư .

Câu 3: Cho 3,2 g Cu tác dụng với 0,8 g O2 thu được khối lượng CuO là

A. 4,8 g

B. 1,6 g

C. 3,2 g

D. 4 g

Đáp án: Chọn D

Số mol Cu là 0,05 mol, số mol O2 là 0,025 mol
Phương trình phản ứng : 2C u + O2 → to 2C uO
Xét tỉ lệ nCu2 = 0,025 = nO21 = 0,025
Sau phản ứng số mol của Cu và O2 bằng nhau nên phản ứng vừa đủ suy ra tính theo sô mol của Cu hay O2 đều được
Phương trình phản ứng : 2C u + O2 → to2CuO
2 mol → 2 mol
0,05 mol → 0,05 mol
Vậy khối lượng của CuO là 0,05. 80 = 4 g

Câu 4: Đốt cháy 9,3 g Photpho trong bình chứa 8,96 lít oxi (đktc). Hãy cho biết sau phản ứng chất nào phản ứng hết.

A. P

B. O2

C. Cả 2 chất đều phản ứng hết

D. Cả 2 chất đều dư

Đáp án: Chọn A

Có số mol của P là : 0,3 mol và số mol của O2 là 0,4 mol
Phương trình phản ứng 4P + 5O2 → to 2P2 O5
Tỉ lệ nP4 = 0,075 < nO25 = 0,08 Sau phản ứng P hết, O2 dư .

Câu 5: Cho 0,4 mol Al phản ứng với 63,9 g Cl2. Sau phản ứng thu được m gam AlCl3. Tính m

A. 4,50 g

B. 45,50 g

C. 40,05 g

D. 4,05 g

Đáp án: Chọn C

Có số mol của Cl2 là 0,9 mol
Phương trình phản ứng : 2A l + 3C l2 → to 2A lCl3
Xét tỉ lệ nAl2 = 0,2 < nCl23 = 0,3 Sau phản ứng Al hết, Cl2 dư nên số mol của AlCl3 tính theo số mol của Al Suy ra số mol của AlCl3 là 0,4 mol Vậy khối lượng của AlCl3 là m = 0,3. 133,5 = 40,05 g .

Câu 6: Dẫn 6,72 lít khí H2 ở đktc qua ống nghiệm chứa 16 g Fe2O3 nung nóng. Kết thúc phản ứng thu được a gam kim loại Fe và b gam nước. Giá trị a và b lần lượt là

A. 11,2 g và 5,4 g

B. 10,2 g và 6 g

C. 11,2 g và 6 g

D. 10,2 g và 5,4 g

Đáp án: Chọn A

Ta có số mol của H2 là : 0,3 mol, số mol của Fe2O3 là 0,1 mol
Phương trình phản ứng : 3H2 + Fe2O3 → to 2F e + 3H2 O
Ta có nH23 = 0,1 = nFe2O31 = 0,1
Suy ra phản ứng vừa đủ .
3H2 + Fe2O3 → 2F e + 3H2 O0, 3 0,1 0,2 0,3 mol
Vậy khối lượng Fe thu được là a = 0,2. 56 = 11,2 g
Khối lượng H2O thu được là b = 0,3. 18 = 5,4 g

Câu 7: Cho 12,4 g Na2O tác dụng với 0,3 mol H2O, kết thúc phản ứng thu được NaOH. Hỏi chất nào dư và dư bao nhiêu gam?

A. Na2O dư, 3,6 g

B. H2O dư, 3,6 g

C. Na2O dư, 1,8 g

D. H2O dư, 1,8 g

Đáp án : Chọn D
Ta có nNa2O = 0,2 mol, nH2O = 0,3 mol
Phương trình phản ứng : Na2O + H2O → 2N aOH
Ta có tỉ lệ nNa2O1 = 0,2 < nH2O1 = 0,3 Sau phản ứng Na2O hết, H2O dư Na2O + H2O → 2N aOH0, 2 0,2 mol Số mol H2O dư là 0,3 – 0,2 = 0,1 mol Khối lượng H2O dư là 0,1. 18 = 1,8 g .

Câu 8: Cho phương trình phản ứng sau:

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2N aCl
Biết cho 20,8 g BaCl2 tính năng với 0,2 mol Na2SO4 thu được x gam NaCl. Giá trị của x là

A. 14,7 g

B. 13,7 g

C. 12,7 g

D. 11,7 g

Đáp án : Chọn D
Số mol của BaCl2 là : 0,1 mol
Xét tỉ lệ nBaCl21 = 0,1 < nNa2SO41 = 0,2 Sau phản ứng BaCl2 hết, Na2SO4 dư Suy ra số mol của NaCl tính theo số mol của BaCl2 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2N aCl0, 1 0,2 mol Vậy khối lượng của NaCl là : x = 0,2. 58,5 = 11,7 g .

Câu 9: Đốt cháy 2,3 g Na trong bình chứa 2,24 lít khí O2 (đktc), cho phương trình phản ứng: 4Na + O2 → 2Na2O. Sau phản ứng chất dư là

A. Cả 2 chất đề dư

B. Na dư

C. O2 dư

D. Cả 2 đều hết

Đáp án : Chọn C
Có nNa = 0,1 mol, nO2 = 0,1 mol
Phương trình phản ứng : 4N a + O2 → to 2N a2O
Tỉ lệ nNa4 = 0,025 < nO21 = 0,1 Sau phản ứng Na hết, O2 dư .

Câu 10: Cho 2,8 g Fe phản ứng với 0,1 mol HCl theo phương trình:

Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
Sau phản ứng thu được V ( lít ) khí H2 ở đktc. Giá trị của V là

A. 1,12 lít

B. 0,48 lít

C. 3,36 lít

D. 2,24 lít

Đáp án : Chọn A
Số mol Fe là : 2,8 : 56 = 0,05 mol

Xét tỉ lệ  nFe1= 0,05 =  nHCl2= 0,05

Phản ứng vừa đủ, suy ra số mol của H2 = 0,05 mol
Vậy thể tích của H2 là : V = 0,05. 22,4 = 1,12 lít .

Xem thêm các dạng bài tập và công thức Hoá học lớp 8 hay, chi tiết khác:

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours