Các dạng toán tìm X lớp 3 có ví dụ giải

Estimated read time 6 min read

Tìm X là dạng toán cơ bản trong chương trình Toán lớp 3. Để làm được bài toán tìm X các em cần phải kết hợp các phép tính đã học.

Nếu nắm chắc các phép tính nhân, chia, cộng, trừ cùng với các quy tắc chuyển vế linh động thì chắc như đinh các em học viên lớp 3 sẽ làm được tổng thể các bài toán tìm X cơ bản trong chương trình học .

Tìm X là gì?

Tìm X là dạng toán tìm giá trị của ẩn X trong một phép tính .

Dạng toán tìm X các em đã được học trong chương trình Toán lớp 2 .

Ví dụ: Tìm X

a ) X + 1035 = 2130X = 2130 – 1035X = 1095b ) X : 35 = 24X = 24 x 35X = 840

Các kiến thức cần nhớ trong bài toán tìm X

– Các phép tính:

+ Phép cộng : Số hạng + Số hạng = Tổng+ Phép trừ : Số bị trừ – Số trừ = Hiệu+ Phép nhân : Thừa số x Thừa số = Tích+ Phép chia : Số bị chia : Số chia = Thương

– Quy tắc thực hiện phép tính:

+ Nhân chia trước, cộng trừ sau .+ Nếu chỉ có cộng trừ, hoặc chỉ có nhân chia thì triển khai từ trái qua phải .

Các dạng bài tập tìm X lớp 3

Dạng 1: Tìm x trong tổng, hiệu, tích, thương của số cụ thể ở vế trái – số nguyên ở vế phải

Phương pháp :– Bước 1 : Nhớ lại quy tắc, thứ tự của phép cộng, trừ, nhân, chia– Bước 2 : tiến hành giám sátVí dụ : Tìm X

Ví dụ 1:

a) 1264 + X = 9825X = 9825 – 1264X = 8561 b) X + 3907 = 4015X = 4015 – 3907X = 108
c) 1521 + X = 2024X = 2024 – 1521X = 503 d) 7134 – X = 1314X = 7134 – 1314X = 5820
e) X – 2006 = 1957X = 1957 + 2006X = 3963

Ví dụ 2:

a) X x 4 = 252X = 252 : 4X = 63 b) 6 x X = 558X = 558 : 6X = 93
c) X : 7 = 103X = 103 x 7X = 721 d) 256 : X = 8X = 256 : 8X = 32

Dạng 2: Bài toán có tổng, hiệu, tích, thương của một số cụ thể ở vế trái – biểu thức ở vế phải

Phương pháp :– Bước 1 : Nhớ lại quy tắc thực thi phép tính nhân, chia, cộng, trừ– Bước 2 : Thực hiện phép tính giá trị biểu thức vế phải trước, sau đó mới thực thi bên trái– Bước 3 : Trình bày, đo lường và thống kêVí dụ : Tìm X

Ví dụ 1:

a) X : 5 = 800 : 4X : 5 = 200X = 200 x 5X = 1000 b) X : 7 = 9 x 5X : 7 = 45X = 45 x 7X = 315
c) X x 6 = 240 : 2X x 6 = 120X = 120 : 6X = 20 d) 8 x X = 128 x 38 x X = 384X = 384 : 8X = 48
e) X : 4 = 28 + 7X : 4 = 35X = 35 x 4X = 140 g) X x 9 = 250 – 25X x 9 = 225X = 225 : 9X = 25

Ví dụ 2:

a) X + 5 = 440 : 8X + 5 = 55X = 55 – 5X = 50 b) 19 + X = 384 : 819 + X = 48X = 48 – 19X = 29
c) 25 – X = 120 : 625 – X = 20X = 25 – 20X = 5 d) X – 35 = 24 x 5X – 35 = 120X = 120 + 35X = 155

Dạng 3: Tìm X có vế trái là biểu thức hai phép tính và vế phải là một số nguyên

Phương pháp :– Bước 1 : Nhớ lại kiến thức và kỹ năng phép cộng trừ nhân chia– Bước 2 : Thực hiện phép cộng, trừ trước rồi mới triển khai phép chia nhân sau– Bước 3 : Khai triển và giám sátVí dụ : Tìm X

Ví dụ 1:

a) 403 – X : 2 = 30X : 2 = 403 – 30X : 2 = 373X = 373 x 2X = 746 b) 55 + X : 3 = 100X : 3 = 100 – 55X : 3 = 45X = 45 x 3X = 135
c) 75 + X x 5 = 100X x 5 = 100 – 75X x 5 = 25X = 25 : 5

X = 5

d) 245 – X x 7 = 70X x 7 = 245 – 70X x 7 = 175X = 175 : 7X = 25

Dạng 4: Tìm X có vế trái là một biểu thức hai phép tính – vế phải là tổng hiệu tích thương của hai số

Phương pháp :– Bước 1 : Nhớ quy tắc giám sát phép cộng trừ nhân chia– Bước 2 : Tính toán giá trị biểu thức vế phải trước, sau đó rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần thống kê giám sát trước so với phép cộng trừ– Bước 3 : Khai triển và thống kê giám sátVí dụ : Tìm X

Ví dụ 1:

a) 375 – X : 2 = 500 : 2375 – X : 2 = 250X : 2 = 375 – 250X : 2 = 125X = 125 x 2X = 250 b) 32 + X : 3 = 15 x 532 + X : 3 = 75X : 3 = 75 – 32X : 3 = 43X = 43 x 3X = 129
c) 56 – X : 5 = 5 x 656 – X : 5 = 30X : 5 = 56 – 30X : 5 = 26X = 26 x 5X = 130 d) 45 + X : 8 = 225 : 345 + X : 8 = 75X : 8 = 75 – 45X : 8 = 30X = 30 x 8X = 240

Ví dụ 2:

a) 125 – X x 5 = 5 + 45125 – X x 5 = 50X x 5 = 125 – 50X x 5 = 75X = 75 : 5X = 15 b) 350 + X x 8 = 500 + 50350 + X x 8 = 550X x 8 = 550 – 350X x 8 = 200X = 200 : 8X = 25
c) 135 – X x 3 = 5 x 6135 – X x 3 = 30X x 3 = 135 – 30X x 3 = 105X = 105 : 3X = 35 d) 153 – X x 9 = 252 : 2153 – X x 9 = 126X x 9 = 153 – 126X x 9 = 27X = 27 : 9X = 3

Dạng 5: Tìm x có vế trái là một biểu thức có dấu ngoặc đơn – vế phải là tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Phương pháp :– Bước 1 : Nhớ lại quy tắc so với phép cộng trừ nhân chia– Bước 2 : Tính toán giá trị biểu thức vế phải trước, sau đó mới thực thi các phép tính bên vế trái. ở vế trái thì triển khai ngoài ngoặc trước trong ngoặc sau

Ví dụ: Tìm X
Ví dụ 1:

a) (X – 3) : 5 = 34( X – 3 ) = 34 x 5X – 3 = 170X = 170 + 3X = 173 b) (X + 23) : 8 = 22X + 23 = 22 x 8X + 23 = 176X = 176 – 23X = 153
c) (45 – X) : 3 = 1545 – X = 15 x 345 – X = 45X = 45 – 45X = 0 d) (75 + X) : 4 = 5675 + X = 56 x 475 + x = 224X = 224 – 75X = 149

Ví dụ 2:

a) (X – 5) x 6 = 24 x 2( X – 5 ) x 6 = 48( X – 5 ) = 48 : 6X – 5 = 8X = 8 + 5X = 13 b) (47 – X) x 4 = 248 : 2( 47 – X ) x 4 = 12447 – X = 124 : 447 – X = 31X = 47 – 31X = 16
c) (X + 27) x 7 = 300 – 48( X + 27 ) x 7 = 252X + 27 = 252 : 7X + 27 = 36X = 36 – 27X = 9 d) (13 + X) x 9 = 213 + 165( 13 + X ) x 9 = 37813 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 – 13X = 29

Toán lớp 3 – Tags: bài tập tìm x, tìm x, toán 3

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours