Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Estimated read time 2 min read
Đề bài

1. Tính
a ) \ ( { 5 \ over 9 } \ times { { 12 } \ over 7 } = ………. \ )
b) \({6 \over 5}:{8 \over 3} = ………..\)

c ) \ ( { 9 \ over { 20 } } \ times { 5 \ over { 12 } } = …………… \ )
d ) \ ( { { 15 } \ over { 16 } } : { { 25 } \ over { 24 } } = ………. \ )
e ) \ ( 14 \ times { 5 \ over { 21 } } = ………. \ )
g ) \ ( 10 : { 5 \ over 3 } = ………. \ )
h ) \ ( { 5 \ over 3 } : 10 = ……….. \ )
2. Tính (theo mẫu)
Mẫu : \ ( { 9 \ over { 10 } } \ times { 5 \ over 6 } = { { 9 \ times 5 } \ over { 10 \ times 6 } } = { { 3 \ times 3 \ times 5 } \ over { 5 \ times 2 \ times 3 \ times 2 } } = { 3 \ over 4 } \ )
a ) \ ( { 9 \ over { 22 } } \ times { { 33 } \ over { 18 } } = ……… \ )
b ) \ ( { { 12 } \ over { 35 } } : { { 36 } \ over { 25 } } = ………….. \ )
c ) \ ( { { 19 } \ over { 17 } } : { { 76 } \ over { 51 } } = ………… \ )
3. Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài \({{15} \over 4}\) m, chiều rộng \({2 \over 3}\) m. Tấm lưới được chia thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần.

Đáp án

1. Tính
a ) \ ( { 5 \ over 9 } \ times { { 12 } \ over 7 } = { { 5 \ times 12 } \ over { 9 \ times 7 } } = { { 60 } \ over { 63 } } = { { 21 } \ over { 21 } } \ )
b) \({6 \over 5}:{5 \over {12}} = {6 \over 5} \times {3 \over 8} = {{6 \times 3} \over {5 \times 8}} = {{18} \over {40}} = {9 \over {20}}\)

c ) \ ( { 9 \ over { 20 } } \ times { 5 \ over { 12 } } = { { 9 \ times 5 } \ over { 20 \ times 12 } } = { { 45 } \ over { 240 } } = { 3 \ over { 16 } } \ )
d ) \ ( { { 15 } \ over { 16 } } : { { 25 } \ over { 24 } } = { { 15 } \ over { 16 } } \ times { { 24 } \ over { 25 } } = { { 15 \ times 24 } \ over { 16 \ times 25 } } = { { 360 } \ over { 400 } } = { 9 \ over { 10 } } \ )
e ) \ ( 14 \ times { 5 \ over { 21 } } = { { 14 \ times 5 } \ over { 21 } } = { { 70 } \ over { 21 } } = { { 10 } \ over 3 } \ )
g ) \ ( 10 : { 5 \ over 3 } = 10. { 3 \ over 5 } = { { 10 \ times 3 } \ over 5 } = { { 30 } \ over 5 } = 6 \ )
h ) \ ( { 5 \ over 3 } : 10 = { 5 \ over 3 } \ times { 1 \ over { 10 } } = { { 5 \ times 1 } \ over { 3 \ times 10 } } = { 5 \ over { 30 } } = { 1 \ over 6 } \ )
2. Tính (theo mẫu)
a ) \ ( { 9 \ over { 22 } } \ times { { 33 } \ over { 18 } } = { { 9 \ times 33 } \ over { 22 \ times 18 } } = { { 9 \ times 11 \ times 3 } \ over { 11 \ times 2 \ times 9 \ times 2 } } = { 3 \ over 4 } \ )
b ) \ ( { { 12 } \ over { 35 } } : { { 36 } \ over { 25 } } = { { 12 } \ over { 35 } } \ times { { 25 } \ over { 36 } } = { { 12 \ times 25 } \ over { 35 \ times 36 } } = { { 6 \ times 2 \ times 5 \ times 5 } \ over { 7 \ times 5 \ times 6 \ times 3 \ times 2 } } = { 5 \ over { 21 } } \ )
c ) \ ( { { 19 } \ over { 17 } } : { { 76 } \ over { 51 } } = { { 19 } \ over { 17 } } \ times { { 51 } \ over { 76 } } = { { 19 \ times 17 \ times 3 } \ over { 17 \ times 19 \ times 4 } } = { 5 \ over { 21 } } \ )
3. 

Bài giải
Diện tích tấm lưới sắt hình chữ nhật là :
\ ( { { 15 } \ over 4 } \ times { 2 \ over 3 } = { 5 \ over 2 } ( { m ^ 2 } ) \ )
Diện tích của một phần tấm lưới sắt là:

\ ( { 5 \ over 2 } : 5 = { 5 \ over 2 } \ times { 1 \ over 5 } = { 1 \ over 2 } ( { m ^ 2 } ) \ )
Đáp số : \ ( { 1 \ over 2 } { m ^ 2 } \ )

Giaibaitap.me

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours