Tính thứ tự của ngày trong năm | How Kteam

Estimated read time 3 min read

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:

Mô tả bài toán

Viết hàm cho biết ngày cho trước là ngày thứ tự bao nhiêu trong trong năm đó .
Ví dụ:

 • Input:
  • Day: 10
  • Month: 2
  • Year: 2016
 • Output: 41

Hướng dẫn

Định nghĩa

Số thứ tự của ngày chính là số ngày đã trôi qua của tháng đó cộng với số ngày tối đa của các tháng trước đó.

Bài tập mang tính tìm hiểu thêm, tương hỗ những bạn làm quen và rèn luyện với những bàn toán lập trình cơ bản trong C + + .
Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug
để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo
source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục
Hỏi & Đáp.

Source code tìm hiểu thêm

Header. h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define _HEADER_

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool laNamNhuan(int nYear);

// Hàm trả về số ngày trong tháng thuộc năm cho trước
int tinhSoNgayTrongThang(int nMonth, int nYear);

// Hàm kiểm tra ngày dd/mm/yyyy cho trước có phải là ngày hợp lệ
bool laNgayHopLe(int nDay, int nMonth, int nYear);

// Hàm tính và trả về số thứ tự ngày trong năm từ ngày dd/mm/yyyy cho trước (đã hợp lệ)
int tinhSTTNgayTrongNam(int nDay, int nMonth, int nYear);

#endif // _HEADER_

Source. cpp

// Main.cpp
#include 
#include "Header.h"
using namespace std;

int main()
{
  int nDay, nMonth, nYear;
  cout << "Day: ";
  cin >> nDay;

  cout << "Month: ";
  cin >> nMonth;

  cout << "Year: ";
  cin >> nYear;

  if (laNgayHopLe(nDay, nMonth, nYear))
  {
    int nCount = tinhSTTNgayTrongNam(nDay, nMonth, nYear);
    cout << "Ngay thu: " << nCount << endl;
  }
  else
  {
    cout << "Ngay khong hop le." << endl;
  }

  return 0;
}

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool laNamNhuan(int nYear)
{
  if ((nYear % 4 == 0 && nYear % 100 != 0) || nYear % 400 == 0)
  {
    return true;
  }
  return false;

  // <=> return ((nYear % 4 == 0 && nYear % 100 != 0) || nYear % 400 == 0);
}

// Hàm trả về số ngày trong tháng thuộc năm cho trước
int tinhSoNgayTrongThang(int nMonth, int nYear)
{
  int nNumOfDays;

  switch (nMonth)
  {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12: 
    nNumOfDays = 31;
    break;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11: 
    nNumOfDays = 30;
    break;
  case 2:
    if (laNamNhuan(nYear))
    {
      nNumOfDays = 29;
    }
    else
    {
      nNumOfDays = 28;
    }
    break;
  }

  return nNumOfDays;
}

// Hàm kiểm tra ngày dd/mm/yyyy cho trước có phải là ngày hợp lệ
bool laNgayHopLe(int nDay, int nMonth, int nYear)
{
  bool bResult = true; // Giả sử ngày hợp lệ

  // Kiểm tra năm
  if (!(nYear > 0 && nMonth))
  {
    bResult = false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
  }

  // Kiểm tra tháng
  if (!(nMonth >= 1 && nMonth <= 12))
  {
    bResult = false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
  }

  // Kiểm tra ngày
  if (!(nDay >= 1 && nDay <= tinhSoNgayTrongThang(nMonth, nYear)))
  {
    bResult = false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
  }

  return bResult; // Trả về trạng thái cuối cùng...
}
// Hàm tính và trả về số thứ tự ngày trong năm từ ngày dd/mm/yyyy cho trước (đã hợp lệ)
int tinhSTTNgayTrongNam(int nDay, int nMonth, int nYear)
{
  int count = nDay;

  for (int i = 1; i <= nMonth - 1; i++)
  {
    count = count + tinhSoNgayTrongThang(i, nYear);
  }

  return count;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa
Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên
“Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kể khó khăn vất vả hay vướng mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI và ĐÁP trên thư viện Howkteam. com để nhận được sự tương hỗ từ hội đồng .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours