Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chia Một Tổng Cho Một Số

Estimated read time 3 min read

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

Sách giải toán 4 Chia một tổng cho 1 số ít giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 4 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác :

Bài 1 (trang 76 SGK Toán 4):

a) Tính bằng hai cách:

( 15 + 35 ) : 5 ;
( 80 + 4 ) : 4
b ) Tính bằng hai cách ( theo mẫu )
Mẫu : 12 : 4 + 20 : 4 = ?
Cách 1 :
12 : 4 + 20 : 4
= 3 + 5 = 8
Cách 2 :
12 : 4 + 20 : 4
= ( 12 + 20 ) : 4
= 32 : 4 = 8
18 : 6 + 24 : 6 ;
60 : 3 + 9 : 3 .
Lời giải:
a ) ( 15 + 35 ) : 5 = ?
Cách 1 : ( 15 + 35 ) : 5
= 50 : 5 = 10
Cách 2 : ( 15 + 35 ) : 5
= 15 : 5 + 35 : 5
= 3 + 7 = 10
+ ) ( 80 + 4 ) : 4 = ?
Cách 1 : ( 80 + 4 ) : 4
= 84 : 4 = 21
Cách 2 : ( 80 + 4 ) : 4
= 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21
b ) 18 : 6 + 24 : 6 = ?
Cách 1 : 18 : 6 + 24 : 6
= 3 + 4 = 7
Cách 2 : ( 18 + 24 ) : 6
= 42 : 6 = 7
+ ) 60 : 3 + 9 : 3 = ?
Cách 1 : 60 : 3 + 9 : 3
= 20 + 3 = 23
Cách 2 : 60 : 3 + 9 : 3
= ( 60 + 9 ) : 3 = 23

Bài 2 (trang 76 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: (35 -21): 7 = ?

Cách 1 : ( 35 – 21 ) : 7
= 14 : 7 = 2
Cách 2 : ( 35 – 21 ) : 7
= 35 : 7 – 21 : 7 = 5 – 3 = 2
a ) ( 27 – 18 ) : 3 ;
b ) ( 64 – 32 ) : 8
Lời giải:
a ) ( 27 – 18 ) : 3 = ?
Cách 1 : ( 27 – 18 ) : 3
= 9 : 3 = 3
Cách 2 : ( 27 – 18 ) : 3
= 27 : 3 – 18 : 3
= 9 – 6 = 3
b ) ( 64 – 32 ) : 8 = ?
Cách 1 : ( 64 – 32 ) : 8
= 32 : 8 = 4
Cách 2 : ( 64 – 32 ) : 8
= 64 : 8 – 32 : 8
= 8 – 4 = 4
Nói thêm : Khi chia một hiệu cho một số ít, ta hoàn toàn có thể chia số bị trừ và số trừ cho số đó ( nếu chia hết ), rồi trừ hai tác dụng cho nhau .
( 27 – 18 ) : 3
= 27 : 3 – 18 : 3

Bài 3 (trang 76 SGK Toán 4): Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Lời giải:
Cách 1 :
Số học sinh của cả hai lớp có :

32 + 28 = 60 ( học viên )
Số nhóm học viên toàn bộ là :
60 : 4 = 15 ( nhóm )
Cách 2 :
Số nhóm học viên của lớp 4A là :
32 : 4 = 8 ( nhóm )
Số nhóm học viên của lớp 4B là :
28 : 4 = 7 ( nhóm )
Số nhóm học viên của cả hai lớp 4A và 4B là :
8 + 7 = 15 ( nhóm )
Đáp số: 15 nhóm

Nói thêm : Từ hai cách giải trên ta có :
( 32 + 28 ) : 4 = 32 : 4 + 28 : 4

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours