Giải Bài Tập Vật Lí 8 – Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

Estimated read time 8 min read

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 8 – Bài 24 : Công thức tính nhiệt lượng giúp HS giải bài tập, nâng cao năng lực tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí :

Bài C1 (trang 84 SGK Vật Lý 8): Để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật, người ta có thể làm thí nghiệm vẽ ở hình 24.1. Dùng đèn cồn lần lượt đun 2 khối lượng nước khác nhau, 50 và 100 g, đựng trong 2 cốc thủy tinh giống nhau, để nước ở trong các cốc đều nóng lên thêm 20oC. Tiến hành thí nghiệm và kết quả thu được ghi ở bảng 24.1:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C1 Trang 84 Sgk Vat Ly 8

Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở 2 cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được biến hóa ? Tại sao phải làm như vậy ? Hãy tìm số thích hợp cho những chỗ trống ở hai cột cuối bảng. Biết nhiệt lượng của ngọn lửa còn truyền cho nước tỷ suất với thời hạn đun .
Lời giải:
Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật ( nước ) được giữ giống nhau ở hai cốc .
Khối lượng biến hóa .
Làm như vậy mới tìm hiểu và khám phá được mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng .
Ta có : m1 = 1/2. m2 và Q1 = 1/2. Q2 .

Bài C2 (trang 84 SGK Vật Lý 8): Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật?

Lời giải:
Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng cần phân phối càng lớn .

Bài C3 (trang 84 SGK Vật Lý 8): Trong thí nghiệm này cần phải giữ không đổi những yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?

Lời giải:
Cần phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vây, hai cốc phải đựng cùng một lượng nước giống nhau .

Bài C4 (trang 84 SGK Vật Lý 8): Trong thí nghiệm (câu hỏi 1), để tìm mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ cần phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?

Trong thí nghiệm như hình 24.2, thí nghiệm làm với 2 cốc, mỗi cốc đựng 50 g nước, được lần lượt đun nóng bằng đèn cồn trong 5 phút, 10 phút .
Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C4 Trang 84 Sgk Vat Ly 8
Kết quả ghi ở bảng 24.2
Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C4 Trang 84 Sgk Vat Ly 8 1
Hãy tìm số thích hợp cho những ô trống ở 2 cột cuối của bảng .
Lời giải:
* Cần phải đổi khác độ tăng nhiệt độ của hai cốc khác nhau. Muốn vậy thời hạn đun hai cốc phải khác nhau .
* Kết quả ghi ở bảng 24.2
Ta có : Δt1o = 50%. Δt2o và Q2 = 1/2. Q1

Bài C5 (trang 85 SGK Vật Lý 8): Từ thí nghiệm trên, có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ?

Lời giải:
Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên càng lớn thì độ tăng nhiệt độ của vật cũng càng lớn .

Bài C6 (trang 85 SGK Vật Lý 8): Để kiểm tra sự phụ thuộc của nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật người ta làm thí nghiệm sau đây: Dùng đèn cồn nung nóng 50 gam bột băng phiến và 50 gam nước cùng nóng lên thêm 20oC (H.24.3). Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng 24.3.

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C6 Trang 85 Sgk Vat Ly 8
Điền dấu thích hợp ( “ = ”, “ > ”, “ < “, “ / ” ) vào ô trống của cột cuối bảng : Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C6 Trang 85 Sgk Vat Ly 8 1
Trong thí nghiệm này những yếu tố nào đổi khác, không đổi ?
Lời giải:
* Ta có : Q1 > Q2
* Trong thí nghiệm này, khối lượng và độ tăng nhiệt độ không đổi .
Chất làm vật đổi khác .

Bài C7 (trang 85 SGK Vật Lý 8): Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không?

Lời giải:
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có nhờ vào vào chất làm vật .

Bài C8 (trang 86 SGK Vật Lý 8): Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào?

Lời giải:
Muốn xác lập nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của nhiệt dung riêng của chất làm vật và đo độ lớn của khối lượng bằng cân, độ tăng nhiệt độ bằng nhiệt kế .

Bài C9 (trang 86 SGK Vật Lý 8): Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC.

Lời giải:
Nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20 oC lên 50 oC là :
Q = m. c ( t2 – t1 ) = 5.380 ( 50 – 20 ) = 57000J = 57 kJ

Bài C10 (trang 86 SGK Vật Lý 8): Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lít nước ở 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:
2 lít nước có khối lượng m1 = 2 kg .
Khi nước sôi thì nhiệt độ của ấm và của nước đều bằng 100 oC .
Nhiệt lượng nước cần thu vào để nước nóng lên 100 oC là :
Q1 = m1. c1. Δt = 2.4200. ( 100 – 25 ) = 630000 J
Nhiệt lượng ấm cần thu vào để ấm nóng lên 100 oC là :
Q2 = m2.C2.Δt = 0,5.880.(100 – 25) = 33000 J

Nhiệt lượng tổng số cần phân phối là :
Q. = Q1 + Q2 = 630000 + 33000 = 663000J = 663 kJ .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours