Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Estimated read time 7 min read
29/05/202103 / 06/2021 0 Comments

This entry is part 16 of 18 in the series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Phương thức Equation / Func được cho phép tất cả chúng ta

 • Giải hệ phương trình hai ẩn, ba ẩn và bốn ẩn
 • Giải phương trình bậc hai, bậc ba và bậc bốn
 • Tìm cực trị của hàm số bậc hai, bậc ba
 • Gán giá trị của nghiệm, cực trị vào các biến nhớ

Ngoài ra Casio fx-580VN X còn được cho phép tất cả chúng ta thiết lập có hiển thị nghiệm phức khi giải phương trình hay khôngMục lục

 • 1 Giải hệ phương trình
 • 2 Giải phương trình
 • 3 Ứng dụng
  • 3.1 Viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm
  • 3.2 Cực trị của hàm số bậc ba

1 Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trìnhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 1 Nhấn phím MENU

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 2 Nhấn phím 9 để chọn phương thức Equation/Func

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 3 Chọn Simul Equation để giải hệ phương trình

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhBước 4 Nhập số ẩn của hệ phương trình

Ở đây hệ phương trình cần giải có hai ẩn nên mình sẽ nhấn phím 2

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => nhấn phím = => => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 6 Nhấn phím =

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 7 Nhấn phím =

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhVậy nghiệm của hệ phương trình đã cho làCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhMột số hệ phương trình khi giải sẽ thu được nghiệm đặc biệt quan trọng

 • All Real Numbers hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm
 • No Solution hệ phương trình đã cho vô nghiệm

2 Giải phương trình

Giải phương trìnhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 1 Nhấn phím MENU

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 2 Nhấn phím 9 để chọn phương thức Equation/Func

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 3 Chọn Polynomial để giải phương trình

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhBước 4 Chọn bậc của phương trình

Ở đây mình cần giải phương trình bậc hai nên nhấn phím 2

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhBước 5 Nhập thông số thứ nhất => nhấn phím = => => nhập thông số ở đầu cuối => nhấn phím =Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 6 Nhấn phím =

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 7 Nhấn phím =

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhVậy nghiệm của phương trình đã cho làCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Ngoài ra nếu tiếp tục nhấn phím = chúng ta sẽ tìm được tọa độ điểm cực tiểu của hàm số

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

3 Ứng dụng

Trong trong thực tiễn không phải khi nào tất cả chúng ta cũng gặp trực tiếp bài toán Giải hệ phương trình, Giải phương trìnhNhiều bài toán khi thực thi các phép biến hóa sơ cấp sẽ dẫn tới việc giải hệ phương trình, phương trình tương ứng

Một số bài toán thường gặp

 • Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm
 • Viết phương trình Parabol đi qua 3 điểm
 • Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm
 • Viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số bậc 3
 • Tính khoảng cách giữa 2 điểm cực trị của hàm số bậc 3

3.1 Viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm

Giả sử phương trình mặt cầu cần tìm có dạngCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhvà tọa độ 4 điểm đi qua làvàKhi đóCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhlà nghiệm của hệ phương trìnhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhViết phương trình mặt cầu đi quaCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhBước 1 Nhập hệ phương trìnhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhBước 2 Nhấn phím =

 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm làCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

3.2 Cực trị của hàm số bậc ba

Cho hàm số

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Tìm cực trị của hàm số

 • Giải phương trình bậc 3 tương ứng

Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị

 • Giả sử phương trình đường thẳng cần tìm có dạng Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Khi đó Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Tính khoảng cách giữa hai điểm cực tr

 • Giả sử tọa độ của 2 điểm cực trị là Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Khi đó khoảng cách giữa hai điểm cực trị sẽ được tính theo công thức Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Chú ý

 • Nếu phương trình đường thẳng cần tìm trùng hoặc song song với trục tung thì phương pháp này không khả dụng
 • Vì hoành độ và trung độ của các điểm cực trị thường xấu nên ta nên gán chúng vào các biến nhớ

Cho hàm sốCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínha ) Tìm 2 điểm cực trị của hàm sốb ) Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trịc ) Tính khoảng cách giữa hai điểm cực trịCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhBước 1 Nhập phương trìnhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 2 Nhấn phím =

 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Vậy hai điểm cực trị của hàm số đã cho làCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 3 Gán 4 giá trị vào 4 biến nhớ A, B, C, D

 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Bước 4 Giải hệ phương trìnhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính
 • Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm làCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhBước 5 Tính giá trị biểu thứcCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tínhCách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Vậy khoảng cách cần tìm là

Cách giải hệ bất phương trình 2 ẩn bằng máy tính< < Tạo bảng số bằng máy tính Casio fx-580VN XGiải bất phương trình bằng máy tính Casio fx-580VN X >>

 • Facebook

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours