Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 6 Sách giáo khoa Hóa học 9

Estimated read time 6 min read
Bài 1 trang 6 sgk hóa học 9
Có những oxit sau : CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào hoàn toàn có thể tính năng được với
a ) Nước ?
b) axit clohiđric ?

c ) natri hiđroxit ?
Viết phương trình hóa học .
Bài giài :
a ) Những oxit công dụng với nước là CaO và SO3
CaO + H2O → Ca ( OH ) 2
SO3 + H2O → H2SO4
b ) Những oxit công dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3 :
CaO + 2HC l → CaCl2 + H2O
Fe2O3 + 6HC l → 2F eCl3 + 3H2 O
c ) Những oxit công dụng với natri hiđroxit là SO3
SO3 + NaOH → NaHSO4
SO3 + 2N aOH → Na2SO4 + H2O
Bài 2 trang 6 sgk hóa học 9
Có những chất sau : H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất hoàn toàn có thể tính năng với nhau .
Bài giải :
Những cặp chất công dụng được với nhau là : H2O và CO2 ; H2O và K2O ; CO2 và K2O ; CO2 và KOH .
H2O + CO2 → H2CO3
H2O + K2O → 2KOH
CO2 + K2O → K2CO3
CO2 + KOH → KHCO3
CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9
Từ những chất : Canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau :
a ) Axit sunfuric + … → Kẽm sunfat + Nước
b ) Natri hiđroxit + … → Natri sunfat + Nước
c ) Nước + … → Axit sunfurơ
d ) Nước + … → Canxi hiđroxit
e ) Canxi oxit + … → Canxi cacbonat
Dùng các công thức hóa học để viết tổng thể những phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng trên .
Bài giải :
a ) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O
b ) 2N aOH + SO3 → Na2SO4 + H2O
c ) H2O + SO2 → H2SO3
d ) H2O + CaO → Ca ( OH ) 2
e ) CaO + CO2 → CaCO3
Bài 4 trang 6 sgk hóa học 9

Cho những oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho công dụng được với
a ) Nước, tạo thành dung dịch axit
b ) Nước, tạo thành dung dịch bazơ
c ) Dung dịch axit, tạo thành muối và nước .
d ) Dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước .
Viết các phương trình hóa học .
Bài giải :
a ) Những chất tính năng với nước tạo thành dung dịch axit là CO2 và SO2 :
CO2 + H2O → H2CO3
SO2 + H2O → H2SO3
b ) Những chất tính năng với nước tạo thành dung dịch bazơ là Na2O và CaO :
Na2O + H2O → 2N aOH
CaO + H2O → Ca ( OH ) 2
c ) Những chất tính năng với dung dịch axit tạo thành muối và nước là : Na2O, CaO, CuO :
Na2O + 2HC l → 2N aCl + H2O
CaO + 2HNO3 → Ca ( NO3 ) 2 + H2O
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
d ) Những chất công dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước là CO2 và SO2 :
CO2 + Ca ( OH ) 2 → H2O + CaCO3
SO2 + Ca ( OH ) 2 → H2O + CaSO3
Bài 5 trang 6 sgk hóa học 9
Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm thế nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học .
Bài giải :
Dẫn hỗn hợp khí đi qua một dung dịch kiềm ( lấy dư ) như Ca ( OH ) 2 hoặc NaOH, … khí CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng với kiềm :
CO2 + Ca ( OH ) 2 → H2O + CaCO3
Khí thoát ra khỏi bình chỉ có O2
Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9
Cho 1,6 gam đồng ( II ) oxit công dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20 % .
a ) Viết phương trình hóa học .
b ) Tính nồng độ Phần Trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc .
Bài giải :
Tính số mol : nCuO = \ ( \ frac { 1,6 } { 80 } \ ) = 0,02 mol ; \ ( n_ { H_ { 2 } SO_ { 4 } } \ ) = \ ( \ frac { 20 } { 98 } \ ) ≈ 0,2 mol
a ) Phương trình hóa học : CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
lúc khởi đầu : 0,02 0,2 0 0 mol
lúc phản ứng : 0,02 → 0,02 0,02
Sau phản ứng : 0 0,18 0,02
b ) Dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư .
Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

\ ( m_ { CuSO_ { 4 } } \ ) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C %, CuSO4 = \ ( \ frac { 3,2 } { 101,6 } \ ). 100 % ≈ 3,15 %
\ ( m_ { H_ { 2 } SO_ { 4 } } \ ) = 20 – ( 0,02 x 98 ) = 18,04 => C %, H2SO4 = \ ( \ frac { 18,04 } { 101,6 } \ ). 100 % ≈ 17,76 %

Giaibaitap.me

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours